0356 “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28 BHĐ).

Một trong những nỗi lo sợ lớn mà bạn phải đối diện trong cuộc sống này là nỗi lo sợ về tương lai. Bạn lo sợ cho tương lai của gia đình, bạn bè, công ăn việc làm, cộng đồng của bạn — và còn nhiều điều khác nữa.

Đó là điều tự nhiên. Bạn không thể làm chủ được tình hình. Nhưng nhận thức được điều đó sẽ giúp bạn tin cậy Chúa cách sâu đậm hơn.

Bạn có thể không làm chủ được tương lai mình, nhưng Chúa là Đấng có thể làm được. Chúa đã sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ. Nếu Chúa muốn, Ngài có thể khiến nó biến mất ngay trong khoảnh khắc. Nhưng Chúa đang thực hiện chương trình trong lịch sử của mình. Chúa đang đưa lịch sử đến đỉnh cao, đến chốn được định sẵn. Một ngày kia Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ trở lại trái đất và không điều gì có thể ngăn cản việc xảy ra được.

Cũng giống như Chúa đang hành động trong lịch sử để khiến mọi sự xảy ra vào đúng thời điểm cụ thể, Chúa cũng sẽ làm việc trong đời sống của bạn cho một mục đích — nếu bạn để Ngài làm việc trên mình.

Kinh Thánh nói: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28 BHĐ).

Lời Chúa không nói rằng mọi việc đều tốt lành. Lời Chúa cũng không nói rằng Chúa gây nên mọi sự. Ngài không gây ra chiến tranh. Ngài không tạo ra bệnh ung thư. Ngài không gây ra tội hiếp dâm, lạm dụng hay quấy rối tình dục. Chúa không gây ra tội ác. Con người làm điều đó. Chúa ban cho con người quyền tự do lựa chọn. Và tội ác là cái giá của sự tự do đó.

Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa khiến mọi việc hiệp lại để đem đến sự tốt lành. Ngài có thể biết những quyết định dại dột, gian ác, xấu xa bạn đã làm trong cuộc đời mình thành những điều lành nếu bạn tin cậy vào Ngài. Tuy nhiên, Rô-ma 8:28 không phải là một lời hứa dành cho tất cả mọi người. Lời hứa đó chỉ dành cho “những người yêu mến Chúa.” Nó dành cho những ai tin cậy Chúa và thưa rằng: “Chúa ơi, xin Chúa lấy tất cả những mảnh vỡ của cuộc đời con và gắn liền chúng lại với nhau.”

Đây là lý do tại sao, khi tôi đọc những trang đầu của tin tức mỗi ngày, tôi không lo lắng chút nào cả. Vâng, thật sự là có rất nhiều vấn đề trên thế giới ngày nay, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị. Chúa vẫn đang làm việc để đem lịch sử đến đỉnh cao của nó. Và Chúa vẫn đang đưa dẫn dân sự của Ngài đến nơi tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho họ. Một ngày kia Chúa sẽ khiến mọi việc hiệp lại để hoàn thành mục đích của Ngài.

Vì Chúa đang tể trị, bạn có thể tin cậy Chúa trong mọi sự — kể cả điều tốt, điều xấu và điều tệ nhất trong cuộc đời bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Biết rằng Chúa đang tể trị sẽ giúp bạn tin cậy Chúa nhiều hơn như thế nào?

2.      Bạn từng thấy một quyết định sai lầm đã được Chúa khiến trở nên một điều tốt đẹp như thế nào?

3.      Nỗi lo lắng nào về tương lai bạn có thể trao lên cho Chúa ngày hôm nay?

Tình Yêu của Chúa là Câu Trả Lời cho Nỗi Lo Sợ của Bạn

Khi bạn biết rằng Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn, bạn có thể trút bỏ đi những nỗi sợ hãi. Chúa đang tể trị và Ngài luôn quan tâm đến điều tốt nhất cho bạn. Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn.

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đó để có được tình yêu của Chúa hay để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus.

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào ngôi nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Con tin vào sự cứu rỗi nhờ vào ân điển của Ngài, nhờ đức tin, chứ không phải bởi bất cứ điều gì con đã làm. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

“Chúa Jêsus ơi, con muốn yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì chỉ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.


 

 

 

WHO CONTROLS YOUR FUTURE?

By Rick Warren

“And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (Romans 8:28 NLT).

One of the great fears you face in this life is the fear of the future. You fear for the future of your family, your friends, your job, your community—and everything else in between.

It’s natural. You’re not in control. But that realization should drive you to trust God more deeply.

You might not be in control of your future, but God is. He created the whole universe. If he wanted to, the Lord could just snap it out of existence in a moment. Yet he is working his plan in history. He is moving history to a climax, a destiny. One day Jesus Christ will come back to Earth. Nothing will stop that.

Just as God is working in history to move events toward a particular moment, he will work in your life for a purpose, too—if you’ll let him.

The Bible says, “And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (Romans 8:28 NLT).

God’s Word doesn’t say that everything is good. It also doesn’t say that God causes everything. He doesn’t cause war. He doesn’t cause cancer. He doesn’t cause rape, abuse, or molestation. He doesn’t cause evil. People do that. God gives people the freedom to choose. Evil is the price of that freedom.

But the Bible does say that God causes everything to work together for good. He can take the dumb, evil, and bad decisions you’ve made in your life and use them for good if you’ll trust him. Romans 8:28 isn’t a promise for everyone, though. It’s for “those who love God.” It’s for those who trust God and say, “Here, Lord, you take all the broken pieces of my life and put them together.”

This is why, when I read the headlines each day, I don’t worry. Sure, there are a lot of problems in the world today, but God is still in control. God is still moving history to a climax. And God is still moving his people toward his best for them. One day God will work everything out for his purpose.

Because God is in control, you can trust him with everything—including the good, the bad, and the ugly of your life.

Talk It Over

  • How will knowing God is in control help you to trust him better?
  • How have you seen God take a bad decision and make something good out of it?
  • What’s one fear of the future you can hand over to God today?

God’s Love Is the Answer to Your Fears

When you know that God will never stop loving you, you can let go of your fears. He is in control, and he has your best interest in mind. He will never abandon you.

You don’t have to earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ.

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to you. I want to live my life the way you want me to.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”