“Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.”  Phi-líp 2:3-4

Mỗi người trong chúng ta đều cần có người khác trông chừng cho mình — bảo vệ, che chở và giúp chúng ta đi đúng hướng. Trong sách Phi-líp, sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng chúng ta nên quan tâm đến lợi ích cho nhau, chứ không chỉ lợi của riêng mình. Thật là một câu Kinh Thánh đi ngược lại với nền văn hóa! Trong nhiều nền văn hóa ngày nay, tất cả mọi việc đều là về bản thân mình — nhu cầu của tôi, sở thích của tôi, mong muốn và tham vọng của tôi. Nhưng Phao-lô cũng dạy chúng ta phải biết quan tâm đến người khác nữa.

Nhiều người trong chúng ta nhận biết được những mối nguy hiểm về thể chất đôi khi đang đe dọa mình và những người chung quanh, nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có một kẻ thù thuộc linh — một kẻ thù có sức tàn phá ghê gớm hơn cả con người không? Tên của nó là Sa-tan, và nó muốn đánh bại bạn. Sa-tan muốn đem những khó khăn vào trong đời sống của bạn, phá hoại các mối quan hệ của bạn và làm tổn thương bạn tới mức tệ hại nhất mà nó có thể làm được.

Tại sao Sa-tan muốn gây tổn thương cho bạn? Bởi vì nó muốn làm tổn thương Đức Chúa Trời nhưng không làm được, và vì vậy nó tấn công vào con cái Chúa. Bạn sẽ không bao giờ tự mình chiến thắng được Sa-tan. Nhưng khi bạn có những người khác quan tâm và giúp đỡ, bạn có thể đắc thắng.

Đây là lời khuyên hữu ích từ Truyền đạo 4:12, “Nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại.”

Bạn có ai chăm lo cho mình không? Có ai bảo vệ bạn và quan tâm đến tình trạng thuộc linh của bạn không? Bạn cần có một cộng đồng là những người bảo bạn rằng, “Chúng tôi sẽ ở cùng bạn khi bạn gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ không để bạn nản lòng hay sa sút tinh thần.”

Cộng đồng là câu trả lời của Chúa cho việc thất bại. Truyền đạo 4:10 nói rằng, “Nếu người nầy ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã xuống, không ai đỡ dậy.”

Hãy nhớ rằng: Bạn có thể thử làm, nhưng bạn không thể sống riêng một mình mà có được một đời sống tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều cần những người khác cùng đi, cùng làm việc và chăm lo cho chúng ta.

Bạn không cần phải để ý, canh chừng vì bạn có gia đình của Đức Chúa Trời chung quanh bạn. Khi bạn nương cậy nơi họ, bạn sẽ đứng vững trong niềm tin và lẽ thật.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai đang để ý, canh chừng cho bạn?

2.    Những người đang canh chừng cho bạn biểu hiện lòng quan tâm đến sự phát triển và an toàn thuộc linh của bạn ra như thế nào? Làm thế nào để bạn có thể bày tỏ sự quan tâm tương tự đối với các tín hữu khác?

3.    Bạn đã từng thấy sức mạnh của cộng đồng đánh bại các cuộc tấn công của Sa-tan qua những cách nào?

 

 


COMMUNITY IS GOD’S ANSWER TO DEFEAT

BY RICK WARREN —  

“In humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.”  Philippians 2:3-4 (NIV)

Each one of us needs other people to watch out for us—to defend us, protect us, and help us stay on track. In the book of Philippians, the apostle Paul tells us that we should look out for each other’s interests, not just our own. What a countercultural verse! In many cultures today, it’s all about me—my needs, my interests, my wants, and my ambitions. But Paul teaches us to look out for others too.

Many of us are aware of the physical dangers that sometimes threaten us and the people around us, but did you know that you have a spiritual enemy too—one that’s far more destructive than any human? His name is Satan, and he wants to defeat you. He wants to bring problems into your life, ruin your relationships, and hurt you as badly as he can.

Why does he want to hurt you? Because he wants to hurt God, but he can’t, and so he goes after God’s children. On your own, you will never win against Satan. But when you have other people to watch out for you and help you, you can be victorious.

Here’s good advice from Ecclesiastes 4:12: “Though one may be overpowered, two can defend themselves” (NIV).

Does anyone have your back? Is anyone defending you and watching out for your spiritual welfare? You need a community of people who are saying to you: “We’ll be with you when you’re going through tough times. We’re not going to let you get discouraged or depressed.”

Community is God’s answer to defeat. Ecclesiastes 4:10 says, “If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up” (NIV).

Remember: You can try, but you can’t live life well on your own. We all need other people to walk with us, work with us, and watch out for us.

You don’t have to watch your back because you have God’s family all around you. When you depend on them, you’ll stand firm in faith and truth.

Talk It Over

  • Who has your back or is looking out for you?
  • How do those people show concern for your spiritual development and safety? How can you show the same concern for other believers?
  • In what ways have you seen the power of community to defeat the attacks of Satan?