0346“Anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm” (ITê 5:11 TTHĐ).

Chúa muốn chúng ta gây dựng, động viên và truyền cảm hứng cho người khác. Kinh Thánh dạy trong ITê 5:11 rằng, “Anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm” (TTHĐ).

Bạn làm điều đó như thế nào? Khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm của mình và về cách Chúa đã làm việc trong cuộc đời bạn, điều đó mang lại cho người khác hy vọng. Khi bạn đã trải qua cùng một hoàn cảnh mà người khác đang đối diện, bạn có thể giúp họ được an tâm rằng Chúa cũng sẽ giúp họ vượt qua được. Bạn có thể giúp họ vượt qua được nỗi sợ hãi và phá vỡ những ranh giới rào cản.

Khi bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác, bạn giúp họ có thể cất đi sự sợ hãi. Điều đó cũng giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Khi bạn đến một công viên giải trí và đứng xếp hàng để lên chiếc tàu lượn khổng lồ đó lần đầu tiên, bạn đang suy nghĩ rằng, “Không biết đây có phải là một quyết định khôn ngoan hay không?” Ngay lúc ấy một người đang sắp hàng phía trước bạn quay lại nói rằng, “Đi tàu lượn này rất là vui. Tôi đã đi đến năm lần rồi.” Và sau đó bạn sẽ suy nghĩ “Đúng rồi, tôi sẽ không chết được. Anh ấy đã đi năm lần rồi. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nghe lại từ một người đã trải qua điều bạn sắp phải đối diện là một sự truyền cảm hứng. Đó là động lực thúc đẩy.

Có bao nhiêu người lần đầu làm cha mẹ cảm thấy vô cùng lo sợ, thấy mình chưa được chuẩn bị và chưa đủ khả năng thích đáng? Tất cả mọi người đều như thế cả.  Họ sẽ thật biết ơn khi một người nào đó đến và nói rằng: “Trẻ con nào cũng khóc hết. Không sao đâu. Đó là điều bình thường thôi mà.” Những nỗi lo sợ của họ dường như không còn quá lớn lao, căng thẳng khó khăn nữa khi những người khác chia sẻ rằng họ đã trải qua những kinh nghiệm tương tự như thế nào. Điều đó đem đến cho họ hy vọng!

Bạn cũng có thể giúp người khác phá bỏ được những giới hạn khi bạn động viên họ bằng kinh nghiệm của chính mình. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1954, ông Roger Bannister trở thành người đầu tiên chạy một dặm (1.61 km) dưới bốn phút. Trước khi anh ta đạt được kỷ lục này, mọi người đều nói rằng đó là điều không cách nào thực hiện được. Vậy mà, chỉ ngay tháng sau, một người đàn ông khác cũng chạy dưới bốn phút như anh. Và năm sau đó, ba người đàn ông khác đã đạt được thành tích tương tự trong cùng một cuộc đua. Điều này xảy ra vì người ta nhận ra rằng đây không phải là điều mình không thể thực hiện được và điều đó đem lại cho họ hy vọng rằng họ cũng có thể làm được điều đó.

Bạn có những kinh nghiệm trong cuộc đời của mình có thể phá giới hạn, truyền cảm hứng và đem đến động lực thúc đẩy cho người khác — nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm đó ra.

Đừng lãng phí bất kỳ kinh nghiệm nào của bạn. Hãy dùng chúng để khích lệ người khác và đem đến hy vọng cho họ!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Điều đáng sợ nào bạn đã có thể thử làm vì một người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ với bạn? Câu chuyện của họ đã cho bạn có được can đảm và hy vọng như thế nào?

2.    Những kinh nghiệm đau đớn hay khó khăn nào trong quá khứ của bạn có thể giúp đỡ người khác và cho họ hy vọng?

3.    Bạn có muốn Chúa dùng những kinh nghiệm của bạn để đem đến hy vọng cho người khác không? Nếu vậy hãy dành ít thì giờ xin Chúa cho bạn cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm của mình với những người đang cần nghe.


 

 

 

 

USE YOUR EXPERIENCES TO ENCOURAGE OTHERS

By Rick Warren — 

“Encourage one another and help one another” (1 Thessalonians 5:11 GNT).

God wants you to build up, motivate, and inspire other people. The Bible says in 1 Thessalonians 5:11, “Encourage one another and help one another” (GNT).

How do you do that? When you share your experiences and about how God worked in your life, it gives people hope. When you’ve gone through the same situation someone else is facing, you can reassure them that God will get them through it too. You’re able to help them overcome their fears and break down barriers.

When you share your experiences with other people, you help take away their fears. It’s kind of like riding a roller coaster. When you go to an amusement park and stand in line for one of those huge roller coasters for the first time, you’re thinking, “Is this a smart decision?” Then the person in front of you turns around and says, “This is a great ride. I’ve been on it five times.” So then you’re thinking, “Okay, I’m going to live. He’s done it five times. It’s got to be okay.”

Hearing from someone who’s already gone through what you’re facing is an inspiration. It’s motivational.

How many first-time parents feel scared to death, unprepared, and inadequate? All of them! They’re grateful when somebody comes along and says, “Babies cry. It’s okay. This is normal.” Their fears don’t seem so daunting when others share how they came through similar experiences. It gives them hope!

You also help people break through barriers when you motivate them with your own experience. On May 6, 1954, Roger Bannister became the first man to run a sub-four-minute mile. Before he did it, everybody said it was impossible. Yet, the very next month, another man joined him under four minutes. And the following year, three men achieved the same feat during one race. Because people realized it wasn’t impossible, and it gave them hope that they could do it too.

You have experiences in your life that could be barrier-busting, inspirational, and motivational to other people—but only if you’re willing to share them.

Don’t waste any of your experiences. Use them to encourage others and give them hope!

Talk It Over

  • What scary thing have you been able to try because someone else shared their experience with you? How did their story give you courage and hope?
  • What painful or difficult experiences from your past could help others and give them hope?
  • Do you want God to use your experiences to give other people hope? If you do, take some time to ask him to give you opportunities to share your experiences with the people who need to hear them.

--