“Người công chính sống trong sự chính trực. Con cái sau này của họ sẽ được phước.” Châm ngôn 20:7

Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những người có lòng chính trực — những người có lòng trong sạch. Như Chúa Jêsus đã nói, “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch” (Ma-thi-ơ 5:8).

Vì vậy, những phước hạnh nào bạn có thể trông đợi khi sống một đời sống chân thật với một tấm lòng trong sạch?

Bạn sẽ nhận được phước hạnh của việc có được sự tự tin.

Khi bạn sống chính trực, bạn trở thành mẫu người mà người khác thích ở bên vì bạn biết mình là ai và mình sẽ đi về đâu.

Châm ngôn 10:9 chép rằng, “Ai sống chính trực sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện.”

Khi bạn không sống đời sống chính trực, nó cũng giống như đang đi trên đường bị đóng băng sau cơn bão tuyết. Bạn phải dồn hết sức lực để giữ cho mình khỏi té ngã. Nhưng khi bạn sống đời sống chính trực, bạn đang đứng trên một nền vững chắc.

Bạn sẽ nhận được phước hạnh của việc để lại một di sản lâu dài.

Di sản lớn nhất bạn để lại là sự chính trực của mình vì nó sẽ tồn tại từ đời này sang đời khác. Mọi thứ khác bạn làm đều sẽ qua đi. Khi bạn lìa cõi đời này, tiền bạc của bạn sẽ được chia ra và chi tiêu trong gia đình. Công việc bạn làm sẽ được giao cho người khác. Tất cả các huy chương, bằng khen bạn nhận được sẽ bị bỏ vào thùng và đổ vào bãi rác.

Nhưng tính cách của bạn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của những người chung quanh và ngay cả đời sống của thế hệ sau này. Đó là một di sản lâu dài.

Kinh Thánh chép trong Châm Ngôn 20:7 rằng, “Người công chính sống trong sự chính trực. Con cái sau này của họ sẽ được phước.”

Bạn sẽ nhận được phước hạnh về phần thưởng trong cõi đời đời.

Ma-thi-ơ 25:21 nói rằng, “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều.”

Chúng ta có khuynh hướng cho rằng phần thưởng đến từ những khoảnh khắc trọng đại của đời sống, khi mọi người đang nhìn xem. Nhưng chính những khoảnh khắc nho nhỏ lại bày tỏ ra sự chính trực thật. Mỗi lời động viên nho nhỏ mà bạn nói ra trong tuần này sẽ được ban thưởng trong cõi đời đời. Mỗi một việc tốt nho nhỏ sẽ được được ban thưởng trong cõi đời đời. Mỗi khi bạn từ chối một sự cám dỗ, bạn sẽ được ban thưởng trong cõi đời đời.

Chính trực có đầy sức mạnh. Nó tạo nên sự khác biệt không chỉ bây giờ mà còn đến mãi mãi!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một thời điểm mà lẽ ra bạn phải có sự chính trực nhưng đã không làm như vậy.  Điều này đã ảnh hưởng đến mặt xúc cảm, thuộc linh cũng như thuộc thể của bạn như thế nào?

2.    Làm thế nào để tính chính trực của bạn tạo ra sự khác biệt trong thế hệ tiếp theo?

3.    Trong tuần này, bạn có thể làm điều nho nhỏ nào mà không ai để ý đến nhưng sẽ tỏ ra cho Chúa lòng chính trực của mình?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm điều gì để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng để phó thác đời sống mình cho Chúa, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus,  Chúa sẽ thứ tha tất cả những điều sai trái con đã làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào trong gia đình đời đời của Ngài trên thiên đàng một ngày nào đó.

"Con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm và cầu xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi.  Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men." 

 

 


HOW INTEGRITY BLESSES YOU

BY RICK WARREN —

A righteous person lives on the basis of his integrity. Blessed are his children after he is gone.”  Proverbs 20:7 (GW)

The Bible says that God blesses those who have integrity—those who have pure hearts. As Jesus said, “Blessed are the pure in heart” (Matthew 5:8 NIV).

So what blessings can you expect when you live your life with authenticity and a pure heart?

You’ll have the blessing of personal confidence.

When you have integrity, you become the kind of person that other people like to be around because you know who you are and where you’re going.

Proverbs 10:9 says, “People with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed” (NLT).

When you don’t have integrity, it’s like walking on an icy path after a snowstorm. You’re putting every bit of your energy into trying not to fall. But when you have integrity, you’re standing on solid ground.

You’ll have the blessing of a lasting legacy.

Your greatest legacy is your integrity because it will last from generation to generation. Everything else you do gets lost. When you’re gone, your money will be divided and spent among your family. Your work will be given to somebody else. All the trophies you’ve earned will be thrown in the trash and taken to the dump.

But your character is going to influence the lives of the people around you and even the lives of the next generation. It is a lasting legacy.

The Bible says in Proverbs 20:7, “A righteous person lives on the basis of his integrity. Blessed are his children after he is gone” (GW).

You’ll have the blessing of rewards in eternity.

Matthew 25:21 says, “You are a good and loyal servant. Because you were loyal with small things, I will let you care for much greater things” (NCV).

We tend to think that rewards come from the big moments of life, when everybody is watching. But it’s the small moments that reveal real integrity. Every small word of encouragement you give this week will be rewarded in eternity. Every small act of kindness will be rewarded in eternity. Every time you reject a temptation, you will be rewarded in eternity.

Integrity is powerful. It makes a difference not just now but for eternity!

Talk It Over

  • Think of a time when you should have had integrity but didn’t. How were you affected emotionally, spiritually, and physically?
  • How does your integrity make a difference in the next generation?
  • What small acts can you do this week that no one will notice but will demonstrate your integrity to God?
  • Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."