“Tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban cơ nghiệp cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.” Công vụ 20:32

Bạn sắp được thừa hưởng một cơ nghiệp, một gia tài. Làm thế nào mà tôi biết được điều đó? Vì Kinh Thánh đã hứa ban cơ nghiệp cho những ai đọc Lời Chúa.

Kinh Thánh nói trong Công vụ 20:32 rằng, “Tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban cơ nghiệp cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.”

Gia tài thừa kế là những gì bạn nhận được khi là một người trong gia đình; nó là quyền lợi đương nhiên của bạn.

Nếu cha bạn qua đời và bạn không bao giờ để thời gian ra đọc di chúc của ông ấy thì bạn thật là dại dột. Bạn sẽ không nhận được những gì lẽ ra phải thuộc về bạn. Bạn sẽ không được hưởng những quyền lợi dành cho bạn vì là con cái trong gia đình.

Khi bạn trở thành người theo Chúa Jêsus, bạn không chỉ là một tín đồ — bạn còn là một người thuộc về Chúa. Bạn trở nên một phần của gia đình Đức Chúa Trời.  Quyền lợi gia đình đến cùng với quyết định đó. Bạn có một cơ nghiệp thuộc linh!

Nhưng nếu bạn sống suốt cuộc đời mình mà không hề biết đến những quyền lợi mình có được vì là con cái Đức Chúa Trời, thì điều đó thật đáng buồn — và thật là dại dột. Đức Chúa Trời muốn bạn được trưởng thành và biết được những điều Ngài đang sắm sẵn cho bạn. Để làm được điều đó, bạn cần phải đọc Kinh Thánh.

Kinh Thánh chép trong 2Ti-mô-thê 3:16-17 rằng “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

Mục đích của Kinh Thánh là giúp bạn sống theo mục đích mà Đức Chúa Trời đã định ra cho đời sống bạn; đó là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn được trang bị đầy đủ cho điều Ngài đã dựng nên bạn để làm. Để làm điều đó, Chúa đã làm bốn điều qua Kinh Thánh:

Ngài dạy dỗ bạn. Chúa chỉ cho bạn con đường bạn cần phải đi.

Ngài quở trách bạn. Chúa chỉ đường cho bạn khi bạn bị lạc lối.

Ngài sửa trị bạn. Chúa chỉ cho bạn làm thế nào để trở lại đúng đường.

Chúa đào luyện bạn. Chúa chỉ cho bạn cách ở trên con đường đúng.

Đó là cách Lời Chúa giúp bạn lớn lên và nhận được cơ nghiệp vĩ đại mà Ngài đã chuẩn bị cho bạn. Nhưng bạn chỉ có thể nhận được nếu bạn mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc Kinh Thánh!

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Cuộc sống của bạn sẽ khác đi như thế nào khi bạn được thừa kế gia sản đến từ Vua trên muôn vua?

2.    Bạn có muốn được Kinh Thánh dạy dỗ, quở trách, sửa trị và đào luyện không? Thời gian bạn dành ra cho Lời Đức Chúa Trời phản ánh câu trả lời của bạn trong những cách nào?

3.    Một số những thói quen nào bạn cần phải thay đổi để tận dụng sự chỉ dạy của Kinh Thánh?

Bạn có một nơi ở trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời đang sẵn sàng và đang chờ đón bạn. Lời mời đang rộng mở. Nhưng bạn phải tin nơi Chúa Jêsus và nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa mình.

Bạn đã tuyên bố quyền thừa kế của mình qua Chúa Jêsus chưa?

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Chúa, con biết sau khi qua đời, con sẽ phải tường trình đời sống con ra cho Ngài. Con biết mình đã phạm tội cùng Chúa và đã sống theo ý riêng mình chứ không sống theo chương trình của Chúa. Con muốn được thay đổi ngay bây giờ. Con muốn quay lưng lại với tội lỗi của mình và hướng về Đức Chúa Trời.

“Cám ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus xuống chết thế cho tất cả sai phạm con đã làm để con không còn phải trả giá. Con biết mình không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, con biết chỉ nhờ nơi ân điển của Ngài mà con mới có thể được cứu. Con không bao giờ có thể xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

“Lạy Chúa Jêsus, con xin cám ơn Chúa vì đã yêu con đến nỗi gánh hết tất cả tội lỗi của con trên mình Ngài.  Chúa đã giúp con được nhận vào thiên đàng và con hạ mình xuống xin Chúa cứu rỗi con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa sẽ cứu con ngay lúc này, cách chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


HOW TO CLAIM YOUR INTERITANCE

BY RICK WARREN —

“I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified.”  Acts 20:32 (NIV)

You have an inheritance coming to you. How do I know that? The Bible promises an inheritance to those who read God’s Word.

The Bible says in Acts 20:32, “I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified” (NIV).

An inheritance is what you get for being part of a family; it’s rightfully yours.

If your father dies and you never took the time to read his will, you’d be foolish. You wouldn’t get what was rightfully due to you. You wouldn’t benefit from what belongs to you as his child.

When you become a follower of Jesus, you’re not just a believer—you’re a belonger. You become a part of God’s family. Family privileges come along with that decision. You have a spiritual inheritance!

But if you walked through your entire life and you didn’t know what benefits were available to you as a child of God, that would be sad—and foolish. God wants you to grow and know what’s available to you from him. To do that, you need to read the Bible.

The Bible says in 2 Timothy 3:16-17: “All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work” (NIV).

The purpose of the Bible is to help you live out your purpose that God has for your life; it’s God’s inheritance that’s due to you. God wants you to be thoroughly equipped for what he made you to do. To do that, he does four things through Scripture:

He teaches you. God shows you the path on which you should walk.

He rebukes you. God shows you when you’re off the path.

He corrects you. God shows you how you can get back on the path.

He trains you. God shows you how you can stay on the path.

That’s how God’s Word helps you grow and get that great inheritance he has prepared for you. But you only get it if you open up the Bible and start reading!

Talk It Over

  • How should your life be different when you have an inheritance from the King of Kings?
  • Do you want the Bible to teach, rebuke, correct, and train you? In what ways does your time in God’s Word reflect your answer?
  • What are some habits you need to change so that you are taking full advantage of the Bible’s instruction?

Have you claimed your inheritance through Jesus?

You’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. But you must believe in Jesus and receive him as your Lord and Savior.

Are you ready? Start by praying this simple prayer: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In your name I pray. Amen.”