“Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ lo âu hoặc hãi sợ về điều họ đe dọa; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa của đời sống mình. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” 1Phi-e-rơ 3:14-15

Cơ đốc giáo không dành cho những người yếu đuối, nhu nhược hay những người nhát gan. Cần phải là những người nam và người nữ can đảm mới có thể theo Chúa Jêsus.

Điều gì khiến bạn phải trả giá để theo Đấng Christ? Không giống như những người tin Chúa khác ở khắp các nơi trên thế giới, có thể bạn không phải đối diện với những áp bức, những bạo lực tại nơi mình đang sống. Nhưng có thể bạn phải đương đầu với những đàn áp ngấm ngầm mỗi ngày vì hầu hết các nền văn hóa ngày nay đang trở nên thế tục hóa và chống đối Cơ đốc giáo.

Cho dù bạn đến từ nơi nào, khi đối diện với sự chống đối vì điều mình tin, bạn sẽ cảm thấy lo sợ và đó là điều rất tự nhiên. Vậy làm thế nào để bạn loại bỏ được sự sợ hãi khi bị chống đối? Làm thế nào để bạn thoát khỏi sự sợ hãi việc sẽ bị phản đối, việc không được chấp thuận? Làm thế nào để bạn bỏ đi sự sợ hãi về việc sẽ bị từ chối?

Bạn cần được đổ đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh chép rằng, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi.” (1Giăng 4:18).

Khi bạn đương đầu với sự chống đối, hãy chọn việc tập trung vào tình yêu của Chúa dành cho bạn. Những người sống trong sự đảm bảo về tình yêu của Đức Chúa Trời không bao giờ sợ việc bị khước từ hoặc không được tán thành.

Kinh Thánh nói trong 1Phi-e-rơ 3:14-15 rằng, “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ lo âu hoặc hãi sợ về điều họ đe dọa; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa của đời sống mình. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.”

Khi bạn cảm thấy mình bị ép buộc phải im lặng về niềm tin của mình, bạn có một sự lựa chọn: Bạn có thể lo âu hoặc bạn có thể thờ phượng. Điều đó có nghĩa là bạn hoảng sợ hoặc là bạn cầu nguyện; bạn tập trung vào nan đề, vào áp lực, vào sự bắt bớ, hoặc bạn tập trung nơi Chúa.

Khi bạn gặp chống đối vì đức tin của mình, bạn sẽ cảm thấy bị áp lực. Nhưng hãy chọn quay lưng lại với áp lực mình cảm thấy và tập trung nơi Chúa. Nói cách khác, hãy chọn sự thờ phượng — vì việc tập trung vào Đức Chúa Trời về thực chất là một sự thờ phượng.

Lần tới khi gặp chống đối vì đức tin của mình, hãy chọn sự thờ phượng thay vì lo lắng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã gặp phải sự chống đối gì vì đức tin của mình?

2.    IPhi-e-rơ 3:14 nói rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng nếu bạn chịu khổ vì sự công bình. Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ ban thưởng cho bạn về điều đó như thế nào?

3.    Khi đương đầu với sự chống đối vì đức tin mình có, bạn đã tìm thấy được sự đảm bảo về tình yêu của Đức Chúa Trời ở nơi đâu?

 

 


WHEN OPPOSED, CHOOSE WORSHIP OVER WORRY

BY RICK WARREN —

“If you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don’t worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it.” 1 Peter 3:14-15 (NLT)

Christianity is not for weaklings, wimps, or the faint of heart. It takes courageous men and women to follow Jesus.

What is it costing you to follow Christ? Unlike many believers around the world, you may not live in an area where you face violent oppression. But you likely deal with silent repression every single day as most cultures are becoming more and more secularized and anti-Christian.

No matter where you’re from, when you’re faced with opposition because of your faith, it’s natural to feel afraid. So how do you get rid of the fear of opposition? How do you get rid of the fear of disapproval? How do you get rid of the fear of being rejected?

You need to be filled with God’s love. The Bible says, “There is no fear in love, but perfect love casts out fear” (1 John 4:18 ESV). When you face opposition, choose to focus on God’s love for you. People who rest in the assurance of God’s love don’t fear rejection or disapproval.

The Bible says in 1 Peter 3:14-15, “If you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don’t worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it” (NLT).

When you feel pressured to be quiet about your faith, you have a choice: You can worry, or you can worship. That means either you panic or you pray; you focus on the problem, pressure, and persecution, or you focus on God.

When you’re opposed because of your faith, you’re going to feel pressure. But choose to turn away from the pressure you feel and put your focus on God. In other words, choose to worship—because focusing on God is essentially worship.

Next time you face opposition for your faith, choose to worship instead of worry.

Talk It Over

  • What kind of opposition have you faced because of your faith?
  • I Peter 3:14 says that God will reward you if you suffer for doing what is right. How do you think God will reward you for that?
  • When you’ve faced opposition because of your faith, where have you found assurance of God’s love?