“Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc. ‘Vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.’” 2Cô-rinh-tô 9:7

Làm thế nào để bạn có được thái độ Chúa muốn bạn có khi dâng hiến? Nó bắt đầu với tấm lòng của bạn. Đức Chúa Trời quan tâm đến việc sẵn lòng dâng hiến hơn sự giàu có của bạn, vì Ngài quan tâm đến những gì đang xảy ra trong lòng bạn khi bạn quyết định dâng hiến.

Kinh Thánh nói trong 2Cô-rinh-tô 9:7 rằng, “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc. ‘Vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.’” Câu Kinh Thánh này nói cụ thể đến bốn thái độ quan trọng mà bạn nên có trong lòng khi dâng hiến, cho tặng.

Cho đi một cách có suy tính. Đừng cho đi một cách bốc đồng. Cách cho đi thuộc linh nhất là khi bạn suy nghĩ về điều đó, cầu nguyện về điều đó và quyết định về điều đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta lập kế hoạch cho bất cứ những điều quan trọng trong cuộc sống mình. Đức Chúa Trời muốn sự dâng hiến, cho đi của bạn là quan trọng và đầy ý nghĩa trong cuộc sống bạn.

Cho đi một cách nhiệt tình. Đừng chỉ nói rằng, “Tôi phải cho! Nếu tôi không cho, Chúa sẽ làm cho tôi bị sét đánh hay gặp một điều nào đó.” Hãy cho đi vì biết rằng Chúa sẽ làm việc lớn lao trong tấm lòng bạn khi bạn trở nên một người rộng rãi.

Cho đi một cách tự nguyện. Bất cứ khi nào bạn bị một người nào gây áp lực ép bạn phải cho, đừng cho. Chúa sẽ không ban phước cho điều đó đâu. Nhưng mỗi khi bạn cảm thấy Chúa thách thức bạn dâng hiến, thì bạn cần phải làm.

Cho đi cách vui lòng. Cho với lòng vui mừng! Một trong những từ Hy Lạp để chỉ về của lễ dâng là từ “vui vẻ”. Đức Chúa Trời muốn bạn vui hưởng việc dâng hiến cho Ngài và việc đem cho người khác.

Đôi khi thật khó để vui vẻ khi Chúa thách thức bạn dâng hiến. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy điều này, chỉ cần nhắc nhở mình về những lợi ích của những gì Chúa muốn làm trong lòng bạn. Tại sao phải rộng rãi? Nó tạo nên một cộng đồng. Nó đánh bại chủ nghĩa vật chất. Nó làm vững mạnh đức tin của bạn. Đó là một đầu tư cho cõi đời đời.  Nó cho bạn nhận lại được phước hạnh vì điều mình làm. Và nó làm cho bạn giống Chúa Jêsus hơn.

 

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Kế hoạch cho việc cho tặng của bạn là gì?

2.    Làm thế nào để bạn biết được sự khác biệt giữa cảm giác của việc bị áp lực phải dâng hiến với việc được Chúa thách thức trong việc dâng hiến?

3.    Bạn có thể làm gương cho gia đình mình về việc dâng hiến cách vui mừng qua những cách cụ thể nào?

 

 


FOUR HEART ATTITUDE FOR GIVING

BY RICK WARREN —

“You must each decide in your heart how much to give. And don’t give reluctantly or in response to pressure. ‘For God loves a person who gives cheerfully.’"  2 Corinthians 9:7 (NLT)

How do you have the attitude God wants you to have when you give? It starts with your heart. God is a lot more interested in your willingness to give than your wealth, because he’s interested in what’s happening in your heart when you decide to give.

The Bible says in 2 Corinthians 9:7, “You must each decide in your heart how much to give. And don’t give reluctantly or in response to pressure. ‘For God loves a person who gives cheerfully’” (NLT). This verse talks specifically about four key heart attitudes you should have when you give.

Give thoughtfully. Don’t give impulsively. The most spiritual kind of giving is when you think about it and pray about it and make up your mind about it. Why? Because we plan anything that’s important in our lives. God wants your giving to be important and meaningful in your life. 

Give enthusiastically. Don’t just say, “I have to give! If I don’t give, God’s going to hit me with lightning or something.” Give because you know God’s going to do something big in your heart when you become a generous person.

Give voluntarily. Any time you’re pressured by a person to give, don’t give. God’s not going to bless it anyway. But every time you feel challenged by God to give, you’d better do it.

Give cheerfully. Give with joy! One of the Greek words for offering is the word “hilarious.” God wants you to enjoy giving to him and to others.

Sometimes it’s hard to be cheerful when God’s challenging you to give. Whenever you feel that way, just remind yourself of the benefits of what God wants to do in your heart. Why be generous? It creates community. It defeats materialism. It strengthens your faith. It’s an investment for eternity. It blesses you in return. And it makes you more like Jesus.

  

Talk It Over

  • What is your plan for your giving?
  • How do you know the difference between feeling pressured to give and being challenged by God to give?
  • In what specific ways can you model cheerful giving for your family?