“Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.” Phi-líp 2:4-5

Khi bạn gặp mặt một người để giải quyết xung đột, điều trước tiên bạn cần làm là nhận lấy phần lỗi của mình về vấn đề đó. Rồi bạn cần lắng nghe về sự tổn thương và quan điểm của người đó.

Trong mọi cuộc xung đột — từ các mối quan hệ cá nhân cho đến chính trị — chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tranh luận về các ý tưởng. Nhưng thật ra chúng ta đang tranh luận về những xúc cảm. Bất cứ khi nào có một cuộc xung đột thì cũng sẽ có người bị tổn thương về cảm xúc; có người cảm thấy bị ngược đãi hoặc coi thường. Không phải ý tưởng là nguyên nhân gây ra xung đột, nhưng chính là cảm xúc nằm sau ý tưởng đó.

Người bị tổn thương sẽ gây tổn thương cho người khác. Một người đang phải gánh chịu nhiều tổn thương thì khả năng họ công kích người khác sẽ càng cao. Những người chưa từng bị tổn thương sẽ không gây tổn thương người khác. Những người có đầy tình yêu sẽ yêu thương người khác. Những người đầy niềm vui sẽ vui vẻ với người khác. Những người đầy sự bình an sẽ hòa hảo với người khác. Nhưng những người đầy tổn thương sẽ làm tổn thương đến người khác. Họ sẽ công kích người khác.

Nếu bạn muốn kết nối với người khác, bạn phải bắt đầu với sự tổn thương, với nhu cầu và sở thích của họ. Nếu bạn muốn là một người bán hàng giỏi, bạn không nên bắt đầu với sản phẩm của mình. Bạn bắt đầu với những tổn thương, với nhu cầu và sở thích của khách hàng. Nếu bạn muốn trở thành một giáo sư hay một mục sư tốt hoặc trở thành bất cứ ai khác, bạn hãy bắt đầu với nhu cầu, với nỗi đau và sở thích của người khác.

Phi-líp 2:4-5 chép rằng, “Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”

Trong những lúc xung đột, bạn có thường bắt người khác nhìn thấy được quan điểm của mình mà không chịu lắng nghe họ không? Khi chỉ nói chuyện mà không lắng nghe, hai bên sẽ ngày càng cách xa nhau hơn về mặt cảm xúc.

Thay vào đó, bạn cần có chủ ý chuyển việc tập trung từ nhu cầu của mình sang nhu cầu của người khác. Giải quyết xung đột bắt đầu với cách bạn nhìn vào tình huống. Từ “chăm” trong Phi-líp 2:4 ra từ tiếng Hy Lạp là scopos. Từ chữ scopos đó mà chúng ta có được từ “kính hiển vi” và “kính viễn vọng”.

Scopos có nghĩa là “tập trung”. Đoạn Kinh Thánh này tiếp tục dạy rằng bạn nên có cùng một tâm tình như Chúa Jêsus đã có. Và bạn giống Chúa Jêsus nhất khi bạn tập trung vào sự đau đớn, tổn thương của người khác thay vì của chính mình.

Có một câu châm ngôn cổ xưa nói rằng, “Hãy tìm kiếm việc hiểu được trước khi tìm kiếm việc được hiểu.” Khi bạn tập trung vào nhu cầu người khác chứ không phải nhu cầu của mình, bạn có thể hiểu rõ hơn về tình huống và sẽ tiến tới trong việc giải quyết xung đột.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đời sống của Chúa Jêsus dạy cho bạn thấy làm thế nào để quan tâm đến lợi ích của người khác?

2.    Bạn có thể tập bày tỏ sự quan tâm đến nhu cầu của người khác theo những cách nào, ngay cả khi bạn không đang ở trong cơn xung đột?

3.    Bạn cần chuẩn bị như thế nào trước khi giải quyết xung đột để có thể sẵn sàng lắng nghe và tập trung vào người khác?

Bạn sẽ sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng để phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm, và xin Chúa tha thứ cho con.  Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Chúa đã khiến Ngài sống lại.  Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa, từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men."

 

 


HOW TO BE LIKE JESUS IN CONFLICT

BY RICK WARREN —

 

“Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had.”  Philippians 2:4-5 (NLT)

When you meet someone to resolve a conflict, you first have to confess your part of the problem. Then you need to listen for the other person’s hurt and perspective.

In every conflict—from our personal relationships to politics—we think we argue over ideas.

But we actually argue over emotion. Anytime there’s a conflict, someone’s feelings were hurt; somebody felt abused or slighted. It’s not the idea that causes the conflict. It’s the emotion behind the idea.

Hurt people hurt people. The more someone is experiencing hurt, the more likely they are to lash out at everyone else. People who aren’t experiencing hurt don’t hurt others. People who are filled with love are loving toward others. People who are filled with joy are joyful toward others. People who are filled with peace are at peace with everybody else. But people who are filled with hurt are going to hurt others. They’re going to lash out.

If you want to connect with people, you must start with their hurts, their needs, and their interests. If you want to be a good salesperson, you don’t start with your product. You start with your customer’s hurts, needs, and interests. If you want to be a good professor or pastor or anything else, you start with people’s needs, hurts, and interests.

Philippians 2:4-5 says, “Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had” (NLT).

In times of conflict, are you often so busy trying to get others to see your position that you don’t listen to theirs? When each person is just speaking and not listening, you move further and further away from each other emotionally.

Instead, you need to intentionally switch your focus from your needs to their needs. Conflict resolution starts with the way you look at the situation. The word “look” in Philippians 2:4 is the Greek word scopos. It’s where we get our words “microscope” and “telescope.”

Scopos means “to focus.” The passage goes on to say that you should have the same attitude Jesus had. And you are most like Jesus when you’re focusing on the hurts of somebody else rather than your own.

There’s an old proverb that says, “Seek to understand before seeking to be understood.” When you’re focused on the other person’s needs and not your own, you’ll be able to get a better understanding of the situation and move forward with resolving your conflict.

Talk It Over

  • How does Jesus’ life show you how to look out for others’ interests?
  • What are some ways that you can practice showing concern for others’ needs, even when you’re not in the middle of a conflict?
  • How do you need to prepare yourself before you go into conflict resolution so that you are prepared to listen and focus on the other person?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."