“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Giăng 13:34-35

Mỗi người chúng ta đều có một thông điệp về đời sống mà Chúa muốn chúng ta chia sẻ cho thế giới. Chia sẻ thông điệp này là một phần sứ mạng của đời sống chúng ta. Khi chúng ta chia sẻ thông điệp của mình cho người khác, nó được gọi là làm chứng.

Có một năng lực lớn lao trong việc làm chứng theo nhóm. Giống như một người lính không bao giờ được sai phái đi một mình, Chúa không bao giờ định cho chúng ta thực hiện sứ mạng của mình cách đơn độc. Ngài nói rằng chúng ta phải cùng nhau làm chứng.

Thật ra, chúng ta làm chứng tốt nhất cho những người chưa biết Chúa khi chúng ta yêu thương những người đã ở trong gia đình Chúa. Trong Giăng 13, Chúa Jêsus nói rằng nhờ yêu thương nhau mà chúng ta cho thế gian thấy được rằng chúng ta là môn đồ Chúa. Khi những người tin Chúa hết lòng yêu thương nhau sẽ tạo được ấn tượng tốt trên người khác. Nó chứng tỏ cho thế giới thấy rằng những người này đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Đây chính là phương cách chúng ta cần phải làm chứng cho người khác, “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (2Ti-mô-thê 1:7).

Bạn có nhút nhát và e sợ khi phải làm chứng không? Câu trả lời của Đức Chúa Trời cho sự e sợ là cộng đồng — có những Cơ đốc nhân khác ở cạnh bên khi bạn chia sẻ về Tin Lành.

Có một ai sẽ được lên thiên đàng nhờ nơi bạn không? Nếu cùng làm chứng với các tín hữu khác, bạn sẽ có thể nói rằng, “Đúng vậy! Nhờ tôi, một người nào đó đã được lên thiên đàng.”

Phi-líp 1:27 nói rằng, “Tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chiến đấu vì đức tin của Tin Lành.”

Khi đồng tâm làm chứng với các Cơ đốc nhân khác, mọi người hợp nhất lại gần như chỉ là một người. Đây chính là mối quan hệ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có với các anh chị em trong Chúa.

Tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Chúa muốn dùng chúng ta để làm chứng cho Ngài và Ngài muốn chúng ta cùng nhau làm điều đó!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì khiến bạn lo sợ hoặc e dè khi làm chứng cho người khác?

2.    Làm thế nào để cộng đồng những người tin Chúa có thể giúp bạn vượt qua những lo sợ đó?

3.    Nếu những người ngoài Hội Thánh thấy cách bạn yêu thương gia đình Hội Thánh của mình, họ sẽ nghĩ điều gì là thật về Phúc Âm?

 

 


HOW TO WORK TOGETHER TO WITNESS

BY RICK WARREN —  

“A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”  John 13:34-35 (NIV)

Each of us has a life message that God wants us to share with the world. Sharing the message is part of our life’s mission. When we share that message with other people, it’s called witnessing.

There is great power in group witness. Just like a soldier is never sent out by himself, God never meant for us to do our mission alone. He says we should go out together to witness.

In fact, we witness best to people who don’t know God when we love others who are already in God’s family. In John 13, Jesus tells us that our love for each other proves to the world that we are his disciples. People are impressed when Christians genuinely love each other. It proves to the world that they are in the family of God.

This is how we are supposed to witness to people: “For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline” (2 Timothy 1:7 NIV).

Have you been timid and fearful in your witness? God’s answer to fear is community—having other Christians stand alongside you as you share the Good News.

Is anybody going to be in heaven because of you? If you work together to witness with other Christians, you’ll be able to say, “Yes! Somebody is in heaven because of me.”

Philippians 1:27 says, “I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel” (NIV).

When you witness with other Christians in one spirit, you’re so unified that it’s almost like you’re one person. This is the kind of relationship God wants us to have with our fellow Christians.

We all need each other. God wants to use us to witness for him, and he wants us to do it together!

Talk It Over

  • What are your fears or reservations about witnessing to people?
  • How can the community of believers help you overcome those fears?
  • If people outside the church saw how you loved your church family, what would they think is true about the Gospel?