0588“Ta khuyên các con phải biết dùng của cải trần gian kết bạn, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9 KTHĐ).

Cách sử dụng tiền bạc tốt nhất của bạn là dùng nó để đem người khác vào thiên đàng.

Lu-ca 16:9 là một câu Kinh Thánh mà hầu hết mọi người đều không hiểu được. Chúa Jêsus nói rằng, “Ta khuyên các con phải biết dùng của cải trần gian kết bạn, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà đời đời” (KTHĐ).

Chúa Jêsus đang nói rằng cũng giống như người quản gia khôn ngoan đã kết bạn để sau này ông ta có thể nhờ cậy họ, bạn cần sử dụng một phần số tiền của mình để có được những bạn đời đời là những người sẽ tiếp đón bạn vào thiên đàng.

Chúa không nói rằng bạn có thể mua được đường vào thiên đàng — bạn không thể làm như thế được. Chúa Jêsus đã trả cái giá đó xong trên thập tự giá. Chúa không nói rằng bạn có thể mua được sự cứu rỗi của mình — bạn không thể mua được. Sự cứu rỗi là một món quà ban cho cách nhưng không bởi ân điển.

Chúa Jêsus đang bảo bạn hãy dùng tiền bạc mình có để gây dựng những tình bạn sẽ tiếp tục còn lại mãi đến đời đời. Khi bạn dùng tiền bạc của mình để giúp người khác gặp Chúa Jêsus, bạn đã có một người bạn mãi đời đời và bạn nhận được phần thưởng đời đời.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bạn vào thiên đàng, và một trăm người đang đứng ở cổng vào, vỗ tay mừng đón và nói rằng, “Chúng tôi đang chờ đợi bạn! Chúng tôi có mặt ở đây bởi vì bạn đã bỏ tiền bạc ra để nói về Tin Lành cho chúng tôi. Chúng tôi là bạn của bạn suốt đời — không phải, là mãi đời đời chứ! Nếu bạn đã không sử dụng tiền bạc của mình như thế thì chúng tôi đã không được nghe biết làm thế nào để được lên thiên đàng.”

Bạn có đang dùng một phần tiền nào của bạn để đem người khác vào thiên đàng không? Có ai sẽ được ở thiên đàng vì bạn không?

Khi bạn mua một quyển Kinh Thánh và tặng cho một người không có, là bạn đang dành trữ kho báu mình trên thiên đàng. Khi bạn ủng hộ một chương trình truyền giảng Tin Lành khắp thế giới, là bạn đang cất giữ tài sản mình trên thiên đàng. Khi bạn giúp trong việc cất một nhà thờ, là bạn đang chứa của cải mình trên thiên đàng. Đó là cách sử dụng hay nhất và tốt nhất tiền bạc của bạn.

Bạn không thể đem tiền theo với mình, nhưng bạn có thể gởi lên trước bằng cách đầu tư tiền bạc của bạn vào việc giúp người khác gặp được Chúa Jêsus.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số điều nào bạn đã tiêu tiền vào mà không có ảnh hưởng đời đời?

2.    Những người nào Chúa đã đặt để trong cuộc sống của bạn mà bạn có thể chia sẻ Tin Lành cho họ?

3.    Một số cách nào bạn có thể sử dụng tiền bạc của mình để đầu tư vào những tình bạn đời đời?

 

 

 


THE HIGHEST AND BEST USE OF YOUR MONEY

By Rick Warren —

“Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home" (Luke 16:9 NLT).

The best use of your money is using it to get people into heaven.

Luke 16:9 is a verse that most people don’t understand. Jesus says, “Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home” (NLT).

Jesus is saying that, just like the shrewd manager who made friends he could later count on, you need to use some of your money to make eternal friends that will welcome you into heaven.

He’s not saying you can buy your way into heaven—you can’t. Jesus has already paid the price on the cross. He’s not saying you can purchase your salvation—you can’t. Salvation is a free gift by grace.

Jesus is telling you to use your money to build friendships that are going to go on and on for eternity. When you use your money to help other people meet Jesus, you make friends for eternity and you gain rewards for eternity.

Imagine getting to heaven one day, and a hundred people are standing at the entrance, clapping and cheering and saying, “We’ve been waiting for you! We’re here because you spent money to tell us the Good News. We’re your friends for life—no, for eternity! If it weren’t for the way you used your money, we wouldn’t have heard how to get to heaven.”

Are you using any of your money to get people to heaven? Is anybody going to be in heaven because of you?

When you buy a Bible and give it to someone who doesn’t have one, you’ve stored up treasure in heaven. When you support a program that shares the Good News around the world, you have stored up treasure in heaven. When you help build a church, you have stored up treasure in heaven. That is the highest and best use of your money.

You can’t take it with you, but you can send it on ahead by investing your money to help other people meet Jesus.

Talk It Over

  • What are some of the things you spend money on that do not have an eternal impact?
  • What people has God already placed in your life with whom you can share the Good News?
  • What are some ways you can use your money to invest in eternal friendships?