“Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài.  Ngài không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi nói cho người khác biết được sứ điệp giải hòa.” 2Cô-rinh-tô 5:18-19

Khi bạn muốn hàn gắn một mối quan hệ xung đột, bạn phải tập trung vào việc hòa giải chứ không phải việc giải quyết vấn đề.

Và có một sự khác biệt rất lớn giữa hai điều này.

Hòa giải có nghĩa là thiết lập lại mối quan hệ. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ lập gia đình lại với người chồng hoặc vợ cũ của mình; nó chỉ có nghĩa là bạn đang sống hòa bình với nhau.

Giải quyết có nghĩa là bạn giải quyết tất cả mọi bất đồng — và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Sự thật ở đây là, có một số điều trong hôn nhân, trong tình bạn và trong mối quan hệ về công việc mà bạn sẽ không bao giờ đồng ý với nhau — bởi vì tất cả chúng ta đều khác biệt. Nhưng bạn có thể không cùng một ý kiến nhưng không bất đồng. Điều đó gọi là trưởng thành. Điều đó gọi là khôn ngoan. Điều đó gọi là giống như Đấng Christ.

Chúng ta có thể có sự hiệp một mà không có sự đồng nhất. Chúng ta có thể tay trong tay đi bên nhau mà không cần có cùng một quan điểm. Vợ tôi, Kay, và tôi đã kết hôn hơn 40 năm, và chúng tôi không cùng quan điểm về rất nhiều điều. Nhưng chúng tôi tay trong tay và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi sống trong sự hòa bình.

Đây là điều tôi đã học được từ việc tư vấn cho các cặp vợ chồng: Nếu bạn tập trung vào việc khôi phục lại mối quan hệ, đôi khi vấn đề đang có trở nên không đáng kể nữa. Có bao nhiêu cuộc tranh cãi lớn nhất của bạn chỉ là về những điều nhỏ nhặt nhất? Chúng tôi cãi nhau về rất nhiều điều nhỏ nhặt, nhưng trên thực tế, những cuộc cãi cọ này thậm chí không phải vì những điều đó — mà là về những vấn đề lớn hơn. Thay vì cố gắng đồng ý về mọi vấn đề nhỏ nhặt, bạn cần phải tập trung lại vào mối quan hệ.

Có rất nhiều những xung đột, bất hòa trên thế giới. Thế giới này đầy dẫy những chiến tranh, chia rẽ, tranh cãi, định kiến, phân biệt chủng tộc, khủng bố và bè đảng. Và kết quả là chúng ta có những mối quan hệ đổ vỡ. Chúng ta có nền kinh tế đổ vỡ, chính guyền đổ vỡ và hôn nhân tan vỡ. Và chúng ta có một cuộc sống đổ vỡ và trái tim tan vỡ.

Tôi xin thách thức bạn là một người tin Chúa hãy cam kết để trở thành tác nhân giải hòa trong một thế giới đầy những xung đột. Hãy tìm cách đem mọi người lại với nhau thay vì làm cho các mối quan hệ tan vỡ.

Kinh thánh nói trong 2Cô-rinh-tô 5:18-19 rằng, “Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài. Ngài không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi nói cho người khác biết được sứ điệp giải hòa.”

Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus Christ, thì bạn có một chức vụ giải hòa. Công việc của bạn là đi vào trong xã hội và nói rằng, “Đức Chúa Trời đã làm mọi cách để đem bạn trở lại với mối thông công cùng Ngài. Ngài đã trả thay cho tất cả tội lỗi bạn. Bạn không cần phải là kẻ thù nghịch cùng Ngài. Ngài không trách giận bạn. Ngài yêu bạn. Hãy làm hòa với Chúa. Hãy sống trong sự hòa bình với Chúa. Sau đó, hãy lan tỏa sự hòa bình đó ra cho những người khác.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một điểm bất đồng nào trong hôn nhân hoặc trong tình bạn mà bạn vẫn chưa thể giải quyết được?

2.    Những bước nào bạn có thể thực hiện để có thể tập trung nhiều hơn vào việc hòa giải mối quan hệ thay vì cố giải quyết vấn đề?

3.    Làm thế nào để bạn trở thành một tác nhân hòa giải ngay tại nơi mình sống, trong gia đình, trong nơi làm việc và trong cộng đồng của mình?

 


WORK FOR RECONCILLIATION, NOT RESOLUTION

BY RICK WARREN —

“[God] has restored our relationship with him through Christ, and has given us this ministry of restoring relationships. In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn’t hold people’s faults against them, and he has given us this message of restored relationships to tell others.”  2 Corinthians 5:18-19 (GW)

When you want to repair a relationship where there is conflict, you have to focus on reconciliation, not resolution.

And there’s a big difference between the two.

Reconciliation means reestablishing the relationship. It doesn’t mean you’ll remarry your ex; it just means you’re at peace with each other.

Resolution means you resolve every disagreement—and that just isn’t going to happen. The truth is, there are some things in your marriage, your friendships, and your work relationships that you’re just never going to agree on—because we’re all different. But you can disagree without being disagreeable. That’s called maturity. That’s called wisdom. That’s called being like Christ.

We can have unity without uniformity. We can walk hand in hand together without seeing eye to eye. My wife, Kay, and I have been married for more than 40 years, and we don’t see eye to eye on a lot of things. But we walk hand in hand and support each other. We are at peace.

Here’s what I’ve learned from counseling married couples: If you focus on restoring your relationship, oftentimes the issue becomes insignificant. How many of your biggest arguments were over the smallest things? We fight about so many little things, but, in reality, the fights aren’t even about those things—they’re about bigger issues. Instead of trying to agree on every little issue, you need to get back to focusing on the relationship.

There’s a lot of conflict in the world. Earth is filled with wars, division, arguments, prejudice, racism, terrorism, and partisanism. And as a result, we have broken relationships. We have broken economies, broken governments, and broken marriages. And we have broken lives and broken hearts.

I challenge you as a believer to commit to becoming an agent of reconciliation in a world filled with conflict. Look for ways to bring people together rather than tear them apart.

The Bible says in 2 Corinthians 5:18-19, “[God] has restored our relationship with him through Christ, and has given us this ministry of restoring relationships. In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn’t hold people’s faults against them, and he has given us this message of restored relationships to tell others” (GW).

If you are a follower of Jesus Christ, you have a ministry of reconciliation. It’s your job to go out in society and say, “God’s done everything to put you back in fellowship with him. He’s already paid for all your sins. You don’t have to be his enemy. He’s not mad at you. He’s mad about you. Be reconciled to God. Be at peace with God. Then spread that peace to everybody else.”

Talk It Over

  • What is a point of contention in your marriage or a friendship that you have not been able to resolve?
  • What steps can you take to focus more on reconciling that relationship instead of attempting to resolve the issue?
  • How can you work to become an agent of reconciliation right where you are in your family, work, and community?