“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm.” Ma-thi-ơ 5:10-12

Khi bạn cảm thấy bị áp lực từ thế gian vì bạn yêu Chúa Jêsus còn những người khác thì không, bạn hãy nhớ đến ba điều sau đây:

1. Việc bị chống đối có thể khiến bạn giống Chúa Jêsus hơn.

Chúa Jêsus phán trong Giăng 15:18-20 rằng, “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng các ngươi không còn thuộc về thế gian nữa.  Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, ‘Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình.’ Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi.  Và nếu họ đã nghe ta, ắt cũng nghe các ngươi.”

Nếu bạn muốn trưởng thành và được giống như Chúa Jêsus Christ, thì bạn sẽ phải trải qua những điều mà Chúa Jêsus đã trải qua, kể cả sự cô đơn, nản lòng, căng thẳng và cám dỗ. Tại sao Đức Chúa Trời lại dễ dãi với bạn khi Ngài đã không để chính Con Ngài tránh khỏi những điều đó?

2. Việc bị chống đối sẽ giúp cho đức tin bạn được sâu nhiệm hơn

Đức tin của bạn cũng giống như một cơ bắp. Cơ bắp không thể phát triển khi bạn chỉ ngồi trên ghế và ăn bắp rang. Một cơ bắp phát triển bằng cách được kéo ra, căng ra và được thử nghiệm. Cơ bắp bạn sẽ không bao giờ được phát triển nếu không có những sức kéo ngược lại.

Nếu bạn không gặp sự chống đối trong cuộc sống, đức tin của bạn sẽ không tăng trưởng. Những người tin Chúa mạnh mẽ nhất trên thế giới bây giờ là những người đang bị thử thách đức tin nhiều nhất. Kinh Thánh chép trong 1Phi-e-rơ 1:7 rằng, “Những sự thử thách này cho thấy được anh em có đức tin thật.  Đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”

3. Việc bị chống đối sẽ dẫn đến phần thưởng đời đời.

Ma-thi-ơ 5:10-12 chép rằng, “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm.”

Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tất cả những ai bị bắt bớ vì sống cho Chúa. Nhưng hãy lưu ý rằng bạn sẽ không nhận được phần thưởng vì thô lỗ hoặc khó chịu. Nếu bạn sống một đời sống tự cho mình là người công chính khi bị bức hại, bạn không phải là một người tử đạo; bạn là một kẻ dại dột.

Bạn không nhận được phần thưởng vì thô lỗ. Bạn nhận được phần thưởng vì giống như Chúa Jêsus. Khi bạn sống với đức tin của mình, hãy làm điều đó với sự hòa nhã và tôn trọng giống như Chúa Jêsus, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận được phần thưởng cho điều đó nơi thiên đàng.

Bất cứ khi nào bạn bị bắt bớ vì đức tin, hãy nhớ ba điều sau: Sự chống đối có thể khiến bạn giống Chúa Jêsus hơn, nó giúp cho đức tin của bạn được sâu nhiệm hơn, và nó và dẫn đến phần thưởng đời đời nơi thiên đàng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã phản ứng lại như thế nào khi bị chống đối về đức tin của mình? Phản ứng của bạn đã ảnh hưởng đến việc bạn theo Chúa như thể nào?

2.    Những điều nào là sự bắt bớ trong nền văn hóa của bạn?

3.    Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện cho những người tin Chúa trên khắp thế giới hiện đang chịu bắt bớ như thế nào?

 

 


THREE THINGS TO REMEMBER WHEN YOU’RE OPPOSED

BY RICK WARREN —

“God blesses those who are persecuted for doing right, for the Kingdom of Heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it! Be very glad! For a great reward awaits you in heaven.”  Matthew 5:10-12 (NLT)

When you feel pressured by the world because you love Jesus and other people don’t, you need to remember three things:

1. Opposition can make you more like Jesus.

Jesus says in John 15:18-20, “If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belonged to it, but you are no longer part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. Do you remember what I told you? ‘A slave is not greater than the master.’ Since they persecuted me, naturally they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you” (NLT).

If you’re going to mature and be like Jesus Christ, you’re going to have to go through the things Jesus went through, including loneliness, discouragement, stress, and temptation. Why would God spare you when he didn’t spare his own Son from those things?

2. Opposition will deepen your faith.

Your faith is like a muscle. A muscle doesn’t grow when you sit in a chair and eat popcorn. A muscle grows by being stretched, strained, and tested. You’re never going to grow a muscle if no weight is ever pulling in the opposite direction.

If you don’t have opposition in your life, your faith is not growing. The strongest believers in the world right now are those who are having their faith tested the most. The Bible says in 1 Peter 1:7, “These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold—though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world” (NLT).

3. Opposition will lead to eternal rewards.

Matthew 5:10-12 says, “God blesses those who are persecuted for doing right, for the Kingdom of Heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it! Be very glad! For a great reward awaits you in heaven” (NLT).

God will bless everyone who’s persecuted for living for him. But notice that you don’t get rewarded for being rude or obnoxious. If you live a self-righteous life when you get persecuted, you’re not a martyr; you’re a fool.

You don’t get rewarded for being rude. You get rewarded for being like Jesus. When you live out your faith, do it with gentleness and respect, just like Jesus, and you will be rewarded for it one day in heaven.

Whenever you’re harassed for your faith, remember these three things: Opposition can make you more like Jesus, deepen your faith, and lead to eternal rewards in heaven.

Talk It Over

  • How have you responded to opposition of your faith? How has your response impacted your walk with God?
  • What does persecution look like in your culture?
  • How might God want you to pray for Christians who are persecuted all over the world?