“Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác; Còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng.” Châm Ngôn 20:30

Cho dù bạn là ai chăng nữa, mục đích số một của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn là khiến bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Để làm được điều đó, Chúa sẽ dẫn bạn bạn trải qua những điều Chúa Jêsus đã từng trải.

Đôi khi Chúa Jêsus bị cô đơn, bị hiểu lầm, bị chỉ trích và xét đoán. Có những ngày Chúa kiệt quệ và có những lúc khác Chúa cần phải ở một mình, xa khỏi đám đông. Chúa Jêsus thậm chí còn bị cám dỗ!

Đức Chúa Trời không miễn trừ Chúa Jêsus khỏi những điều này — và Ngài cũng sẽ không miễn trừ cho bạn.

Hê-bơ-rơ 5:9 nói rằng, “Sự đau khổ khiến Chúa Jêsus nên trọn vẹn.” Trong câu này từ “trọn vẹn” có nghĩa là “hoàn tất”. Chúa Jêsus trở nên trọn vẹn bằng cách trải qua những lúc khó khăn.

Điều này cũng đúng cho bạn. Có một số điều bạn học được chỉ bằng cách trải qua sự đau khổ.

Trong 2Cô-rinh-tô, Phao-lô viết cho một nhóm tín hữu vừa trải qua cơn bách hại, đau khổ và đau đớn cực kỳ. Ông viết rằng, “Anh em hãy xem, sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã thúc giục anh em đến gần Chúa thể nào! Anh em sống động, quan tâm, nhạy cảm, kính sợ hơn, có tình người, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm hơn. Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó” (2Cô-rinh-tô 7:11-13).

Phao-lô đã chỉ ra bảy điều đến từ những đau khổ của người Cô-rinh-tô. Họ sống động, quan tâm hơn, nhạy cảm, kính sợ hơn, có tình người, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm hơn.

Bạn không muốn có bảy phẩm chất đó trong đời sống mình sao? Bạn cần xin Chúa dùng những đau khổ trong đời sống mình cho mục đích tốt lành và sau đó cùng làm việc với Ngài.

Đau khổ biến đổi bạn. Nó khiến bạn không thể giống như ban đầu nữa. Bạn có thể chọn để đau khổ đem bạn đến chốn cay đắng hay đến nơi tốt đẹp hơn.

Tôi không biết bạn đang trải qua những gì trong hôm nay. Có thể là một nan đề về thể chất, tài chánh hoặc trong mối quan hệ. Có thể đó là một cơn đau kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cho dù đó là gì đi nữa, bạn có thể chọn việc lớn lên trong tính cách và trở nên giống Chúa Jêsus hơn qua điều đó.

Khi Phao-lô và các tín hữu quanh ông chịu đau khổ, họ đã chọn có một cái nhìn đời đời, và bạn cũng có thể làm như vậy, “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2Cô-rinh-tô 4:16-17).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số điều đau đớn nào Chúa Jêsus đã trải qua mà bạn cũng đang trải qua?

2.    Làm thế nào một cái nhìn đời đời giúp bạn kiên trì vượt qua được đau khổ?

3.    Hiện nay bạn đang gặp phải khó khăn nào? Bạn có thể làm gì để trở nên giống Chúa Jêsus hơn qua nỗi đau khổ của mình?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không?  Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 


LET YOUR PAIN MAKE YOU BETTER, NOT BITTER

BY RICK WARREN —

“Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways.” Proverbs 20:30 (GNT)

No matter who you are, God’s number one purpose in your life is to make you more like Jesus. To do that, he’ll take you through the same things Jesus went through.

Sometimes Jesus was lonely, misunderstood, criticized, and judged. Some days he was exhausted and other days he needed to be away from people and by himself. Jesus was even tempted!

God didn’t spare Jesus from these things—and he won’t spare you either.

Hebrews 5:9 says, “Suffering made Jesus perfect” (CEV). In this verse the word “perfect” means “complete.” Jesus became complete by going through hard times.

It’s true for you too. There are some things you learn only by going through pain.

In 2 Corinthians, Paul wrote to a group of Christians who had just gone through the wringer of intense persecution, suffering, and pain. He says, “Isn’t it wonderful all the ways in which this distress has goaded you closer to God? You’re more alive, more concerned, more sensitive, more reverent, more human, more passionate, more responsible. Looked at from any angle, you’ve come out of this with purity of heart” (2 Corinthians 7:11-13 MSG).

Paul pointed out seven things that had come from the Corinthians’ suffering. They were more alive, concerned, sensitive, reverent, human, passionate, and responsible.

Wouldn’t you like to have those seven qualities in your life? You need to ask God to use the pain in your life for good and then cooperate with him.

Pain transforms you.  It never leaves you where you started. You can choose for it to take you to a place of being bitter or a place of being better.

I don’t know what you’re going through today. It may be a physical, financial, or relational problem. Maybe it’s a prolonged pain that seems like it will never go away. Whatever it is, you can choose to grow in character and become like Jesus through it.

As Paul and the believers around him suffered, they chose to have an eternal perspective, and you can too: “For this reason we never become discouraged.  Even though our physical being is gradually decaying, yet our spiritual being is being renewed day after day. And this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble” (2 Corinthians 4:16-17 GNT).

Talk It Over

  • What are some painful things Jesus experienced that you have also experienced?
  • How does an eternal perspective help you persevere through your pain?
  • What difficulty are you facing now? What can you do to become more like Jesus through your suffering?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”