0663Đừng nhớ lại những việc đã qua, Cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, Và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn (Ê-sai 43:18-19 TTHĐ).

Có rất nhiều người đã có được một cơ hội thứ hai trong Kinh Thánh. Chúa là Đức Chúa Trời của những cơ hội thứ hai — và của hàng trăm, hàng ngàn cơ hội.

Áp-ra-ham, người được gọi là cha của đức tin, đã nói dối rằng vợ là em gái của mình vì ông đã không có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông. Môi-se đã giết một người nào đó. Giô-na đã trốn chạy khỏi nhiệm vụ của mình. Ra-háp đã làm gái mãi dâm. Đa-vít đã phạm tội ngoại tình và đã sắp xếp cho chồng của người phụ nữ đó bị giết. Và dẫu vậy, mỗi một người trong những người này đều nằm trong danh sách những anh hùng đức tin của Đức Chúa Trời trong Hê-bơ-rơ đoạn 11.

Chúa thích ban cho những cơ hội lần thứ hai. Nếu bạn phải hoàn hảo mới nhận được ân điển của Chúa, thì không một ai sẽ có được một cơ hội!

Gióp đã nhận được một số lời khuyên tốt nhất về việc phục hồi lại những gì đã mất mát trong cuộc đời bạn và trở lại với kế hoạch ban đầu của Chúa dành cho: “Vậy nếu anh dọn lòng mình trung thực và đưa tay hướng về Chúa, Ném xa tội ác khỏi tay mình, Không chứa chấp gian ác trong trại mình; Thì anh sẽ ngẩng mặt lên không hổ thẹn; Thật vững vàng và không chút âu lo. Anh sẽ quên đi bao điều khổ nạn, Chỉ nhớ lại như dòng nước chảy qua. Đời anh sẽ rực sáng hơn ban trưa; Bóng tối trở thành ánh bình minh. Anh sẽ vững tin vì có niềm hi vọng; Được chở che và ngơi nghỉ an lành” (Gióp 11:13-18 TTHĐ).

Thật là một lời hứa tuyệt vời! Khi bạn ăn năn về những lỗi lầm của mình, Chúa luôn ban cho bạn có được một cơ hội khác. Bạn chỉ cần tìm đến với Chúa, và bạn sẽ có thể lại đối mặt với thế giới và với tương lai của mình bằng sự can đảm và hy vọng.

Nếu bạn muốn tiến tới giấc mơ tuyệt vời của Chúa cho cuộc đời mình, thì bạn sẽ phải đóng lại cánh cửa của quá khứ. Bạn sẽ phải bỏ đi những đau buồn, mặc cảm và oán giận của mình để có thể bước tới trong đức tin.

Đừng nhớ lại những việc đã qua, Cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, Và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” (Ê-sai 43:18-19 TTHĐ).

Những ngày đen tối nhất trong quá khứ của bạn sẽ chiếu sáng như ánh bình minh. Những dòng suối sẽ trào lên trong mảnh đất hoang tàn của những đau đớn của bạn.

Ha-lê-lu-gia! Đây là điều Chúa Jêsus ban cho bạn hôm nay khi bạn thuận phục Chúa và giấc mơ của Chúa cho đời sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang sống trong quá khứ qua những cách nào?

2.    Đau buồn, mặc cảm và oán giận — điều nào đang ngăn trở bạn nhất trong việc nhìn về tương lai với hy vọng?

3.    Bạn có tin rằng những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh là dành cho mình không? Bạn đã thấy được Chúa đã giữ lời hứa của Ngài với bạn như thế nào?

 

 

 


FOR EVERYONE WHO NEEDS A SECOND CHANCE

By Rick Warren —

Forget the former things; do not dwell on the past. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland” (Isaiah 43:18-19 NIV).

The Bible is full of people who got a second chance. God is the God of second chances—and hundredth and thousandth chances!

Abraham, who is called the father of faith, pretended his wife was his sister because he didn’t have faith that God would protect him. Moses murdered someone. Jonah ran from his assignment. Rahab worked as a prostitute. David committed adultery and had the woman’s husband put to death. And yet every one of these people are in God’s “hall of fame” in Hebrews 11.

God loves to give second chances. If you had to be perfect to receive God’s grace, no one would stand a chance!

Job got some of the best advice for recovering what has been lost in your life and returning to God’s original plan for you: “Put your heart right, Job. Reach out to God. Put away evil and wrong from your home. Then face the world again, firm and courageous. Then all your troubles will fade from your memory, like floods that are past and remembered no more. Your life will be brighter than sunshine at noon, and life’s darkest hours will shine like the dawn. You will live secure and full of hope; God will protect you and give you rest” (Job 11:13-18 GNT).

What an amazing promise! When you repent of your mistakes, God always offers another chance. You only have to reach out to him, and you will be able to face the world and your future again with courage and hope.

If you want to move forward into God’s awesome dream for your life, then you’re going to have to shut the door on the past. You’re going to have to give up your grief, your guilt, and your grudges so that you can move forward in faith.

“Forget the former things; do not dwell on the past. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland” (Isaiah 43:18-19 NIV).

The darkest days of your past will shine like the dawn. Streams will spring up in the wasteland of your pain.

Hallelujah! This is what Jesus offers to you today when you submit to him and his dream for your life.

Talk It Over

  • In what ways have you been dwelling on the past?
  • Grief, guilt, and grudges—which one of these most keeps you from looking to the future with hope?
  • Do you believe that God’s promises in the Bible are for you? How have you seen him keep his promises to you?