“Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực tạo được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.”  Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:18

Kinh Thánh dạy rằng Chúa là nguồn của tài chánh chúng ta. Ngài là Đấng cung cấp cho những nhu cầu của chúng ta.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:18 nói rằng, “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực tạo được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.”

Vậy điều đó có nghĩa như thế nào đối với đời sống hàng ngày của bạn? Điều đó có nghĩa là thay vì trông nơi chủ của bạn để được bảo đảm về mặt tài chánh, bạn hãy trông cậy nơi Chúa. Điều đó có nghĩa là thay vì trông cậy vào khoản tiền tiết kiệm của mình để được bảo đảm về mặt tài chánh, bạn hãy trông cậy nơi Chúa. Điều đó có nghĩa là bạn không trông cậy vào bất cứ ai khác hay bất cứ điều gì khác ngoài Chúa để đáp ứng nhu cầu của mình.

Hãy để tôi minh họa theo cách này: Khi bạn mở nước, bạn biết rằng thật ra nước không đến từ vòi nước. Nước chảy qua vòi nước. Nước thật ra đến từ một hồ chứa hoặc một cái giếng, và cách bạn nhận được nó là qua vòi nước.

Cũng tương tự như vậy, thu nhập mà Chúa muốn cho bạn có thể đến từ một công việc, một điều gì đó hoặc một ai đó.

Nhưng nguồn của nó luôn luôn đến từ nơi Chúa.

Bạn không cần phải lo lắng về việc Chúa sẽ dùng vòi nước nào để đáp ứng các nhu cầu mình. Hiểu theo một nghĩa nào đó, Chúa nói rằng, “Nếu ta tắt đi một vòi nước, ta có thể mở ra một vòi khác cách dễ dàng. Nếu con mất đi việc làm, ta có thể cho con một việc làm khác. Công việc của con không phải là nguồn của con. Tài khoản ngân hàng của con không phải là nguồn của con. Ta là nguồn của con.”

Sự lo lắng bộc lộ cho thấy được chúng ta không tin cậy Chúa ở những điểm nào. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn hiểu vì sao bạn không tin cậy Ngài, sau đó xin Chúa dạy cho bạn bắt đầu tin cậy Chúa. Hãy tìm xem Ngài làm điều đó như thế nào.

Và khi bạn bắt đầu lo lắng, hãy thưa chuyện với Chúa về những điều khiến mình quan tâm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong quá khứ bạn thấy được Chúa đã chu cấp cho mình như thế nào? Ngài đã sử dụng những “vòi nước” nào?

2.    Làm thế nào việc lo lắng lại cho thấy được sự thiếu tin cậy nơi Chúa?

3.    Bạn cần Chúa giúp bạn ngừng lo lắng và bắt đầu tin cậy Ngài nhiều hơn trong những lãnh vực nào?

 

 


GOD CAN PROVIDE THROUGH ANY FAUCET

BY RICK WARREN —

“But remember the LORD your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your ancestors, as it is today.” Deuteronomy 8:18 (NIV)

The Bible teaches that God is the source of our finances. He is the one who provides for our needs.

Deuteronomy 8:18 says, “But remember the LORD your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your ancestors, as it is today” (NIV).

So what does that mean for your everyday life? It means that instead of looking to your employer for financial security, you look to God. It means that instead of looking to your savings account for financial security, you look to God. It means that you don’t look to anyone or anything other than God to provide for your needs.

Let me illustrate it this way: When you turn on the water, you know the water doesn’t actually come from the faucet. The water comes through the faucet. The water actually comes from a reservoir or a well, and the way you happen to receive it is through the faucet.

In the same way, the income that God wants to give you may come through a job or through something or someone else.

But the source is always God.

You don’t need to worry about which faucet God uses to supply your needs. In a sense he says, “If I turn off one faucet, I can just as easily turn on another. If you lose one job, I can give you another. Your job isn’t your source. Your bank account isn’t your source. I am your source.”

Worry reveals the places where we aren’t trusting God. Ask God to help you understand what causes you not to trust him, and then ask him to teach you to start trusting him. Look for how he does that.

And when you start to worry, talk to God about your concerns.

Talk It Over

  • How have you seen God provide for you in the past? What “faucets” did he use?
  • How does worry reveal a lack of trust in God?
  • In what area do you need God to help you stop worrying and start trusting him more deeply?