0549“Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 4: 16 TTHĐ).

Chúa không muốn bạn cứ mãi mãi là một con trẻ thuộc linh. Chúa muốn bạn trở nên giống như Chúa Cứu Thế. Chúa muốn bạn được lớn lên, được tăng trưởng.

Nhưng vấn đề ở đây là: Bạn không thể tự mình làm được điều đó. Trẻ con không thể tự mình lớn lên được. Chúng cần có một gia đình. Và bạn cần có một gia đình thuộc linh, cũng giống như bạn cần có người giúp để bạn được lớn lên về mặt thân thể khi còn nhỏ.

Kinh Thánh nói rằng, “Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4: 16 TTHĐ).

Là một mục sư, công việc của tôi là để nắm chắc rằng các con cái Chúa trong Hội Thánh của chúng tôi được tăng trưởng. Đó là công việc của tất cả các mục sư, các người lãnh đạo, các giáo viên dạy Kinh Thánh và các trưởng nhóm nhỏ của chúng tôi. Đúng ra, Kinh Thánh nói về những người này rằng: “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ… một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12-13 TTHĐ). Tại Hội Thánh Saddleback, chúng tôi luôn hỏi rằng, “Chúa ơi, làm thế nào để chúng con có thể giúp họ tăng trưởng?”

Kinh Thánh có một từ hình thức loại tăng trưởng này. Đó gọi là môn đồ hóa. Môn đồ hóa là một tiến trình tăng trưởng từ một con trẻ thuộc linh trở thành người trưởng thành. Nó có nghĩa là bạn đang trở nên trưởng thành trong đức tin của mình. Bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang phát triển thêm cơ bắp của mình.

Vậy là một môn đồ làm thế nào để bạn có thể tăng trưởng?

Trong sách Công Vụ các Sứ Đồ đoạn 2 Kinh Thánh cho biết người ta đã lớn lên như thế nào trong hội thánh đầu tiên: “Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp-têm, và trong ngày ấy, có độ ba nghìn người thêm vào Hội Thánh. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công Vụ TTHĐ).

Trong chương đó về sau cũng tiếp tục kể, “Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành” (Công 2:46 TTHĐ).

Trước hết, bạn tin. Sau đó bạn được báp-tem. Và điều quan trọng là bạn phải chọn một gia đình Hội Thánh và tham gia vào sự thờ phượng trong nhóm đông và sự thông công của nhóm nhỏ.

Hãy học hỏi từ những người lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn. Học hỏi từ các con cái Chúa khác. Hãy cam kết trong sự tăng trưởng thuộc linh của một môn đồ và một thành viên của thân thể Chúa Cứu Thế.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong quá khứ hay ở hiện tại, điều gì đã ngăn trở (hay vẫn còn ngăn trở) bạn kết nối với một gia đình Hội Thánh?

2.    Bạn đã lớn lên như một môn đồ như thế nào khi bạn được kết nối với thân thể của Chúa Cứu Thế?

3.    Theo bạn tại sao Chúa muốn những người khác góp phần vào sự tăng trưởng thuộc linh của bạn?

 

 

 


GOD’S FAMILY HELPS YOU GROW

By Rick Warren —

“He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love” (Ephesians 4:16 NLT).

God doesn’t want you to remain a spiritual baby. He wants you to become like Christ. He wants you to grow.

But here’s the catch: You can’t do it on your own. Babies don’t just grow up on their own. They need a family of some kind. And you need a spiritual family, just like you needed someone to help you grow up when you were young physically.

The Bible says, “He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love” (Ephesians 4:16 NLT).

My job as a pastor is to make sure the people in my church grow. It’s the job of all of our pastors, leaders, Bible study teachers, and small group leaders. In fact, the Bible says this about such people: “Their purpose is to prepare God’s people to serve and to build up the body of Christ . . . until we become mature, until we measure up to Christ, who is the standard” (Ephesians 4:12-13 GW). At Saddleback Church, we are always asking, “How can we help them grow, Lord?”

The Bible has a word for this kind of growth. It’s called discipleship. Discipleship is the process of growth from a spiritual baby to a spiritual adult. It means you’re maturing in your faith. You’re getting stronger. You’re developing some muscle.

So how can you grow as a disciple?

The Bible says in Acts 2 how people grew in the first church: “Those who believed . . . were baptized and added to the church that day—about 3,000 in all. All the believers devoted themselves to the apostles’ teaching, and to fellowship, and to sharing in meals (including the Lord’s Supper), and to prayer” (Acts 2:41-42 NLT).

That chapter later goes on to say, “They worshipped together regularly at the Temple each day, met in small groups in homes for Communion, and shared their meals with great joy and thankfulness” (Acts 2:46 TLB).

First, you believe. Then you get baptized. And it’s important that you choose a church family and participate in large group worship and small group fellowship.

Learn from your leaders in the church. Learn from your peers. Commit to growing spiritually as a disciple and a member of the body of Christ.

Talk It Over

  • In the past or present, what things have kept you from getting connected to a church family?
  • How have you grown as a disciple when you’ve been connected to the body of Christ?
  • Why do you think God wants other people to play a role in your spiritual growth?