“Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục dạy dỗ trong Kinh Kinh Thánh và sự khích lệ mà chúng ta có sự hy vọng.” Rô-ma 15:4

Có phải bạn đang mang tâm trạng nặng nề không? Bạn có cần tâm trạng của mình được nâng lên không?

Hãy bỏ thanh kẹo sô cô la bạn đang ăn xuống. Đừng dự một bữa tiệc than thân trách phận. Thay vào đó hãy cầm Kinh Thánh lên để đọc. Khi bạn đang chán nản, bạn không cần phải nghỉ ngơi một lúc. Bạn cần đến Lời Chúa!

Đức Chúa Trời cho chúng ta Kinh Thánh để chúng ta được khích lệ. Một cách bạn có thể nghĩ về Kinh Thánh như là chiếc thang máy để nâng cao tâm trạng bạn lên.

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 15:4 rằng, “Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục dạy dỗ trong Kinh Thánh và sự khích lệ mà chúng ta có sự hy vọng.”

Hãy xem kỹ lại câu Kinh Thánh này. Bốn chữ nổi bật đối với tôi: “mọi sự,” “Kinh Thánh,” “sự khích lệ,” và “hy vọng.” Điều đó nghĩa gì? Tất cả mọi sự chép trong Kinh Thánh là để khích lệ và để cho bạn có được hy vọng, có được sự trông cậy.

Đó là một lời tuyên bố mạnh mẽ - nhưng đó là sự thật! Ngay cả những phần khó nhận, khó làm theo của Lời Chúa thì mục đích tối hậu của nó cũng là để khích lệ giúp đời sống bạn đi theo đúng hướng.

Đó là lý do tại sao bạn cần dành thời gian riêng ra cùng Chúa mỗi ngày. Dù bạn gọi đó là gì đi nữa — giờ tĩnh nguyện hàng ngày, thời gian yên tĩnh, giờ học Kinh Thánh — bạn cần có thời gian riêng tư với Đức Chúa Trời, đọc Lời Ngài và trò chuyện cùng Ngài.

Kinh Thánh chép trong Thi thiên 119:114 rằng, “Ngài là nơi nương náu của con; Con trông đợi Lời Chúa đổi mới con.”

Nếu bạn đang nản lòng và mất hy vọng, tôi có thể nói với bạn một điều mà có lẽ là đúng dù tôi chưa bao giờ gặp mặt bạn: Bạn cần dành thời gian của mình ra cho Lời Chúa. Bạn càng đọc Lời của Đức Chúa Trời khi đang có tâm trạng nặng nề thì Ngài càng nâng tâm trạng bạn lên. Bất kể cảm giác hiện nay của bạn như thế nào, bạn cần phải đọc Lời Chúa. Lời Chúa là cần thiết cho đời sống bạn!

Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy chán nản, ngã lòng, đừng về nhà và bật TV lên xem. Thay vào đó, hãy mở Kinh Thánh của mình ra đọc.

Lời Chúa sẽ mang đến cho bạn sự khích lệ và hy vọng thật, vì nó có quyền năng của Đức Chúa Trời.  Kinh Thánh là điều duy nhất có quyền năng làm thay đổi đời sống bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn tìm đến điều gì khi cảm thấy chán nản, ngã lòng? Những điều đó có thật sự mang lại cho bạn sự khích lệ hay hy vọng không?

2.    Chúng ta có thể sắp bất cứ điều gì vào trong lịch trình nếu nó thật sự quan trọng đối với chúng ta. Bạn có dành lịch trình hàng ngày của mình ra cho giờ tĩnh nguyện để Chúa đổi mới bạn không?

3.    Những câu Kinh Thánh nào có thể khích lệ bạn khi đang nản lòng hoặc có tâm trạng nặng nề? Nếu bạn chưa có câu Kinh Thánh nào, hãy chọn một câu để bắt đầu học thuộc lòng ngay hôm nay.

 

 


HERE’S WHERE TO LOOK FOR ENCOURAGEMENT

BY RICK WARREN —

“For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope.” Romans 15:4 (NIV)

Are you feeling down? Do you need a mood elevator?

Put down the chocolate. Don’t have a pity party. Pick up your Bible instead. When you’re discouraged, you don’t need a coffee break. You need a Word break!

God gave us the Bible to encourage us. One way you can think of the Bible is as a mood elevator.

The Bible says in Romans 15:4, “For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope” (NIV).

Take a closer look at that verse. Four words stand out to me: “everything,” “Scriptures,” “encouragement,” and “hope.” What does that mean? Everything in the Scriptures is for your encouragement and hope.

That’s a big statement—but it’s true! Even the tough parts of God’s Word ultimately are there to encourage your life in the right direction.

That’s why you need to spend time alone with God every single day. No matter what you call it—daily devotional, quiet time, Bible study—you need to get alone with God, read his Word, and talk to him.

The Bible says in Psalm 119:114, “You’re my place of quiet retreat; I wait for your Word to renew me” (MSG).

If you’re discouraged and have lost hope, I can tell you one thing that is probably true, without ever meeting you: You need to spend time in God’s Word. The more you read God’s Word when you’re down, the more he lifts you up. No matter how you’re feeling, you need to read God’s Word. It is essential to your life!

So the next time you feel discouraged, don’t come home and turn on the television. Instead, open your Bible and read it.

God’s Word will give you true encouragement and hope, because it has God’s power in it. It is the only thing that has power to change your life!

Talk It Over

  • What do you turn to when you feel discouraged? Do those things really give you encouragement or hope?
  • We can fit anything into our schedules if it’s really important to us. Have you carved out time in your daily schedule for a quiet time so that God can renew you?
  • What Bible verses encourage you when you’re discouraged or down? If you haven’t already, pick one to start memorizing today.