“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc được.” Ma-thi-ơ 6:24

Bạn có đồng ý rằng chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của chủ nghĩa vật chất? Mục tiêu là để càng ngày càng có được nhiều hơn nữa. Và ngay khi bạn đuổi kịp, có được những thứ người chung quanh có, thì họ lại trả hết nợ vay bằng tiền từ một khoản vay mới hoặc khai phá sản. Và ngay khi bạn nghĩ rằng mình có đầy đủ mọi thứ, tờ quảng cáo khuyến mãi Black Friday tung ra và cho bạn biết những thứ mà bạn đã không biết rằng mình không thể sống thiếu nó được.

Thật khó để giữ được các thứ tự ưu tiên khi bạn sống trong một xã hội chỉ quan tâm đến việc “đạt được”. Có phải người có được nhiều đồ chơi nhất sẽ thắng cuộc không? Không đâu! Người có nhiều đồ chơi nhất vẫn phải chết, cho dù có được đồ chơi hay không.

Chỉ có một thuốc giải duy nhất cho chủ nghĩa vật chất: sự rộng rãi. Mỗi lần bạn hào phóng, bạn có được một chiến thắng thuộc linh trong lòng mình. Mỗi lần bạn hào phóng, tấm lòng bạn sẽ lớn lên. Mỗi khi bạn hào phóng, bạn phá vỡ sự kìm kẹp của chủ nghĩa vật chất trong đời sống mình. Tại sao? Vì chủ nghĩa vật chất tất cả là về việc lấy được—được, được, được, được! Đó là bản chất của bạn là lấy được và nắm giữ.

Nhưng mỗi khi bạn hào phóng, bạn phá vỡ sự kìm kẹp của chủ nghĩa vật chất và đánh bại nó trong đời sống mình.

Hơn nữa, đó là lý do tại sao, nếu bạn là cha mẹ, bạn cần phải biết chắc rằng con mình thấy được việc bạn cho đi. Chúng cần thấy được bạn là người rộng rãi vì chúng sẽ không học được điều đó ở bất kỳ ai khác. Hãy bảo đảm việc cho chúng thấy được tấm gương hào phóng của mình để chúng cũng có thể học hỏi được.

Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 6:24 rằng, “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc được.”  Hãy lưu ý rằng Kinh Thánh không nói rằng bạn “đừng nên”. Nó nói rằng bạn "không thể." Điều đó không thể nào xảy ra được. Bạn không thể có hai con số một trong đời sống mình.

Bạn phải chọn điều nào sẽ giữ vị trí hàng đầu trong lòng mình. Hãy chọn sự rộng rãi. Nó sẽ biến đổi mối quan hệ của bạn với những người khác và mối quan hệ của bạn với Chúa. Nó sẽ thay đổi bạn bên trong lẫn ngoài khi bạn học cách rộng rãi như Chúa luôn rộng rãi với bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phần nào trong lãnh vực tài chánh của bạn đang điều khiển đời sống bạn? Quan điểm của bạn thay đổi như thế nào khi bạn nghĩ tới việc tiền bạc đang cầm quyền kiểm soát trên mình và bạn đang phục vụ nó—thay vì ngược lại?

2.    Làm thế nào để bạn có thể làm gương cho con cái cả về sự rộng rãi lẫn sự khiêm tốn?

3.    Chúa đã rộng rãi với bạn như thế nào? Hãy kể ra một cách cụ thể.

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Tội lỗi đã ngăn cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới đem bạn trở lại mối quan hệ đúng cùng Ngài.

Kinh Thánh chép rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng hòa thuận lại với Đấng Tạo Hóa mình, hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Giê-xu, con không muốn tội lỗi mình ngăn cách con với Chúa nữa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, mọi sai phạm con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ đem con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin Ngài là Cứu Chúa của con. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình ra và tin cậy Chúa, con sẽ được cứu. Con tin lời Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến do ân điển, bởi đức tin, chứ không phải nơi những gì con đã làm. Con xin đón nhận Chúa vào trong đời sống con. Hôm nay, con xin giao phó tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa cai quản.

“Con muốn sống theo cách Chúa đã dựng nên con để sống và xử dụng phần còn lại của đời sống con để hầu việc Chúa thay vì chỉ cho bản thân mình. Con phó thác đời sống mình cho Chúa và xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.”

 

 

 


WHICH WILL YOU SERVE:  GOD OR MONEY?

BY RICK WARREN —

“No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.”  Matthew 6:24 (NIV)

Would you agree that we live in a culture of materialism? The goal is to get more and more and more. And just about the time you catch up with the Joneses, they refinance or file bankruptcy. And just about the time you think you’ve got it all, the Black Friday advertisements come out, and they tell you about all kinds of things you didn’t know you couldn’t live without.

It’s tough keeping your priorities right when you live in a society that’s all about “getting.” The one with the most toys wins, right? No! The one with the most toys still dies, whether or not you’ve got toys.

There is only one antidote to materialism: generosity. Every time you’re generous, you have a spiritual victory in your heart. Every time you’re generous, your heart grows. Every time you’re generous, you break the grip of materialism in your life. Why? Because materialism is all about getting—get, get, get, get! It is your nature to get and to hold on.

But every time you’re generous, you are breaking that grip and defeating materialism in your life.

By the way, that’s why, if you’re a parent, you need to make sure your kids see you giving. They need to see you being generous because they’re not going to learn it anywhere else. Make sure they see you model generosity so that they can learn it too.

The Bible says in Matthew 6:24, “No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money” (NIV). Notice it doesn’t say you “should not.” It says you “cannot.” It’s impossible. You can’t have two number ones in your life.

You have to choose what’s going to have first place in your heart. Choose generosity. It will transform your relationships with other people and your relationship with God. It will change you from the inside out as you learn to be generous like God is generous with you.

Talk It Over

  • What part of your finances have taken control of your life? How does your perspective change when you consider that money has power over you and you are serving it—instead of the other way around?
  • How can you simultaneously model both generosity and humility to your kids?
  • In what ways has God been generous with you? Be specific.

Where will you spend eternity?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that allows you back into a right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I believe you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”