“Dù tôi nói, tin, và làm gì đi chăng nữa, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” 1Cô-rinh-tô 13:3

Hôm qua chúng ta đã học rằng Kinh Thánh nói rất rõ đâu là giá trị thật trong cuộc sống: “Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus Christ. . . [tất cả] những gì có giá trị là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.” Ga-la-ti 5:6

Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương thì những điều bạn nói sẽ không có giá trị, những điều bạn biết sẽ không có giá trị và những điều bạn tin cũng không có giá trị gì cả.

Và, nếu bạn không sống một đời sống yêu thương thì những gì bạn cho đi cũng không có ý nghĩa gì.

“Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1Cô-rinh-tô 13:3).

Tình yêu không phải lúc nào cũng là động lực để cho tặng. Một số người đem cho chỉ để được nhận trở lại, hoặc vì mặc cảm tội lỗi, hoặc để nắm quyền kiểm soát hoặc để có danh tiếng. Bạn có thể cho đi vì nhiều lý do, nhưng Kinh Thánh nói rằng nếu bạn không làm điều đó vì tình yêu thì những cho đi của bạn chẳng giá trị gì.

Cuối cùng, nếu bạn không sống một đời sống yêu thương thì những gì bạn đạt được đều không có ý nghĩa gì cả.

Bạn có thể có được một danh sách đáng thán phục về thành tích cá nhân. Bạn có thể có được hình mình lên trang bìa của tạp chí Fortune. Bạn có thể thắng giải Nobel Hòa Bình. Bạn có thể đạt được những thành tựu to lớn, trở thành nhà kinh doanh hàng đầu của năm, xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ đô la, đạt được những thành công to lớn trong lãnh vực mà bạn nỗ lực. Nhưng Kinh Thánh nói rằng điều đó chẳng có giá trị gì nhiều nếu bạn không yêu thương.

Kinh Thánh, Lời Chúa dạy rằng đời sống là về những mối quan hệ chứ không phải thành tựu.

Điều này rất đơn giản: Bạn có thể có tài hùng biện của một nhà diễn thuyết, kiến thức của một thiên tài, đức tin của người làm phép lạ, sự rộng rãi của một nhà từ thiện, hoặc những thành đạt của một ngôi sao siêu đẳng, nhưng nếu bạn không có tình yêu trong lòng mình, thì giá trị của nó chỉ là con số không. Nó không được kể đến. Điều duy nhất đáng kể đối với Chúa là: Bạn có yêu Ngài và bạn có yêu người khác không?

Một ngày nào đó bạn sẽ qua đời và đứng trước mặt Chúa. Khi Chúa đánh giá đời sống bạn, Ngài sẽ không nhìn vào tài khoản ngân hàng, danh sách những thành tích hay thang điểm của bạn. Ngài sẽ không quan tâm đến tất cả các giải thưởng thể thao của bạn. Ngài sẽ không nhìn đến những chứng từ hoặc hồ sơ cá nhân của bạn.

Chúa sẽ đánh giá đời sống bạn dựa trên một điều: các mối quan hệ của bạn. Ngài sẽ hỏi rằng, "Con yêu ta và yêu người khác đến mức nào?" Đó là Điều Răn Lớn: Bạn có hết lòng yêu Chúa và yêu người lân cận như mình không?

Điều đáng kể nhất lúc đó - và đáng kể nhất bây giờ - là bạn bày tỏ đức tin của mình qua tình yêu như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Người ta cho đi với rất nhiều lý do khác nhau. Điều gì là động cơ thúc đẩy bạn cho đi?

2.    Nếu hôm nay bạn qua đời và đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa sẽ nói rằng bạn yêu Ngài và yêu người khác nhiều như thế nào?

3.    Chúa đã cho bạn có được những cơ hội nào trong việc làm hay trong đời sống hàng ngày để yêu những người xung quanh?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Tội lỗi làm cho bạn xa cách Chúa. Và chỉ nhờ vào ân điển của Chúa bạn mới có thể có lại được mối quan hệ đúng với Ngài.

Kinh Thánh chép rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều này không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng làm hòa với Đấng Tạo Hóa của mình, thì hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con không muốn tội lỗi ngăn cách con với Chúa nữa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin Ngài, mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của  đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin Chúa là Cứu Chúa của con. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội và tin cậy Chúa thì con sẽ được cứu. Con tin điều Chúa nói rằng sự cứu rỗi đến là do ân điển, bởi đức tin, chứ không phải bởi những gì con làm. Con xin nhận Chúa vào làm Chúa của đời sống con. Hôm nay, con xin giao tất cả đời sống mình lên cho Chúa cai quản.

Con muốn sống theo cách Chúa đã dựng nên con để sống và dùng quãng đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì phục vụ bản thân. Con phó thác đời sống con lên cho Chúa xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 


LIFE IS ABOUT RELATIONSHIP, NOT ACCOMPLISHMENTS

BY RICK WARREN —

“No matter what I say, what I believe, and what I do, I’m bankrupt without love.”                     1 Corinthians 13:3(MSG)

We learned yesterday that the Bible is very clear about what really matters in life: “If you are a follower of Christ Jesus . . . all that matters is your faith that makes you love others” (Galatians 5:6 CEV).

If you don’t live a life of love, then nothing you say will matter, nothing you know will matter, and nothing you believe will matter.

And, if you don’t live a life of love, then nothing you give will matter.

“If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it; but if I didn’t love others, I would have gained nothing” (1 Corinthians 13:3 NLT).

Love isn’t always the motivation for giving. Some people give just to get back, or out of guilt, or for control or prestige. You can give for a lot of reasons, but the Bible says if you’re not doing it out of love, then none of your giving counts.

Finally, if you don’t live a life of love, then nothing you accomplish will matter.

You can rack up an incredible list of personal achievements. You can get your picture on the cover of Fortune magazine. You can win the Nobel Peace Prize. You can have enormous accomplishments, be entrepreneur of the year, build a billion-dollar company, have incredibly great successes in your field of endeavor. But the Bible says it isn’t worth much if you don’t love.

The Bible says—God says—that life is about relationships, not accomplishments.

It’s as simple as this: You can have the eloquence of an orator, the knowledge of a genius, the faith of a miracle worker, the generosity of a philanthropist, or the achievements of a superstar, but if you don’t have love in your heart, then it is worth zero. It doesn’t count. The only thing that matters to God is this: Do you love him, and do you love other people?

One day you’re going to die and stand before God. When he evaluates your life, he’s not going to look at your bank account, your list of accomplishments, or your grades. He won’t care about all your sports trophies. He’s not going to look at your endorsements or your resume.

God is going to evaluate your life on one basis: your relationships. He’s going to ask, “How much did you love me and love other people?” It’s the Great Commandment: Did you love God with all your heart, and did you love your neighbor as yourself?

What will matter most then—and what matters most now—is how you express your faith through love.

Talk It Over

  • People give for lots of different reasons. What motivates you to give?
  • If you died and stood before God today, how well would he say that you’ve loved him and loved other people?
  • What opportunities has God given you in your job or daily life to love the people around you well?

Where will you spend eternity?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that allows you back into a right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I believe you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”