“[Chúa]  an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể an ủi người khác . . . Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi, Vì khi chúng tôi được an ủi, chúng tôi sẽ an ủi anh em. Để rồi anh em có thể nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn như chúng tôi đã chịu.”  2Cô-rinh-tô 1:4,6

Đau đớn của bạn thường tiết lộ ra cho thấy được mục đích Chúa dành cho bạn. Chúa không bao giờ lãng phí một tổn thương!

Nếu bạn vừa trải qua một tổn thương, Chúa muốn bạn giúp đỡ những người khác cũng đang trải qua cùng một tổn thương như thế. Ngài có thể dùng những nan đề trong đời sống bạn để giúp bạn phục vụ người khác. Thật ra, chính điều khiến bạn xấu hổ nhất hoặc không ưa thích nhất có thể trở thành mục vụ lớn nhất của bạn.

Ai có thể giúp đỡ một người đang ở trong tình trạng phá sản tốt hơn là người đã từng bị phá sản? Ai có thể giúp đỡ người đang vật lộn với cơn nghiện ngập tốt hơn là người đã từng vật lộn với cơn nghiện? Ai có thể giúp đỡ người mất đi một đứa con tốt hơn là người đã từng mất đi đứa con của mình?

Điều bạn chán ghét nhất trong đời sống mình là điều Chúa muốn dùng cho mục đích tốt đẹp trong đời sống của bạn và cũng như của những người khác.

Kinh Thánh dạy rằng, “[Chúa] an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể an ủi người khác . . . Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi, Vì khi chúng tôi được an ủi, chúng tôi sẽ an ủi anh em. Để rồi anh em có thể nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn như chúng tôi đã chịu” (2Cô-rinh-tô 1:4,6).

Đây được gọi là sự đau khổ cứu chuộc — là khi cuối cùng Chúa sẽ dùng những đau đớn bạn đã trải qua cho lợi ích của người khác.

Đây là điều Chúa Jêsus đã làm. Khi Chúa Jêsus chết trên thập giá, Ngài không đáng phải chịu chết. Ngài đã trải qua những đau đớn đó vì lợi ích của bạn để bạn được cứu và được vào thiên đàng.

Những nan đề, đau đớn, và khổ sở trong đời sống của bạn có rất nhiều nguyên nhân.

Đôi khi bạn tự chuốc lấy khó khăn vì những quyết định sai lầm của mình.  Chẳng hạn như bạn phỏng chừng tương lai mình và mua những thứ bạn không có khả năng để trả; để rồi mắc phải nợ nần chồng chất và cuối cùng bị mất nhà, mất cửa. Trong tình thế như vậy, bạn không thể nói rằng, “Chúa ơi, sao Ngài lại để con bị mất đi nhà cửa?” Bạn không thể đổ lỗi cho Chúa vì những lựa chọn sai lầm của mình.

Nhưng có một số nan đề mà bạn không có lỗi nào cả. Bạn đã bị tổn thương bởi sự đau đớn, sự ngu dại và tội lỗi của người khác.

Nhưng bất kể nguyên nhân gây ra đau đớn cho bạn là gì, Chúa đều có thể cứu chuộc nó. Chúa có thể giúp bạn vượt qua được đau khổ và giúp đỡ những người khác đang còn chịu đau khổ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có khi nào bạn chất vấn hoặc tự hỏi tại sao Chúa lại để bạn phải chịu đau khổ?

2.    Hãy nghĩ đến một khoảng thời gian đau đớn mà bạn đã trải qua. Làm thế nào bạn có thể dùng những kinh nghiệm đó để giúp đỡ người khác?

3.    Theo bạn tại sao không phải lúc nào Chúa cũng tiết lộ mục đích của Ngài cho chúng ta? Chúng ta nên phản ứng như thế nào khi không biết được tại sao mình lại phải chịu khổ?

 

 


YOUR PAIN OFTEN REVEALS GOD’S PURPOSE

BY RICK WARREN —

“[God] comforts us in all our troubles so that we can comfort others . . . Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation! For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer.”  2 Corinthians 1:4, 6 (NLT)

Your pain often reveals God’s purpose for you. God never wastes a hurt!

If you’ve gone through a hurt, God wants you to help other people going through that same hurt. He can use the problems in your life to give you a ministry to others. In fact, the very thing that you’re most ashamed of or that you resent the most could become your greatest ministry.

Who can better help somebody going through a bankruptcy than somebody who went through a bankruptcy? Who can better help somebody struggling with an addiction than somebody who’s struggled with an addiction? Who can better help somebody who’s lost a child than somebody who lost a child?

The very thing you hate the most in your life is what God wants to use for good in your life and in the lives of other people.

The Bible says, “[God] comforts us in all our troubles so that we can comfort others . . . Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation! For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer” (2 Corinthians 1:4, 6 NLT).

This is called redemptive suffering—when God eventually uses the pain you’ve gone through for the benefit of others.

This is what Jesus did. When Jesus died on the cross, he didn’t deserve to die. He went through that pain for your benefit so that you could be saved and go to heaven.

The problems, pain, and suffering in your life have many causes.

Sometimes you bring them on yourself through poor decisions. For example, you presume on the future by buying things you can’t afford; then you go deeply in debt and eventually lose your house. In that situation, you can’t say, “God, why did you let me lose my house?” You can’t blame God for your bad choices.

But in some of your problems, you’re innocent. You’ve been hurt by the pain, stupidity, and sins of other people.

But no matter the source of your pain, God can redeem it. He can bring you through a time of suffering and let you help other people on the other side.

Talk It Over

  • When have you questioned God or wondered why he let you suffer?
  • Think of a painful time you went through. How can you use that experience to minister to others?
  • Why do you think God does not always reveal his purpose to us? How should we respond when we don’t know why we’re suffering?