“Đức Chúa Trời có thể đền bù bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành cách vui mừng.” 2Cô-rinh-tô 9:8

Tôi có nghe chuyện về một người đàn ông đưa con trai mình đến McDonald’s và mua cho nó món khoai tây chiên cỡ lớn nhất. Trên đường về, ông với lấy một miếng khoai chiên nhỏ và ăn nó. Con trai ông bực tức và nói rằng “Bố, bố không lấy nó được. Đây là khoai chiên của con!” Ngay lập lập tức, ông bố này nghĩ đến ba điều:

“Điều đầu tiên, con tôi đã quên rằng tôi là nguồn cung cấp tất cả các khoai chiên. Tôi đưa nó đến McDonald’s, tôi trả tiền để mua, tôi đưa cho nó và tôi lái xe đưa nó về nhà. Lý do duy nhất nó có được khoai chiên là nhờ tôi, Người Cho Khoai Chiên Vĩ Đại!

“Điều thứ nhì, con tôi không nhận ra rằng nếu muốn, tôi có thể lấy đi khoai chiên của nó ngay tức khắc. Hoặc nếu muốn, tôi có thể mua cho nó cả một xe tải khoai chiên vì tôi có thể làm được cả hai điều đó.

“Điều thứ ba, tôi không cần đến khoai chiên của nó. Tôi có thể có được khoai chiên một cách dễ dàng. Nếu muốn, tôi có thể mua cho mình hàng trăm thùng khoai chiên. Tôi chỉ muốn nó học cách không sống ích kỷ.”

Ba bài học đó cũng chính là những bài học mà Chúa muốn bạn học để bạn có thể rộng rãi với người khác. Đầu tiên, Đức Chúa Trời muốn bạn nhớ rằng Ngài là nguồn của mọi điều bạn có. Bạn sẽ chẳng có gì cả — thậm chí bạn sẽ không sống được nữa — nếu không có Chúa. Thứ nhì, Chúa có thể lấy đi tất cả điều bạn có ngay lập tức, hoặc Ngài có thể làm cho nó gấp đôi, vì Ngài là Đấng quyền năng. Thứ ba, Chúa không cần đến tiền bạc của bạn. Ngài chỉ muốn bạn học cách sống không ích kỷ và phát triển đức tin của mình.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu trở nên một người rộng rãi hơn? “Đức Chúa Trời có thể đền bù bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành cách vui mừng” (2Cô-rinh-tô 9:8).

Nếu bạn thực hành tính rộng rãi, Chúa sẽ cho mọi điều bạn cần đến và còn nhiều hơn thế nữa để bạn có đầy đủ để chia sẻ ra cho người khác. Chúa đang tìm kiếm một đường dẫn như một cái ống hút, và khi Ngài thấy nó — một người sẵn sàng nói rằng, “Lạy Chúa, hãy xử dụng con để trở thành phước hạnh cho người khác” — Ngài bắt đầu ban phước qua nó.

Nếu bạn học cách sống rộng rãi, Chúa sẽ ban phước cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng được!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Cách bạn đối với và xử dụng tài sản và nguồn tài nguyên của mình phản ánh sự hiểu biết rằng mọi thứ mình có đều thuộc về Chúa như thế nào?

2.    Nếu Chúa cất đi khỏi bạn tất cả mọi thứ ngày hôm nay, bạn sẽ đáp lại như thế nào?

3.    Bạn có thể cho đi điều gì cách rộng rãi cho một người nào đó hoặc một việc nào đó trong tuần này?

 

 


HOW DOES GOD RESPOND TO YOUR GENEROSITY?

BY RICK WARREN —

“God is able to make it up to you by giving you everything you need and more so that there will not only be enough for your own needs but plenty left over to give joyfully to others.”  2 Corinthians 9:8 (TLB)

I heard a story about a man who took his son to McDonald’s and bought him super-size French fries. On the way home, he reached over and took one little French fry and ate it. His son got upset and said, “Dad, you can’t have that. These are my fries!” The dad immediately had three thoughts:

“First, my child has forgotten that I am the source of all fries. I took him to McDonald’s, I paid for the order, I gave them to him, and I’m driving him back home. The only reason he got any fries was because of me, the Great Fry Giver!

“Second, my child doesn’t realize I could take the fries away in a second if I wanted to. Or I could buy him an entire truckload of fries if I wanted to, because I have the power to do either.

“Third, I didn’t need his fries. I could easily get my own. I could buy myself a hundred cartons of them if I wanted to. I just wanted him to learn to be unselfish.”

Those three lessons are the same ones God wants you to learn so that you can be generous with other people. First, God wants you to remember that he is the source of everything you’ve got. You would have nothing—you wouldn’t even be alive!—if it weren’t for God. Second, God could take it all away from you in an instant, or he could double it, because he’s got the power. Third, God doesn’t need your money. He just wants you to learn to be unselfish and develop your faith.

What happens when you start becoming a more generous person? “God is able to make it up to you by giving you everything you need and more so that there will not only be enough for your own needs but plenty left over to give joyfully to others” (2 Corinthians 9:8 TLB).

If you will practice generosity, God will give you everything you need plus more so you’ll have enough to share with other people. He’s looking for a channel like a straw, and when he finds it—someone who’s willing to say, “God, use me to be a blessing to other people”—he just starts pouring blessing straight through it.

If you will learn to be generous, God will bless you more than you can imagine!

Talk It Over

  • How does the way you treat and use your possessions and resources reflect your understanding that everything you have belongs to God?
  • If God were to take everything away from you today, how would you respond?
  • What can you do to give generously to someone or something this week?