0753“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: hãy vui mừng!” (Phi-líp 4:4 KTHĐ).

Sứ đồ Phao-lô nói, “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: hãy vui mừng!” (Phi-líp 4:4 KTHĐ). Ông không nói bạn chỉ nên vui mừng trong những lúc tốt đẹp. Ông nói rằng bạn nên luôn luôn đầy dẫy sự vui mừng. Nhưng làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó?

Kinh Thánh dạy rằng — ngay cả trong những lúc khó khăn — bạn có thể vui mừng nếu bạn làm theo bốn chiến lược đơn giản sau:

1. Cảm ơn Chúa trong mọi sự. Khi bạn cầu nguyện, hãy cầu nguyện với sự tạ ơn. Cảm xúc lành mạnh nhất của con người là lòng biết ơn. Nó thật sự làm tăng sức miễn dịch của bạn. Nó làm sức đề kháng của bạn đối với căng thẳng mạnh hơn và bạn sẽ ít bệnh hơn.

Những người biết ơn đều hạnh phúc. Nhưng những người vô ơn thì khốn khổ bởi vì không điều gì làm cho họ được hạnh phúc. Họ không bao giờ thỏa mãn. Không có điều gì là đủ đối với họ.

Nhưng nếu bạn nuôi dưỡng thái độ biết ơn — biết ơn trong mọi hoàn cảnh — sự căng thẳng của bạn sẽ giảm bớt đi.

2. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Lo lắng không thay đổi được gì cả. Nó chỉ lo mà không làm được gì cả.

Không ai sinh ra là một người lo lắng. Lo lắng là một phản ứng học được. Bạn học điều đó từ cha mẹ, từ những bạn bè chung quanh. Bạn học điều đó từ kinh nghiệm. Đó là một tin tốt. Việc lo lắng là do học được cũng có nghĩa là nó cũng có thể học để quên đi.

Làm thế nào để bạn quên đi những điều đã học đó? Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 6:34 rằng, “Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!” (BDM 2002).

Trong nền văn hóa của tôi, chúng tôi có thể nói điều đó như thế này: Đừng mở dù của bạn ra cho đến khi trời bắt đầu mưa. Hay nói cách khác đi hãy sống theo từng ngày.

3. Cầu nguyện về mọi sự. Thay vì lo lắng, hãy dùng thì giờ của bạn để cầu nguyện. Nếu bạn cầu nguyện nhiều như khi bạn lo lắng, bạn sẽ có ít đi những điều để lo lắng.

Chúa có quan tâm đến tiền mua xe trả góp của bạn không? Có, Ngài quan tâm đến từng chi tiết trong đời sống bạn. Và vì như thế, bạn có thể đem bất kỳ vấn đề nào bạn đang phải đối diện đến với Chúa.

4. Suy nghĩ về những điều phải. Nếu bạn muốn giảm mức độ căng thẳng trong cuộc sống của mình, bạn phải thay đổi cách bạn suy nghĩ, bởi vì cách bạn suy nghĩ quyết định cảm xúc của bạn như thế nào. Và cách bạn cảm xúc quyết định cách bạn hành động. Kinh Thánh dạy rằng, nếu bạn muốn thay đổi đời sống của mình, bạn cần phải thay đổi những gì mình đang nghĩ đến.

Điều này liên quan đến một sự lựa chọn có chủ đích, có ý thức về những điều phải. Bạn cần phải chọn suy nghĩ về những điều tích cực và tập trung vào Lời Chúa.

Kết quả của việc không lo lắng, cầu nguyện về mọi điều, tạ ơn, và tập trung vào những điều phải là gì?

Phao-lô nói rằng, “Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:7 TTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang lo lắng về điều gì? Hãy thưa với Chúa về những lo lắng của mình và thành thật nói với Chúa vì sao bạn lo lắng.

2.    Nếu bạn đã cầu nguyện nhiều như khi bạn lo lắng, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi thế nào? Chúa nói rằng Ngài luôn quan tâm đến điều tốt đẹp nhất cho bạn. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, ngay cả nếu bạn không thể hiểu Chúa đang làm điều gì trong đời sống của bạn.

3.    Bạn suy nghĩ về điều gì nhiều nhất? Bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn suy nghĩ về điều gì? Hai điều này có giống nhau không? Nếu không thì tại sao?

 

 

 


GRATITUDE: FOUR WAYS TO DEVELOP JOY

By Rick Warren —

“Always be full of joy in the Lord. I say it again—rejoice!” (Philippians 4:4 NLT).

The Apostle Paul says, “Always be full of joy in the Lord. I say it again—rejoice!” (Philippians 4:4 NLT) He doesn’t say you should be joyful only in good times. He says you should be full of joy always. But how can you do that?

The Bible teaches that—even when times are tough—you can be joyful if you follow these four simple strategies:

Thank God in all things. When you pray, do it with thanksgiving. The healthiest human emotion is gratitude. It actually increases your immunities. It makes you more resistant to stress and less susceptible to illness.

People who are grateful are happy. But people who are ungrateful are miserable because nothing makes them happy. They’re never satisfied. It’s never good enough.

But if you cultivate an attitude of gratitude—of being thankful in every circumstance—your stress will lessen.

Don’t worry about anything. Worrying doesn’t change anything. It’s stewing without doing.

No one is born a worrier. Worry is a learned response. You learned it from your parents. You learned it from your peers. You learned it from experience. That’s good news. The fact that worry is learned means it can also be unlearned.

How do you unlearn it? Jesus says in Matthew 6:34, “Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own” (NIV).

In my culture, we might say it like this: Don’t open your umbrella until it starts raining. Or, in other words, live one day at a time.

Pray about everything. Instead of worrying, use your time to pray. If you prayed as much as you worried, you’d have a lot less to worry about.

Is God interested in your car payments? Yes, he’s interested in every detail of your life. And because of that, you can take any problem to God that you face.

Think about the right things. If you want to reduce the level of stress in your life, you must change the way you think, because the way you think determines how you feel. And the way you feel determines how you act. The Bible teaches that, if you want to change your life, you need to change what you’re thinking about.

This involves a deliberate, conscious choice to think about the right things. You need to choose to think about positive things and focus on God’s Word.

What is the result of not worrying, praying about everything, giving thanks, and focusing on the right things?

Paul says, “You will experience God’s peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus” (Philippians 4:7 NLT).

Talk It Over

- What do you worry about? Talk to God about your worries and honestly tell him why you worry.

- If you prayed as much as you worried, how do you think your life would change? God says he has your best interest at heart. Thank him in all things, even if you cannot understand what God is up to in your life.

- What do you think about most? What do you think God wants you to think about? Are these two things in alignment? If not, then why?