“Người tin theo cứ một lòng một ý cùng nhau . . . kể mọi vật là của chung cho nhau.” Công vụ 4:32

Khi chúng ta rộng rãi với nhau, chúng ta sẽ sát lại gần nhau hơn và điều đó tạo nên một cộng đồng.

Một người trong nhà thờ đã gửi cho tôi một lá thư kể rằng, “Người hàng xóm của tôi đã hỏi mượn tôi cái thang và tôi nói rằng ‘Tất nhiên là được rồi.’ Sau đó tôi được biết rằng nhà anh ấy đã có sẵn một cái thang. Anh không cần phải mượn đến thang của tôi; anh chỉ dùng việc này như cách để gây dựng một mối quan hệ. Việc anh mượn đồ của tôi khiến tôi cảm thấy mình được cần đến và tôi ưa thích cảm giác như vậy. Bây giờ tôi đang học cách làm như thế với những người hàng xóm khác của mình.”

Bức thư lại tiếp tục, “Một người hàng xóm khác có một máy hút bụi với công suất cao, và tôi mượn nó vào mỗi tối thứ Sáu để cùng dọn dẹp xe với con trai mình. Thật ra, bây giờ Roger để nó sẵn ở ngoài cho tôi dùng. Gần đây tôi đã cho Roger biết rằng tôi có đủ khả năng để mua cho mình một máy hút bụi với công suất cao, nhưng tôi chỉ thích sự tương tác khi đến mượn của anh ấy. Roger yêu cầu tôi đừng mua nữa. Anh ấy đã học được cách nhìn thấy mối liên hệ giữa sự rộng rãi và cộng đồng.”

Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 6:21 rằng, “Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” Nói cách khác đi, bạn bỏ thời gian, tiền bạc và năng lượng vào điều gì thì đó là điều sẽ thu hút bạn. Vì vậy bất cứ lúc nào bạn rộng rãi với Hội Thánh của mình, với hàng xóm hoặc với người nghèo, thì đó là nơi lòng bạn sẽ hướng về. Mỗi lần bạn dâng hiến lên cho Chúa, nó sẽ đem lòng bạn đến gần Chúa hơn.

Những Cơ đốc nhân đầu tiên được biết đến vì sự rộng rãi của họ. Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32 cho chúng ta biết rằng “Người tin theo cứ một lòng một ý cùng nhau . . . kể mọi vật là của chung cho nhau.”  Họ là một gia đình; sự chia sẻ của họ là tự nguyện. Sự rộng rãi của Cơ đốc nhân nói lên rằng, “Cái gì của tôi cũng là của bạn, và tôi có thể chia sẻ nó ra cho bạn.”

Là cha mẹ, bạn có thích nhìn thấy con cái mình chia sẻ với nhau không? Tất nhiên là có rồi. Một trong những bài học cơ bản của cuộc sống là học cách chia sẻ. Khi bạn thấy con cái mình không ích kỷ, điều đó làm cho bạn vui lòng.

Đức Chúa Trời cũng như thế! Khi Chúa nhìn xuống chúng ta và thấy chúng ta rộng rãi với nhau, Ngài nói rằng “Đó chính là con trai của ta! Đó chính là con gái của ta! Chúng nó đang làm những gì ta muốn chúng làm”, vì Đức Chúa Trời rất rộng rãi và Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Ngài. Sự rộng rãi tạo nên một cộng đồng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sẽ nói rằng kho báu của mình đang ở đâu? Người khác sẽ nói rằng kho báu của bạn đang ở đâu?

2.    Tại sao rất khó cho những người lớn như chúng ta chia sẻ ra cho người khác, đặc biệt là thời giờ của mình?

3.    Động lực của bạn là gì khi bạn rộng rãi?

 

 


YOUR HEART GOES WHERE YOU GIVE

BY RICK WARREN —  

“The congregation of those who believed were of one heart and soul . . . all things were common property to them.”  Acts 4:32 (NASB)

When we’re generous with each other, we draw closer to each other, and that creates community.

Someone from my church sent me a letter that read: “My neighbor asked if he could borrow my ladder, and I said, ‘Of course.’ I later learned that he already had one of his own. He didn’t need to borrow my ladder; he just used it as a way to build our relationship. When he borrowed my stuff, it made me feel that I was needed, and I liked that feeling. I’ve now learned to do the same thing with my other neighbors.”

The letter continued, “Another neighbor has a shop vac, and I borrow it every Friday night to clean my car with my son. In fact, now Roger leaves it out for me. I told Roger recently that I could afford to buy my own shop vac, but I just like the interaction of borrowing his. Roger asked me to please not buy one for myself. He had learned to see the connection between generosity and community.”

The Bible says in Matthew 6:21, “Your heart will be where your treasure is” (NCV). In other words, whatever you put your time, money, and energy into is what’s going to attract you. So anytime you’re generous with your church or a neighbor or with the poor, that’s where your heart will go. Every time you give to God, it draws your heart closer to God.

The first Christians were famous for their generosity. Acts 4:32 tells us that “the congregation of those who believed were of one heart and soul . . . all things were common property to them” (NASB). They were a family; their sharing was voluntary. Christian generosity says, “What’s mine is yours, and I can share it with you.”

As a parent, do you enjoy watching your kids share with each other? Of course you do. One of the primary lessons of life is learning how to share. When you see your kids being unselfish, it makes you happy.

God is the same way! When God looks down on us and sees us being generous with each other, he goes, “That’s my boy! That’s my girl! They’re doing what I want them to do,” because God is generous, and he wants us to become like him. Generosity creates community.

Talk It Over

  • Where would you say your treasure is? Where would other people say your treasure is?
  • Why is it hard for us as adults to share with others, especially our time?
  • What is your motivation when you are generous?