“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.”  Gia-cơ 5:7-8

Dù bạn đang phải đối diện với những khó khăn như thế nào, bạn cần nên nhớ rằng Chúa đang làm việc ở phía sau. Bạn cần phải tin cậy Ngài và kiên nhẫn.

Nhưng làm thế nào để bạn làm được điều đó? Bạn sẽ làm gì đang khi chờ đợi? Làm thế nào để bạn gây dựng đức tin mình để biết tin cậy nơi Chúa đang khi bị trì hoãn?

Kinh Thánh dạy rằng, “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi”  (Gia-cơ 5:7-8).

Giống như người nông dân, bạn cần phải trông đợi. Trong lúc chờ đợi, người nông dân chuẩn bị cho mùa thu hoạch. Họ chuẩn bị để được sẵn sàng. Họ không ngồi đó mà nghĩ rằng, “Không biết những cây trồng, hạt giống gieo sẽ mọc lên hay không.” Họ trông chờ những gì họ gieo trồng sẽ mọc lên. Họ chuẩn bị cho việc thu hoạch để khi mùa gặt đến, họ có thể gặt hái được lợi nhuận.

Vì vậy, bạn mong đợi Chúa làm việc và chu cấp. Thi Thiên 130:5 nói rằng, “Tôi trông đợi Chúa giúp tôi, tôi tin cậy nơi lời Ngài đã hứa.” Lời hứa đó ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh, trong những câu Kinh Thánh như Ê-sai 49:23: “Những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hề thất vọng.”

Bạn đang chờ đợi Chúa làm điều gì? Có thể bạn đã chờ đợi Chúa biến đổi cuộc hôn nhân của mình, giải quyết khó khăn trong vấn đề tài chính, chữa lành những tổn thương hoặc tiếp cận một người nào đó trong gia đình mình chưa tin Chúa. Bất cứ điều gì bạn đang chờ đợi Chúa làm trong đời sống mình, bạn có thật sự đang trông chờ Ngài làm điều đó không? Nếu bạn không chuẩn bị cho mình đang khi chờ đợi, bạn chưa thật sự mong chờ một điều gì sẽ xảy ra cả.

Thường khi chúng ta cho rằng mình đang chờ đợi Chúa, nhưng thật ra là Chúa đang chờ đợi chúng ta. Có lẽ bạn chưa sẵn sàng để đón nhận phước hạnh Ngài muốn ban cho bạn, và vì vậy Chúa đang chờ đợi cho bạn được trưởng thành về mặt thuộc linh.

Một điều sẽ giúp bạn kiên nhẫn chờ đợi Chúa là nhớ đến sự nhân lành và ân điển của Ngài. Ngài đang làm việc trong đời sống bạn, ngay cả khi bạn không thể thấy điều Ngài đang làm và ngay cả khi bạn cho rằng kỳ định của Chúa là quá chậm.

Hãy yên lặng, dành thời gian ra đọc Lời Chúa và học cách trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Sau đó hãy bận rộn làm việc để chuẩn bị bản thân mình cho mùa gặt.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang chờ đợi Chúa làm gì trong đời sống mình? Theo bạn nghĩ cùng lúc đó có thể Chúa đang chờ đợi bạn làm gì?

2.    Bạn có thể chuẩn bị bản thân mình qua những cách nào đang khi chờ đợi Chúa làm việc?

3.    Lời Chúa đã khích lệ bạn như thế nào trong thời gian chờ đợi?

 

 


HOW TO TRUST GOD IN THE DELAYS

BY RICK WARREN —

“Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You, too, must be patient. Don’t give up hope. The Lord will soon be here.”  James 5:7-8 (GW)

Whatever problems you’re facing, you need to remember that God is working behind the scenes. You need to trust him and be patient.

But how do you do that? What do you do while you’re waiting? How do you build a faith that trusts God during the delays?

The Bible says, “Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You, too, must be patient. Don’t give up hope. The Lord will soon be here” (James 5:7-8 GW).

Like a farmer, you need to wait expectantly. While farmers wait, they prepare for the harvest. They get ready. They don’t sit around thinking, “I wonder if this is going to grow or not.” They expect their crops to grow. They prepare for the harvest so that when it comes, they can reap the benefits.

So, you expect God to act and provide. Psalm 130:5 says, “I wait expectantly, trusting God to help, for he has promised” (TLB). That promise is all over the Bible, in verses like Isaiah 49:23: “No one who waits for my help will be disappointed” (GNT).

What have you been waiting for God to do? Maybe you’ve been waiting for him to transform your marriage, solve a financial problem, heal a hurt, or reach someone in your family who is not a believer. Whatever you’ve been waiting on God to do in your life, do you really expect him to do it? If you’re not preparing yourself while you wait, you’re not really expecting anything to happen.

Quite often when we think we’re waiting on God, God is actually waiting on us. You may not be ready to handle the blessing he wants to give you, and so he’s waiting on you to spiritually mature.

One thing that will help you wait patiently on God is to remember his goodness and grace. He is working in your life, even when you can’t see what he’s doing and even if you think his timing is too slow.

Get still, spend time in God’s Word, and learn how to be more like Jesus. Then get busy doing the work that will prepare you for the harvest.

Talk It Over

  • What have you been waiting on God to do in your life? What do you think he might be waiting on you to do at the same time?
  • In what ways can you prepare yourself while you wait for God to work?
  • How has God's Word encouraged you during a time of waiting?