0562“Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi." (Giăng 14:27 TTHĐ).

Khi bạn dành chỗ trong đời sống cho Chúa Jêsus, Ngài sẽ ban cho bạn một trong những món quà quý giá nhất: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi." (Giăng 14:27 TTHĐ).

Bình an đến từ thế gian này chỉ là tạm thời. Trong vòng 300 năm qua có tất cả khoảng 260 hiệp ước hòa bình đã được ký kết và hầu như không một hiệp ước nào còn có hiệu lực.

Sự bình an đến từ thế gian là hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu bạn có một việc làm tốt, bạn cảm thấy được bình an. Nhưng nếu bạn mất việc làm, thì bạn sẽ không còn có sự bình an nữa. Nếu bạn có tiền ở trong ngân hàng, bạn cảm thấy bình an. Nhưng khi số tiền đó không còn thì bạn sẽ không còn có được sự bình an nữa.

Chúa Jêsus ban cho bạn sự bình an khác hẳn. Kinh Thánh gọi đó là “sự bình an… vượt quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7).

Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn có sự bình an khi không có một lý do rõ ràng hay có thể thấy được rằng tại sao bạn lại có được sự bình an. Mọi thứ xung quanh bạn đều có thể thật hỗn loạn, nhưng vì một số lý do không thể nào giải thích được, bạn vẫn có được sự bình an. Đó là sự bình an vượt quá sự hiểu biết và sự bình an đó chỉ có thể đến từ Chúa Jêsus, là Chúa của Bình An.

Chúa Jêsus muốn ban cho bạn sự bình an như thế để bạn sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi nữa.

Bất cứ khi nào Chúa Jêsus bước vào một căn phòng, Ngài làm cho căn phòng đó được đầy dẫy sự bình an. Bạn có những căn phòng trong trái tim mình đầy những lo lắng, bực tức, căng thẳng, hay sợ hãi không? Đó là những căn phòng bạn chưa mời Chúa Jêsus bước vào. Những lo lắng của bạn cho thấy được những lãnh vực nào bạn chưa trao lên cho Chúa. Điều đó có thể bao gồm tài chánh, việc hẹn hò, nghề nghiệp, nuôi dạy con cái, lịch làm việc, hay mục vụ của bạn. Cho dù điều đó là gì đi chăng nữa, bạn cần phải buông bỏ nó xuống. Bạn phải trao điều đó lên cho Chúa Jêsus.

Đây là cách duy nhất để bạn có được sự bình an thật trong lúc này: Hãy trao mọi phần của đời sống mình lên cho Chúa để sử dụng cho mục đích của Ngài. Và rồi bạn sẽ có được sự bình an, sẽ vững vàng trước tất cả những áp lực của đời sống.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Gia đình và tấm lòng của bạn có được đầy dẫy sự bình an không? Điều gì khiến bạn trả lời như vậy?

2.    “Căn phòng” nào trong trái tim bạn gây ra sự lo âu hay sợ hãi?

3.    Theo bạn Chúa muốn bạn phải làm gì hay nói gì để cho Chúa thấy rằng bạn đã phó thác cho Ngài những phần đời sống đang khiến bạn lo lắng?

 

 

 


HOW TO FILL YOUR LIFE WITH PEACE

By Rick Warren —

“I am leaving you with a gift—peace of mind and heart! And the peace I give isn’t fragile like the peace the world gives. So don’t be troubled or afraid" (John 14:27 TLB).

When you make room for Jesus, he gives you one of the greatest gifts: “I am leaving you with a gift—peace of mind and heart! And the peace I give isn’t fragile like the peace the world gives. So don’t be troubled or afraid” (John 14:27 TLB).

The kind of peace the world gives is temporary. In the last 300 years, about 260 peace treaties have been signed—and almost none of them were kept.

The peace that comes from the world is totally circumstantial. If you have a good job, then you’re at peace. But if you lose your job, then you’re not at peace anymore. If you’ve got money in the bank, then you’re at peace. But when that money is gone, then you’re not at peace anymore.

Jesus gives you a different kind of peace. The Bible calls it “peace . . . which surpasses all understanding” (Philippians 4:7 ESV).

What does that mean? It means you have peace when there’s no obvious or visible reason why you should be at peace. Everything around you could be in chaos, but for some unexplainable reason, you are at peace. That is the peace that surpasses understanding—and it can only come from Jesus, the Prince of Peace.

Jesus wants to give you that kind of peace this moment so you won’t be troubled or afraid.

Whenever Jesus walks into a room, he fills that room with peace. Do you have rooms in your heart that are full of worry, upset, anxiety, or fear? Those are the rooms you haven’t invited Jesus into. Your worries reveal the areas you have not given over to God. That could include your finances, your dating life, your career, your parenting, your schedule, or your ministry. Whatever it is, you have to let it go. You have to give it over to Jesus.

Here’s the only way you’re going to have real peace right now: Give every part of your life to God to use for his purpose. Then you’ll have peace that will stand up to all of life’s pressures.

Talk It Over

  • Are your home and heart filled with peace? What makes you give the answer you did?
  • Which “room” of your heart causes anxiety or fear?
  • What do you think God wants you to do or say to show him that you have surrendered to him a part of your life that has been causing you to worry?