“Hiểu được lời Chúa đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.” Thi Thiên 119:130

Ai ai cũng đều cần đến ánh sáng. Bạn cần đến ánh sáng để có thể thấy được thế giới quanh mình và để tránh không va chạm, đụng vào những chướng ngại vật.

Đức Chúa Trời cũng muốn cho chúng ta có được ánh sáng trong tâm hồn qua Lời Ngài. Kinh Thánh chép rằng, “Hiểu được lời Chúa đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường” (Thi Thiên 119:130).

Đức Chúa Trời muốn ban ánh sáng — ánh sáng của Ngài — cho từng mỗi một người. Ngài muốn thắp sáng tâm hồn bạn bằng lẽ thật về Ngài là ai và bước kế tiếp của Ngài cho đời sống bạn là gì.

Suy ngẫm về Kinh Thánh thường là chìa khóa để mở ngọn đèn sáng lên. Bạn phải đắm mình trong ánh sáng. Suy ngẫm về Kinh Thánh không phải là để đầu óc mình phiêu bạt, vơ vẩn trong vũ trụ; nó là tập trung vào Lời Chúa. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ đem đến ánh sáng cho đời sống mình.

Đức Chúa Trời giúp bạn có được một cái nhìn khác đi về đời sống qua Lời Ngài. Thi Thiên 119:105 chép rằng, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Lời Chúa cho bạn có được phương hướng trong đời sống. Nó chỉ cho bạn thấy con đường Chúa muốn bạn đi.

Khi Thi thiên 119 được viết, chữ “ngọn đèn” là nói đến ngọn nến trong cái đèn mà người ta đem theo khi đi trong bóng tối. Nó cũng tương tự như cách chúng ta dùng đèn pin ngày hôm nay. Nếu bạn cầm đèn pin và muốn đèn chiếu được xa hơn trên đường đi, bạn phải bước tới bước kế tiếp.

Rất nhiều lần tôi bị bế tắc và tìm kiếm ánh sáng từ Chúa cho suốt cả con đường của mình. Nhưng tôi thấy được rằng ánh sáng Chúa cho chúng ta chỉ đủ sáng để bước đi bước kế tiếp. Bạn bước bước kế tiếp, và Chúa sẽ cho bạn ánh sáng trên từng bước tiếp theo đó.

Một trong những cách tốt nhất để thắp sáng Lời của Đức Chúa Trời là cầu nguyện bằng Lời Chúa như trong Thi thiên 119:18, “Xin mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.”

Nếu bạn muốn thấy những sự lạ lùng, diệu kỳ từ Lời Đức Chúa Trời, thì hãy xin Chúa mở mắt cho bạn thấy được điều Ngài muốn làm trong đời sống bạn.

Chúa đang sẵn sàng để thắp sáng ngọn đèn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào bạn có thể cho Chúa thấy được rằng bạn tin cậy Ngài trong bước kế tiếp?

2.    Bạn cần cầu xin Chúa cho được rõ ràng và nhận thức rõ về điều gì ngày hôm nay?

3.    Sự khác biệt giữa đọc Kinh Thánh và suy gẫm Kinh Thánh là gì?

 

 


ENOUGH LIGHT FOR THE NEXT STEP

BY RICK WARREN — 

“Understanding your word brings light to the minds of ordinary people.” Psalm 119:130 (CEV)

Everyone needs light. You need physical light to make sure you can see the world around you, to avoid running into obstacles.

Through his Word, God wants to provide light for your mind too. The Bible says, “Understanding your word brings light to the minds of ordinary people” (Psalm 119:130 CEV).

God wants to give light—his light—to every single person. He wants to light up your mind with the truth of who he is and his next step for your life.

Biblical meditation is often the key to turning on that light. You have to soak your mind in the light. Biblical meditation isn’t losing your mind to the universe; it’s focusing it on the Word of God. When you do that, you bring light to your life.

Through his Word, God helps you to see life through a different perspective. Psalm 119:105 says, “Your word is a lamp for my feet, a light on my path” (NIV). God’s Word gives you direction in life. It shows you the path God wants you to take.

When Psalm 119 was written, the “lamp” referred to a candle in a lamp that people carried with them as they walked in the darkness. It was similar to how we might use a flashlight today. If you hold a flashlight and you want the light to shine further down your path, you have to take the next step.

Many times I’ve been stuck and looking for light from God for my whole path. But I’ve found that God gives us just enough light for the next step. You take that next step, and God gives you light for the step after that.

One of the best ways to turn on the light of God’s Word is to pray God’s Word, like Psalm 119:18: “Open my eyes that I may see wonderful things in your law” (NIV).

If you want to see wonderful things from God’s Word, then ask God to open your eyes to what he wants to do through your life.

He’s ready to turn on the light.

Talk It Over

  • How can you show God that you trust him for the next step?

 

  • What do you need to ask God for clarity and discernment about today?
  • What is the difference between reading the Bible and biblical meditation?