“Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời của lẽ thật sanh ra chúng ta.” Gia-cơ 1:18

Đức Chúa Trời dùng Lời của Ngài để cho bạn có được một khởi đầu mới trong đời sống. Nhưng đó không chỉ là bất kỳ một khởi đầu mới nào — đó là một sự biến đổi hoàn toàn! Ngài muốn biến đổi đời sống bạn để bạn có thể trở thành người Ngài muốn dựng nên và sống một đời sống thành toàn.

Kinh Thánh không như bất kỳ một quyển sách nào khác. Nó có thể biến điều không thể nào thực hiện được thành hiện thực trong đời sống bạn, vì nó có quyền năng siêu nhiên. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh giúp được gì cho bạn? Không có Lời Đức Chúa Trời, bạn không bao giờ được cứu. Bạn sẽ không thể vào được thiên đàng. Bạn sẽ không biết gì về cái chết của Chúa Jêsus trên thập giá. Bạn sẽ không biết gì về mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn.

Không có Kinh Thánh, bạn sẽ không biết đến Chúa.

Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn tất cả những điều này — và tất cả những điều này đều bắt đầu từ Lời Chúa.

Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa tái tạo lại cuộc đời chúng ta. Khi bạn cảm thấy như mình đang ở vào bước đường cùng, Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh để cho bạn có được một khởi đầu mới, một sự bắt đầu lại. Kinh Thánh gọi đó là “sự sinh lại”. Gia-cơ 1:18 nói rằng, ““Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời của lẽ thật sanh ra chúng ta.”

Làm thế nào mà điều đó xảy ra? Kinh Thánh thường được so sánh với một hạt giống. Một khi Kinh Thánh bén rễ trong lòng bạn, nó sẽ bắt đầu đâm chồi, lớn lên và kết quả. Nó tạo nên trong bạn một đức tính giống Chúa Jêsus hơn và một tấm lòng yêu mến những điều Đức Chúa Trời yêu thích. Khi bạn biết Lời Chúa nhiều hơn, Chúa sẽ thay đổi đời sống bạn khiến cho được tốt đẹp hơn.

Chúa Jêsus nói về Lời Ngài như sau, “Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). Lời Đức Chúa Trời không chỉ là những chữ trên một trang giấy. Đó là thần linh và sự sống. Đó là quyền năng thuộc linh. Lời Ngài có thể biến đổi xã hội và lịch sử. Nó có thể làm điều không thể làm được. Nó có thể thay đổi đời sống bạn!

D.L. Moody, một mục sư nổi tiếng ở Chicago vào thế kỷ 19, nói rằng, “Kinh Thánh không được ban cho để nâng cao kiến thức của chúng ta; Kinh Thánh được ban cho để thay đổi đời sống chúng ta.”

Hãy nghĩ về đời sống của chính mình. Hôm nay đời sống bạn cần được thay đổi như thế nào? Phần nào trong đời sống mà bạn cảm thấy mình bị bất lực không thay đổi được?

Kinh Thánh cho biết Lời Chúa có thể thay đổi những điều mà bạn không thể tự mình thay đổi được. Hãy biến việc học Lời Chúa thành một phần thường xuyên trong đời sống bạn, và hãy sẵn sàng để đón những điều dường như không thể thực hiện được trở thành hiện thực!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Do có mối quan hệ với Chúa Jêsus và học Lời Ngài, đời sống của bạn đã được kết quả qua những cách nào?

2.    Bạn từng thấy Lời Chúa đã thay đổi đời sống của người khác như thế nào?

3.    Điều nào không thể thực hiện được mà bạn tin rằng Chúa có thể làm được trong đời sống mình?

 

 


THE BIBLE DOES THE IMPOSSIBLE IN YOUR LIFE

BY RICK WARREN —

“He chose to give us birth through the word of truth.”  James 1:18 (NIV)

God uses his Word to give you a fresh start in life. But it’s not just any fresh start—it’s a total transformation! He wants to transform your life so that you can become the person he created you to be and live a fulfilling life.

The Bible is unlike any other book. It can make the impossible become reality in your life, because it has supernatural power. It is the Word of God.

What kinds of things does the Bible do for you? Without God’s Word, you could never be saved. You wouldn’t be headed for heaven. You wouldn’t know about Jesus’ death on the cross. You wouldn’t know about God’s purpose for your life.

Without the Bible, you wouldn’t know God.

God wants to give you all of these things—and all of this starts with his Word.

Through the Bible, God recreates our lives. When you feel like you’re at the end of your rope, God uses the Bible to give you a fresh start, a do-over. The Bible calls it being “born again.” James 1:18 says, “He chose to give us birth through the word of truth” (NIV).

How does that happen? The Bible is often compared to a seed. Once the Bible takes root in your heart, it begins to sprout, grow, and bear fruit. It produces in you a character more like Jesus and a heart for the things God loves. As you know God’s Word better, God changes your life for the better.

Jesus said this about his Word: “The words I have spoken to you—they are full of the Spirit and life” (John 6:63 NIV). God’s Word isn’t just words on a page. It’s spirit and life. It’s spiritual power. His Word can transform society and history. It can do the impossible. It can change your life!

D.L. Moody, a famous 19th century Chicago pastor, said, “The Bible was not given to increase our knowledge; the Bible was given to change our lives.”

Think about your own life. How do you need your life changed today? What part of your life do you feel powerless to change?

The Bible says the Word of God can change things that you cannot change on your own. Make study of God’s Word a regular part of your life, and get ready for what seems like the impossible to become reality!

Talk It Over

  • In what ways has your life produced fruit because of your relationship with Jesus and study of his Word?
  • How have you seen God’s Word change other people’s lives?
  • What impossible thing do you believe God can do in your life?