“Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Rô-ma 10:13

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 6:23 rằng, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng món quà không phải trả giá của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” Bạn có thể nói rằng ân điển là món quà cứ được tiếp tục cho đi.

Thật ra, ân điển của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi đến tận thiên đàng — và cho đến cõi đời đời. Thiên đàng sẽ như thế nào? Bạn sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu đã tin Chúa. Bạn sẽ được ban thưởng vì cớ đức tin mình. Bạn sẽ được giao cho công việc mà bạn yêu thích. Bạn sẽ không còn đau đớn, suy nhược, tuyệt vọng, xấu hổ và mặc cảm tội lỗi. Và bạn sẽ vui mừng và ăn mừng mãi mãi. Đây thật là một thỏa thuận vô cùng có lợi!

Sống vĩnh viễn trên thiên đàng là một món quà không cần phải trả giá — bạn không cần phải nỗ lực để có được. Thật ra, bạn chỉ có thể lên thiên đàng nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời.  Đó là một thỏa thuận tốt nhất mà bạn có thể nhận được.

Nhưng có một vấn đề tại đây: Bạn phải đón nhận nó. Kinh Thánh nói rằng, “Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13).

Để nhận được ân điển của Chúa, bạn phải kêu cầu Ngài; bạn phải đón nhận ân điển kỳ diệu của Ngài.

Hãy tưởng tượng rằng hôm nay bạn về nhà và thấy một món quà để trên bàn, nhưng bạn lại để mặc nó đó suốt năm mà không hề mở ra. Đây là một việc thật nực cười, vô lý! Một món quà sẽ không có giá trị nào cả trừ khi bạn nhận lấy nó.

Cũng vậy, để cho món quà ân điển của Đức Chúa Trời có thể tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào trong đời sống mình, bạn phải đón nhận nó.

Đôi khi người ta chần chừ chưa đón nhận ân điển của Thiên Chúa vì họ sợ bị chối bỏ. Sự thật ở đây là bạn bè và thậm chí gia đình bạn có thể chối bỏ bạn. Nhưng Chúa không tức giận với bạn và Ngài sẽ không bao giờ chối bỏ bạn. Thật ra Ngài mong ước để có thể cho bạn món quà ân điển của Ngài và bảo đảm cho tương lai của bạn nơi thiên đàng. Kinh Thánh chép rằng, “Đức Giê-hô-va chờ đợi để làm ơn cho các ngươi” (Ê-sai 30:18).

Bạn có từng bị choáng ngợp bởi sự xấu hổ hoặc việc sợ bị chối bỏ không? Bạn có thể trút bỏ cảm giác đó ngay hôm nay. Bạn chỉ cần đón nhận món quà ân điển của Đức Chúa Trời!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nỗi xấu hổ hay sự sợ hãi nào đã ngăn trở bạn trong việc đón nhận ân điển của Chúa (trong quá khứ hay hiện tại)? Bạn đã hoàn toàn dâng nó lên cho Chúa chưa?

2.    Hãy nghĩ đến một người nào đó trong đời sống bạn đang cần được nghe tin tức tốt lành về ân điển của Đức Chúa Trời.  Theo bạn, điều gì đang ngăn trở người này trong việc đón nhận món quà ân điển ban cho cách nhưng không của Thiên Chúa?

3.    Kinh Thánh chép rằng, “Chúa chờ đợi để làm ơn cho bạn” (Ê-sai 30:18). Lẽ thật này sẽ tạo ra sự khác biệt gì trong đời sống bạn?

Bạn đã sẵn sàng để đón nhận ân điển của Chúa chưa?

Kinh Thánh chép rằng bạn chỉ có thể vào được thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể bỏ công sức ra để vào được thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Chirst, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi.  Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


HOW DO YOU GET GOD’S GRACE?

BY RICK WARREN —

“Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”  Romans 10:13 (NIV)

The Bible says in Romans 6:23, “The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord” (NLT). You might say that grace is the gift that keeps on giving.

In fact, God’s grace will last all the way to heaven—and through eternity. What’s heaven going to be like? You’re going to be reunited with loved ones who know the Lord. You’ll be rewarded for your faith. You’ll be assigned work that you love to do. You will be released from pain, depression, despair, shame, and guilt. And you’re going to rejoice and party for eternity. What a deal!

Spending an eternity in heaven is a free gift—you don’t need to earn it. In fact, you can only get to heaven by the grace of God. It’s the best deal anyone will ever offer you.

But there’s a catch: You have to accept it. The Bible says, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved” (Romans 10:13 NIV).

To receive the grace of God, you have to call out to him; you have to accept his amazing grace.

Imagine going home today and finding a gift on your table, but you leave it there for an entire year, unopened. That would be ridiculous! A gift is worthless unless you accept it.

In the same way, for the gift of God’s grace to make any difference in your life, you have to accept it.

Sometimes people hold off on accepting God’s grace because they’re afraid of being rejected. It’s true that friends and even family may reject you. But God isn’t mad at you and will never reject you. In fact, he longs to give you the gift of his grace and secure a future for you in heaven. The Bible says, “The Lord longs to be gracious to you” (Isaiah 30:18 NIV).

Have you been overwhelmed by shame or fear of rejection? You can get rid of that feeling today. You just need to accept the gift of God’s grace!

 

Talk It Over

  • What shame or fear has kept you from accepting God’s grace (in the past or now)? Have you fully released it to God?
  • Think of someone in your life who needs to hear about the good news of God’s grace. What do you think is keeping this person from accepting God’s free gift of grace?
  • The Bible says, “The Lord longs to be gracious to you” (Isaiah 30:18 NIV). What difference does that truth make in your life?

Are you ready to accept God’s grace?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If ou’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."