“Phước cho người nào có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 5:8

Bạn có đang làm việc để xây dựng đời sống mình dựa những giá trị còn đến đời đời không? Nếu bạn đang làm điều đó, bạn cần học biết để sống một đời sống chính trực.

Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 5:8 rằng, “Phước cho người nào có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời.”

“Thấy Chúa” có nghĩa là kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Những người tin Chúa có lòng trong sạch sẽ cảm nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Họ nhận biết được mục đích của Chúa cho đời sống của họ. Họ được sống trong sự bình an của Chúa.

Bạn có muốn là một trong những người đó không? Ngày nay, chúng ta không còn nói đến việc có lòng trong sạch nhiều, nhưng thay vào đó, chúng ta dùng đến một từ có nghĩa tương tự—“chính trực”.

Chính trực không mang ý nghĩa bạn là người hoàn hảo vì nếu nó mang nghĩa đó thì không ai trong chúng ta là người chính trực cả! Vì vậy, chính trực mang ý nghĩa gì ở đây?

Chính trực là toàn phần, nguyên vẹn.

Rất nhiều người nghĩ đời sống của họ cũng như một cái bánh, và những phần khác nhau trong đời sống của họ là những miếng bánh. Một người có thể mô tả đời sống của họ như thế này:

“Miếng bánh này là sự nghiệp của tôi. Đây là đời sống làm việc của tôi. Đây là đời sống thuộc linh của tôi. Rồi đây là đời sống gia đình của tôi. Đó là đời sống xã hội của tôi. Và đây là đời sống bí mật của tôi – nỗi ám ảnh, sự nghiện ngập và những điều mà không ai biết đến."

Khi bạn chia đời sống của mình ra thành từng phần như vậy, bạn thiếu đi sự chính trực vì cuộc sống của bạn không toàn phần, không nguyên vẹn. Chính trực có nghĩa là bạn vẫn là cùng một người ở mọi nơi và với mọi người — trong lời nói, hành động và động cơ của bạn — bất kể bạn đang bước đi trong phần nào của cuộc sống.

Chính trực là động lực không bị làm cho hư hỏng, đồi bại.

Khi bạn là người chính trực, bạn làm điều phải và bạn làm vì lý do đúng đắn. Động cơ của bạn là thuần khiết, không pha trộn. Bạn chân thành và thẳng thắn trong mọi lãnh vực của đời sống và với tất cả mọi người. Bạn cầu nguyện để có thể thưa chuyện với Chúa chớ không phải gây ấn tượng cho người khác.

Kinh Thánh nói rằng, “Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ có lòng gian tà, nhưng Ngài đẹp lòng người theo đường lối chính trực.” (Châm ngôn 11:20).

Chúng ta để ý đến hình tượng, nhưng Đức Chúa Trời quan tâm đến sự chính trực. Chúng ta để ý đến danh tiếng, nhưng Đức Chúa Trời quan tâm đến tính cách. Danh tiếng liên quan đến việc người khác nghĩ bạn là người như thế nào; chính trực là con người thật của bạn. Danh tiếng của bạn được gắn liền với con người mà bạn xuất hiện trước công chúng; còn chính trực liên quan đến việc bạn là ai khi bạn chỉ một mình với Chúa.

Bạn có quan tâm đến ảnh tượng và danh tiếng hơn  là tính cách và sự chính trực của mình không? Hãy cam kết trở thành một người chính trực ngày hôm nay.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Liệu những người trong từng lãnh vực của đời sống của bạn — đồng nghiệp, bạn học, hàng xóm, người thân và bạn bè bạn — có sử dụng cùng một từ để nói về bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Hãy nghĩ đến một người nào đó trong đời sống bạn, một người đã nêu gương tốt về sự chính trực. Bạn có thể học từ người đó một thói quen cụ thể nào?

3.    Lúc nào bạn dễ bị cám dỗ nhất để coi trọng và bảo vệ danh tiếng hơn tính cách của mình? Tại sao?

 


DO YOU ACT THE SAME IN PUBLIC AND IN PRIVATE?

BY RICK WARREN —

“God blesses those whose hearts are pure, for they will see God.”  Matthew 5:8 (NLT)

Are you working to build your life on values that last? If you are, you need to learn to live with integrity.

The Bible says in Matthew 5:8, “God blesses those whose hearts are pure, for they will see God” (NLT).

To “see God” means to experience the presence of God. Believers who have pure hearts get to feel the power of God. They experience the pardon of God. They get to know the purpose of God for their lives. They get to live in the peace of God.

Do you want to be one of those people? We don’t talk a lot these days about being pure in heart, but instead we use a word with a similar meaning—“integrity.”

To have integrity does not mean you are perfect because if it did, none of us would have it! So what does it mean to have integrity?

Integrity is wholeness.

A lot of people think of their lives like a pie, and the different parts of their lives are the pieces of the pie. Someone might describe their life like this:

“This slice of the pie is my career. This is my work life. This is my spiritual life. Then this is my family life. That one is my social life. Then over here is my secret life—my compulsions, addictions, and the things nobody else knows about.”

When you segment your life like that, you lack integrity because your life is not a whole. Integrity means you’re the same person everywhere and with everybody—in your speech, actions, and motives—no matter which part of life you’re walking through.

Integrity is uncorrupted motivation.

When you have integrity, you do the right thing, and you do it for the right reason. You have unmixed, pure motives. You’re sincere and straightforward in every area of your life and with all people. You pray so you can talk with God, not so you can impress other people.

The Bible says, “The Lord detests people with crooked hearts, but he delights in those with integrity” (Proverbs 11:20 NLT).

We’re interested in image, but God is interested in integrity. We’re interested in reputation, but God is interested in character. Reputation has to do with what everybody thinks you are; integrity is what you really are. Your reputation is connected to who you appear to be in public; integrity is connected to who you are when you’re all alone with God.

Have you been more concerned about your image and reputation than your character and integrity? Commit to being a person of integrity today.

Talk It Over

  • Would the people in each area of your life—your co-workers, classmates, neighbors, family members, and friends—all use the same words to describe you? Why or why not?
  • Think of someone in your life who models integrity well. What is one specific habit you can learn from that person?