“Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi lại dường như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại.”  2Cô-rinh-tô 1:8-9

Cuộc sống chứa đầy những điều đau lòng. Chúng ta đau khổ, cô đơn, nản chí, và đối mặt với sự chỉ trích. Và đôi khi điều đó có thể khiến bạn cảm thấy rằng đời sống thật bất công, thật không công bằng — nhưng không phải vậy!

Hãy hỏi mình điều này: Chúa Jêsus có chịu đau khổ không? Có khi nào Chúa cô đơn không? Chúa có bị cám dỗ để nản lòng không? Chúa có bị hiểu lầm và bị chỉ trích cách bất công không?

Phải! Chúa Jêsus hiểu được đau khổ là thế nào hơn bất kỳ ai hết.

Không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi những đau khổ, cô đơn, nản lòng hoặc chỉ trích vì Đức Chúa Trời đang xây dựng trong chúng ta tính cách của Đấng Christ. Để làm được điều đó, Chúa dẫn chúng ta qua một số những cuộc đấu tranh, vật lộn mà Chúa Jêsus đã trải qua.

Có phải điều đó có nghĩa rằng Chúa là Đấng đã gây ra những thảm kịch không? Không đâu, Chúa là Đấng tốt lành. Chúa sẽ không gây ra điều ác hay làm điều ác. Nhưng Chúa có thể dùng những thời gian đen tối và căng thẳng cho một mục đích tốt đẹp. Ngài sẽ dùng chúng để chỉ cho chúng ta cách giúp đỡ người khác, dạy cho chúng ta tin cậy Ngài và đem chúng ta đến gần với những người tin Chúa khác.

Sứ đồ Phao-lô và những người quanh ông đã thấy được điều này là đúng. Phao-lô nói rằng, “Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể an ủi người khác” (2Cô-rinh-tô 1:4).

Rồi Phao-lô tiếp tục giải thích làm thế nào ông và những người cùng làm việc học cách tin cậy Chúa trong những lúc khó khăn, “Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi lại dường như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại.”  (2Cô-rinh-tô 1:8-9).

Qua những cuộc vật lộn, đấu tranh của mình, họ trở nên gần gũi với Chúa cũng như với những người tin Chúa khác nhiều hơn, “Xin anh em hỗ trợ chúng tôi trong lời cầu nguyện, để nhờ nhiều người cầu thay mà chúng tôi được ơn, và do đó nhiều người sẽ vì cớ chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa” (2Cô-rinh-tô 1:11).

Vậy bạn nên làm gì khi đang trải qua thời kỳ khó khăn?

  • Hãy cương quyết không nản lòng.
  • Hãy nhớ rằng Chúa ở cùng bạn.
  • Hãy nương cậy nơi sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa.

Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thời kỳ khó khăn. Sự khác biệt của những người tin Chúa Jêsus là sự tin quyết của chúng ta nơi lời Chúa hứa sẽ ở bên chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành về mặt thuộc linh và dùng những khó khăn của chúng ta cho mục đích tốt lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc biết rằng Chúa Jêsus cũng chịu đau khổ có làm cho sự đau khổ của bạn dễ dàng hơn chút nào không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Tại sao bạn có thể tin cậy nơi Chúa?

3.    Hiện nay bạn đang gặp phải điều khó khăn gì? Đâu là bước thực tiễn mà bạn có thể thực hiện để đến gần những người cùng đức tin khác hơn hầu giúp đỡ bạn trong thời kỳ khó khăn này?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 


LIFE IS NOT FAIR.  GOD IS STILL GOOD.

BY RICK WARREN —  

“We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead.” 2 Corinthians 1:8-9 (NLT)

Life is full of heartache. We suffer, feel lonely and discouraged, and face criticism. And sometimes that can feel unfair—but it’s not!

Ask yourself this: Did Jesus suffer? Was he sometimes lonely? Was he tempted to be discouraged? Was he misunderstood and criticized unjustly? 

Yes! Jesus understands suffering better than anyone.

None of us are exempt from suffering, loneliness, discouragement, or criticism, because God is developing in us the character of Christ. In order to do that, he takes us through some of the same struggles that Jesus experienced.

Does that mean God causes tragedies? No, God is good. He won’t cause evil or do evil. But God can use dark and stressful times for good. He’ll use them to show us how to help others, to teach us to trust him, and to draw us closer to other believers.

The apostle Paul and the people around him found this to be true. Paul says, “He comforts us in all our troubles so that we can comfort others” (2 Corinthians 1:4 NLT).

And then Paul goes on to explain how he and his companions learn to trust God through hard times: “We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead” (2 Corinthians 1:8-9 NLT).

Through their struggles, they became closer to God but also to other believers: “You are helping us by praying for us. Then many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers for our safety” (2 Corinthians 1:11 NLT).

So what should you do when you’re going through difficult times?

  • Refuse to be discouraged.
  • Remember God is with you.
  • Rely on God’s protection and guidance.

We all go through difficult times. The difference for those who believe in Jesus is our confidence in God’s promise to be with us, grow us in spiritual maturity, and use our difficulties for good.

Talk It Over

  • Does knowing that Jesus suffered make your own suffering easier to bear? Why or why not?
  • Why can you trust God?
  • What difficulty are you experiencing right now? What is a practical step you can take to draw closer to other believers to help you through this hard time?

Have you trusted Jesus with your life?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”