“Nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.” Giăng 8:31-32

Bạn không thể thấu hiểu được hết tiềm năng của mình — chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể làm điều đó. Chỉ có Chúa, người đã tạo dựng nên bạn mới biết được tất cả những khả năng của bạn. Cha mẹ, vợ chồng, bạn bè và người sếp trong sở làm của bạn chỉ thấy được tiềm năng của bạn cách lờ mờ mà thôi.

Chỉ có Chúa mới biết được khả năng thực sự của bạn.

Hầu hết mọi người đều sống cho sự chấp thuận của người khác. Họ dành hết thời gian ra để lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ về họ. Cuộc sống của bạn bị giới hạn bởi việc nghe đi nghe lại những cuộn băng trong đầu về những lời dối trá mà người khác đã nói với mình — ngay cả khi họ không cố ý. Họ đã nói với bạn rằng bạn không thể làm được một điều gì đó hoặc bạn là người không ra chi cả.

Bạn đã nghe đi nghe lại những đoạn băng này trong đầu óc mình. Nhưng đó là những lời dối trá! Những người đã đưa ra lời tuyên bố về bạn hoàn toàn không biết gì về tiềm năng mà bạn đang có.

Để biết được tiềm năng thực sự của mình, bạn phải thưa chuyện với Đấng Tạo Hóa. Chỉ có Chúa mới biết được Ngài có thể làm gì qua đời sống bạn. Và chỉ có Chúa mới có thể khai phóng tiềm năng đó. Chúa sẽ làm điều đó bằng cách nào?

Chúa Jêsus đã nói trong Giăng 8:31-32 rằng, “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.”

Lời Chúa sẽ khai phóng tất cả những gì bạn được tạo ra để làm và để trở thành. Nhờ đó, bạn sẽ có thể làm những điều mà bạn chưa từng nghĩ mình có thể làm được.

Làm thế nào để bạn làm điều đó?

Trước hết, hãy học Lời Chúa. Đức Chúa Trời sẽ không mở khóa cho tiềm năng của bạn cho đến khi bạn thực sự mở Kinh Thánh ra và học nó. Bạn sẽ không thể mở khóa cho tiềm năng của mình bằng cách thẩm thấu, thấm lọc dần dần. Bạn sẽ bắt đầu làm điều đó bằng cách học những điều trong Kinh Thánh.

Thứ hai, chấp nhận Lời Chúa. Kinh Thánh phải là thẩm quyền trong đời sống bạn. Có thể bạn không thích những gì mình đang đọc, nhưng nếu bạn muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời cho đời sống mình thì bạn cần phải thừa nhận thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh trên cách sống của mình.

Thứ ba, vâng theo Lời Chúa. Bạn không thể chỉ học Lời Chúa và nhận lấy Lời Chúa. Bạn còn phải làm theo những điều Kinh Thánh dạy dỗ. Bạn không được phước vì những phần Kinh Thánh mà bạn biết. Bạn được phước vì những phần Kinh Thánh mà bạn đã làm.

Bạn đã được tạo dựng nên cho điều lớn hơn là bạn có thể tưởng tượng tới. Kinh Thánh nói trong 1Cô-rinh-tô 2:9 rằng, “Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ tới, là điều Đức Chúa Trời dành sẵn cho người yêu mến Ngài.”

Hãy mở Lời Chúa ra và sẵn sàng làm điều mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể suy tưởng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có phải bạn không thường xuyên mở Lời Chúa ra đọc không? Bạn sẽ làm gì về điều đó ngày hôm nay?

2.    Bạn đang xin Chúa ban phước cho lãnh vực nào của đời sống mình? Đây có phải là lãnh vực mà bạn đang trung tín với Ngài không?

3.    Khi bạn đọc Kinh Thánh đều đặn, Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài ra cho bạn như thế nào?

 


 

GOD’S WORD WILL UNLOCK YOUR POTENTIAL

BY RICK WARREN —

“You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free.”  John 8:31-32 (NLT)

You cannot fathom your full potential—only your Creator can. Only God, the one who made you, knows all you are capable of being. Your parents, your spouse, your friends, and your boss only get a glimpse of your potential.

Only God knows what you’re truly capable of.

Most people live for the approval of others. They spend all of their time worrying about what others think of them. Your life has been limited by replaying tapes in your head of people who have lied to you—even if they didn’t mean to. They’ve told you that you can’t do something or that you’re not good enough.

You’ve played these tapes over and over in your mind. But they’re lies! The people who made those statements about you have no idea about your potential.

To know your real potential, you have to talk to your Creator. Only he knows what he can do through your life. And only he can unlock that potential. How does he do it?

Jesus says in John 8:31-32, “You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free” (NLT).

God’s Word will unlock all you’ve been made to do and be. Through it, you’ll be able to do things you never thought possible.

How do you do that?

First, learn God’s Word. God won’t unlock your potential until you actually open the Bible and learn it. You won’t unlock potential by osmosis. You’ll start to do it by learning what the Bible says.

Second, accept God’s Word. The Bible has to be the authority in your life. You may not like what you’re reading, but—if you want God’s best for your life—you need to accept what it says as the final authority for how you live.

Third, obey God’s Word. You can’t just learn God’s Word and accept God’s Word. You have to do what the Bible teaches. You don’t get blessed for the parts of the Bible you know. You get blessed for the parts of the Bible you do.

You were made for much more than you ever imagined. The Bible says in 1 Corinthians 2:9, “What God has planned for people who love him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds!” (CEV)

Open up God’s Word, and get ready to do what only God can imagine.

Talk It Over

  • Have you been inconsistent about opening God’s Word? What will you do about that today?
  • In what area of your life are you praying for God’s blessing? Is this an area in which you are faithful to him?
  • How has God revealed himself to you when you have been consistently reading the Bible?