“Ê-pháp-ra . . . vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trưởng thành về mặt thuộc linh.” Cô-lô-se 4:12

Phao-lô đã viết về một chiến sĩ cầu nguyện trong Cô-lô-se 4:12, “Ê-pháp-ra . . . vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trưởng thành về mặt thuộc linh.”

Ê-pháp-ra là một anh hùng đối với tôi. Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng cầu nguyện rất khó đối với tôi. Bạn sẽ nghĩ rằng nó sẽ đến một cách tự nhiên, nhưng điều này không như thế với tôi. Vì vậy, tôi càng có ấn tượng nhiều hơn khi thấy Ê-pháp-ra có tinh thần kỷ luật trong việc luôn dành thời gian ra cầu nguyện cho người khác.

Tôi cũng yêu thích việc ông cầu nguyện cho sự trưởng thành thuộc linh của mọi người. Chúng ta thường cầu nguyện cho những nhu cầu của người khác — sức khỏe, tài chánh và các mối quan hệ — nhưng chúng ta không dành thời gian nhiều như vậy để cầu nguyện cho sự lớn lên về thuộc linh của họ. Chúng ta không cầu nguyện rằng Chúa sẽ thay đổi tính cách của họ để họ được giống Chúa hơn. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do là vì chúng ta không biết phải cầu nguyện lời cầu nguyện này như thế nào.

Cám ơn Chúa, Kinh Thánh chứa đầy những câu dạy dỗ về cách đề cầu nguyện cho một người được lớn lên về mặt thuộc linh như thế nào.

Cầu nguyện cho họ biết được tình yêu của Chúa

“Nguyện anh em cảm nhận và biết được . . . chiều dài, chiều rộng và bề sâu tình yêu thương của Đấng Christ, và để anh em kinh nghiệm được tình yêu này” (Ê-phê-sô 3:19).

Bạn có biết được người nào đang gặp phải khó khăn và cần đến tình yêu của Chúa không?  Khi nghĩ đến họ, hãy thưa rằng, “Lạy Chúa, xin Chúa hôm nay hãy cho họ biết được Ngài yêu thương họ đến dường nào.”

Cầu nguyện để họ học biết tin cậy Chúa

“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin nơi Ngài” Rô-ma 15:13.

Ai mà không cần có thêm hy vọng, niềm vui hay sự bình yên trong đời sống? Hãy cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, con biết có người đang cần được thêm chút hy vọng. Xin hãy giúp họ tin cậy nơi Ngài trong lúc khó khăn này.”

Cầu nguyện để họ nhận được sự khôn ngoan nơi Chúa

“Tôi cầu Đức Chúa Trời là Cha vinh hiển . . . ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em” (Ê-phê-sô 1:17).

Ai là người mà bạn biết rằng đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng? Hãy xin Chúa cho họ có được sự khôn ngoan từ nơi Ngài.

Cầu nguyện cho họ nhận được sức lực từ nơi Chúa

“Tôi cầu xin Ngài . . . khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng” (Ê-phê-sô 3:16).

Ai là người mà bạn biết rằng đang cảm thấy choáng ngợp trước cuộc sống hoặc đang phải dựa vào sức lực của mình để làm tất cả mọi việc? Hãy cầu nguyện điều này cho họ, “Lạy Chúa, xin giúp họ biết rằng họ không đơn độc trong hôm nay. Xin hãy cho họ sức mạnh và năng quyền.”

Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hôm nay bạn có thể thực hiện được một bước nào để biến việc cầu nguyện thành một thói quen thuộc linh trong đời sống mình?

2.    Theo bạn nghĩ Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi bạn dùng Kinh Thánh để cầu nguyện cùng Ngài?

3.    Ai trong đời sống mà bạn có thể nhờ họ cầu nguyện cho việc bạn được tăng trưởng về mặt thuộc linh?

 

 


HOW TO PRAY FOR SPIRITUAL GROWTH

BY RICK WARREN —

“Epaphras . . . always prays for you that you will grow to be spiritually mature.”  Colossians 4:12 (NCV)

Paul wrote about a prayer warrior in Colossians 4:12: “Epaphras . . . always prays for you that you will grow to be spiritually mature” (NCV).

Epaphras is a hero to me. I don’t know about you, but prayer is hard for me. You’d think it would come naturally, but it doesn’t for me. So it impresses me even more that Epaphras had the discipline to always take time to pray for people. 

But I also love the fact that he prayed for people’s spiritual growth. We usually pray for others’ needs—health and financial and relational—but we don’t spend nearly as much time praying for their spiritual growth. We don’t pray that God would change their character to be more like him. I think one of the reasons is that we don’t know how to pray this kind of prayer.

Thankfully, the Bible is filled with verses about how to pray for somebody to grow spiritually.

Pray they know God’s love

May you be able to feel and understand . . . how long, how wide, how deep, and how high [God’s] love really is; and to experience this love for yourselves” (Ephesians 3:19 TLB).

Who do you know that may be struggling and needs God’s love? As they come to mind, say, “God, let them know today how much you really love them.”

Pray they learn to trust God

“I pray that the God who gives hope will fill you with much joy and peace while you trust in him” (Romans 15:13 NCV).

Who doesn’t need more hope or joy or peace in their lives? Pray, “God, I know somebody who needs some hope. Help them to trust in you during this difficult time.”

Pray they receive God’s wisdom

“I pray that the glorious Father . . . would give you a spirit of wisdom and revelation” (Ephesians 1:17 GW).

Who do you know that’s facing a big decision? Ask God to give them his wisdom.

Pray they receive God’s strength

“I pray … he may strengthen you with power through his Spirit” (Ephesians 3:16 NIV).

Who do you know that feels overwhelmed by life or like they’re having to do everything on their own power? Pray this for them: “God, help them to know they’re not alone today. Give them strength and power.”

Let’s pray for each other today!

Talk It Over

  • What is one step you can take today toward making prayer a spiritual habit in your life?
  • How do you think God feels when you pray Scripture to him?
  • Who in your life can you ask to pray for you to grow spiritually?