0655“Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê 29:11 TTHĐ).

Trước khi bạn được sinh ra, Đức Chúa Trời đã nghĩ đến giấc mơ của Ngài cho đời sống bạn. Nhưng chúng ta thường tập trung vào mơ ước riêng của mình thay vì những gì Chúa đã dự định cho chúng ta. Chúng ta nghĩ mình biết rõ những gì sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc và mãn nguyện hơn Chúa.

Êph 2:10 nói rằng, “Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Jêsus để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.” (BDM).

Bạn cần giấc mơ của Chúa dành cho đời sống bạn hơn là mơ ước của mình. Tại sao vậy? Vì Chúa biết bạn nhiều hơn là bạn biết về mình. Chúa biết mơ ước của Ngài cho đời sống bạn sẽ phù hợp với chương trình to lớn hơn Ngài dành cho thế giới như thế nào. Bạn không thể biết hết tất cả mọi sự, và bạn không thể có cái nhìn đúng vào mọi lúc — nhưng Đức Chúa Trời biết được.

Mơ ước của Chúa cho cuộc đời bạn bao gồm những mục tiêu và chương trình mà Ngài đã tạo dựng nên bạn để thực hiện — và mơ ước của Chúa quan trọng hơn nhiều so với mơ ước của bạn.

Chúa không hứa sẽ chúc phước cho mọi điều mà bạn nghĩ đến. Nếu để bạn tự làm theo ý mình có lẽ bạn sẽ không chọn một cuộc sống “đầy dẫy những việc tốt lành” làm mơ ước của mình. Nó có lẽ sẽ giống với ước mơ thời thơ ấu của tôi hơn: đó là trở thành một ngôi sao nhạc rock! Cám ơn Chúa, đó không phải là mơ ước Ngài dành cho tôi, và Chúa đã có một điều tốt hơn dành cho tôi.

“Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê 29:11 TTHĐ).

Có thể bạn đã có một số mơ ước mà không phải là sự lựa chọn đúng hoặc bạn đã thất bại. Có thể bạn đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người nào đó. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, bạn mới nhận ra rằng có thể nó đã là một thảm họa. Có thể bạn đã phải từ bỏ một mơ ước, bạn đã nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng bây giờ, nhìn lại, bạn thấy đó thật sự chỉ là sự bắt đầu của mơ ước tốt đẹp hơn mà Chúa dành cho bạn.

Khi bạn phải lựa chọn giữa mơ ước của mình và mơ ước mà bạn biết Chúa dành cho bạn, hãy chọn lấy chương trình của Chúa. Mơ ước của Chúa cho cuộc đời bạn luôn tốt đẹp. Nó sẽ không bao giờ gây tổn hại bạn. Nó sẽ cho bạn có được hy vọng lớn lao vào một tương lai tốt đẹp!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về một thời điểm khi một mơ ước bạn có cho đời sống mình lại thành ra là một chương trình sai lầm cho đời sống bạn. Nó đã dạy cho bạn điều gì về việc nương cậy Chúa?

2.    Một vài mơ ước bạn tin Chúa dành cho cuộc đời bạn là gì? Chúa đã tỏ ra cho bạn những mơ ước đó qua những cách nào?

3.    Giao phó những mơ ước của bạn cho Chúa có nghĩa là như thế nào?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus, tại sao bạn còn phải chần chừ?

Hãy cầu nguyện như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết thế cho tội lỗi con và Ngài đã sống lại. Con xin Chúa hướng dẫn con và dâng cuộc đời còn lại của con để sống theo ý muốn Chúa. Con xin cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men”.

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết; người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa, khám phá mơ ước Chúa dành cho bạn.

 

 

 


THE BETTER DREAM FOR YOUR LIFE

By Rick Warren —

“For I know the plans I have for you,’ declares the LORD, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.'” (Jeremiah 29:11 NIV).

Before you were born, God thought up his dream for your life. But so often in life we focus on our own dreams instead of what God has planned for us. We think we know better than God what will make us happy and fulfilled.

Ephesians 2:10 says, “God has made us what we are. He has created us in Christ Jesus to live lives filled with good works that he has prepared for us to do” (GW).

You need God’s dream for your life more than your own dream for your life. Why? Because God knows you much better than you know yourself. And he knows how his dream for your life fits into the bigger plan he has for the world. You cannot know everything, and you can’t have the right perspective all the time—but God does.

God’s dream for your life consists of the goals and plans that he created you to fulfill—and his dream is far more important than your own dreams.

God hasn’t promised to bless everything that you think up. Left to your own devices, you probably wouldn’t choose a life “filled with good works” as your dream. It would probably be closer to my childhood dream: becoming a rock star! Thankfully, that was not God’s dream for me, and he had something much better in store.

“'For I know the plans I have for you,’ declares the LORD, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’” (Jeremiah 29:11 NIV).

You might have had some dreams that weren’t the right choice or that you messed up. Maybe you thought you were going to marry a certain person. But now, looking back, you realize that would have been a disaster. Maybe you had to let go of a dream, and you thought it was going to be the end of you. But now, looking back, you see that it was really just the beginning of God’s better dream for you.

When you have to choose between your dream and the dream you know God has given you, always choose God’s plan. God’s dream for your life is always good. It will never harm you. It’s going to give you great hope and a wonderful future!

Talk It Over

  • Think of a time when a dream you had for your life turned out to be the wrong plan for your life. What did it teach you about depending on God?
  • What are some dreams you believe God has for your life? How has he revealed those dreams to you?
  • What does it mean to surrender your dreams to God?

If you haven’t trusted in Jesus, why wait any longer?

Pray this simple prayer - "Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”