“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin với động cơ sai trái , để dùng trong tư dục mình.” Gia-cơ 4:3

Chúa muốn ban phước cho đời sống bạn và sau đó nhìn thấy bạn đem đến phước hạnh cho đời sống của người khác với cùng những điều ích lợi mà Ngài đã cho bạn. Thật ra, một điều kiện cho lời cầu nguyện được trả lời là sẵn lòng sử dụng các ơn phước Chúa để giúp đỡ cho những người kém may mắn.

Châm ngôn 21:13 nói rằng, “Kẻ bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, khi kẻ ấy kêu la sẽ chẳng ai đáp lại.”  Chúa đang nói rằng, nếu bạn làm ngơ trước những người xung quanh khi rõ ràng họ đang gặp khó khăn, thì việc mong đợi Ngài giải cứu bạn khỏi những khó khăn mình gặp là một điều vô lý.

Chúa muốn bạn được nên giống như Ngài, và Chúa là tình yêu. Một trong những cách bạn chứng tỏ mình có tình yêu là qua việc sẵn lòng rộng rãi với người khác. Nguyên tắc quản lý được lặp lại suốt trong Kinh Thánh: Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành nguồn phước cho người khác.

Chẳng hạn, bạn có thể xin Chúa cho mình có được sức khỏe tốt, nhưng khi có được, bạn sẽ làm gì với cơ thể khỏe mạnh của mình? Có phải bạn đang cầu nguyện chỉ để giúp mình hay để bạn cũng có thể giúp đỡ người khác? Khi bạn xin Chúa ban phước cho công việc hoặc nghề nghiệp của mình, bạn có sẵn lòng dâng lại một phần những phước hạnh Chúa đã ban cho bạn không?

Kinh Thánh nói trong Gia-cơ 4:3 rằng, “Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin với động cơ sai trái , để dùng trong tư dục mình.”  Động cơ là điều rất quan trọng trong sự cầu nguyện. Tại sao bạn cầu nguyện quan trọng hơn những gì bạn cầu nguyện.

Có thể nào mà cầu nguyện cho điều phải lẽ với động cơ sai trái không? Chắc chắn là có rồi. Tôi không nói rằng bạn không nên cầu nguyện cho những nhu cầu cá nhân. Chúa Jêsus dạy hãy cầu nguyện rằng, “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11). Nhưng bạn phải xem lại động cơ của mình. Bạn có sẵn sàng chia sẻ ơn phước của mình ra cho người khác hay bạn sẽ tích trữ tất cả cho riêng mình?

Chúa không quan tâm đến việc chỉ thỏa mãn tính ích kỷ của bạn. Điều kiện của sự cầu nguyện là bạn phải có mối quan hệ thành thật với Chúa, có thái độ tha thứ với người khác và sẵn lòng chia sẻ những phước hạnh của Chúa ra cho người khác. Chúa yêu bạn vì vậy Ngài dạy cho bạn biết làm thế nào để cầu nguyện một cách hiệu quả.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã từng thấy một người theo Chúa Jêsus sử dụng các ơn phước Chúa để đem lại phước hạnh cho người khác như thế nào? Điều đó đã ảnh hưởng đến đời sống của bạn hoặc của người khác như thế nào?

2.    Chúa đã ban phước cho bạn như thế nào? Làm thế nào để bạn có thể chia sẻ những ơn phước đó ra cho người khác?

3.    Trong giờ tĩnh nguyện tới, hãy nghĩ về động cơ của bạn đang khi cầu nguyện. Nếu Chúa ban cho bạn những điều bạn cầu xin, bạn có sẵn lòng chia sẻ chúng ra cho người khác không?

 

 

 


WHY YOU PRAY IS MORE IMPORTANT THAT WHAT YOU PRAY FOR

BY RICK WARREN —  

“When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.”  James 4:3 (NIV)

God wants to bless your life and then watch you bless other people’s lives with the same benefits he gives to you. In fact, one condition for answered prayer is a willingness to use God’s blessings to help those less fortunate.

Proverbs 21:13 says, “Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered” (NIV). God is saying that, if you ignore those around you who are in obvious difficulty, it doesn’t make sense to expect him to bail you out of your own difficulties.

God wants you to be like him, and God is love. One of the ways you prove you have love is that you’re willing to be generous toward other people. The principle of stewardship is repeated throughout Scripture: God blesses us so that we might be a blessing to other people.

For instance, you might ask God for good health, but what are you going to do with that healthy body after you’ve got it? Are you praying just to help yourself, or are you praying so you can help other people too? When you ask God to bless your business or career, are you willing to give back a portion of what God has blessed you with?

The Bible says in James 4:3, “When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures” (NIV). Motive is important in prayer. Why you pray is more important than what you pray for.

Is it possible to pray for the right thing with the wrong motive? Sure. I’m not saying you should never pray for your own personal needs. Jesus says to pray, “Give us this day our daily bread” (Matthew 6:11 ESV). But you have to check your motive. Are you willing to share your blessing with other people, or are you going to hoard it all for yourself?

God is not interested in simply satisfying your selfishness. The conditions of prayer are that you have an honest relationship with God, a forgiving attitude toward other people, and a willingness to share God’s blessings with other people. God loves you, so he’s teaching you how to pray in an effective way.

Talk It Over

  • How have you seen a follower of Jesus use God’s blessings to bless other people? How has that affected your life or the life of someone else?
  • How has God blessed you? How can you share those blessings with others?
  • During your next quiet time, think about your motive while you pray. If God gives you the things you ask for, are you willing to share them with others?