“Anh em hãy một lòng cùng nhau để đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.” Rô-ma 15:6-7

Hầu hết mọi người nghĩ rằng Cơ đốc giáo là một hệ thống của các tín lý.  Đúng là Cơ đốc giáo bao gồm các tín lý — nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa. Đó là về sự thuộc về và sự kết nối. Khi bạn là một Cơ đốc nhân, bạn thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời và được kết nối với thân thể của Đấng Christ.

Chỉ có hai cách để vào trong một gia đình: Bạn có thể được sinh ra trong gia đình đó hoặc được nhận làm con nuôi. Cả hai nhóm từ này được sử dụng trong Kinh Thánh để giải thích ý nghĩa của việc được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn được “sanh lại” trong gia đình của Đức Chúa Trời, và bạn được “nhận nuôi” trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Một khi bạn được sanh ra, bạn không thể quay vào lại lòng mẹ được. Mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ có thể bị đổ vỡ, nhưng bạn vẫn cứ là con cái trong gia đình. Tương tự như vậy, một khi bạn được sanh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn không thể trở ngược lại. Bạn vẫn cứ ở trong gia đình Chúa!

Chúa cũng nói rằng bạn được nhận làm con nuôi trong gia đình Ngài. Theo luật La Mã thời Tân Ước, người ta có thể từ bỏ những đứa trẻ mà họ đã sanh ra. Nhưng nếu họ nhận đứa trẻ làm con nuôi thì họ không được phép từ bỏ chúng. Chúa bảo rằng bạn không những chỉ được sanh lại trong gia đình Ngài mà Ngài còn nhận bạn làm con nuôi — và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Đó là tin tốt lành!

Bạn có thể hỏi, “Có thật sao? Cho dù tôi làm điều gì đi chăng nữa, Chúa cũng sẽ không từ bỏ tôi?” Vâng, bất kể bạn làm điều gì chăng nữa!

Khi bạn trở nên một người trong gia đình Đức Chúa Trời, bạn trở thành một phần của Hội Thánh Ngài. Hội Thánh không phải chỉ là nơi bạn đến; đó là nơi mà bạn thuộc về. Kinh Thánh chép rằng, “Ta muốn con cũng biết cách cư xử trong gia đình Đức Chúa Trời.  Gia đình Chúa là Hội Thánh” (1Ti-mô-thê 3:15).

Và Rô-ma 15:6-7 giải thích thêm về Hội Thánh — gia đình của Đức Chúa Trời — là như thế nào, “Anh em hãy một lòng cùng nhau để đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.”

Cũng như bạn mãi mãi là con cái Đức Chúa Trời, bạn là một phần của gia đình lớn hơn của Ngài — Hội Thánh — mãi mãi. Đó vẫn luôn là chương trình của Đức Chúa Trời — để bạn là một phần trong gia đình Ngài mãi mãi!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đâu là những lợi ích của việc thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời?

2.    Đâu là bằng chứng trong cuộc sống bạn rằng bạn thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời?

3.    Bạn có thể sử dụng những ân tứ và khả năng của mình như thế nào để phục vụ thân thể Đấng Christ và cho thế giới thấy được việc thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời có ý nghĩa như thế nào?

Bạn đã sẵn sàng gia nhập gia đình của Chúa chưa?

Cho dù bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, bạn đã có một vị trí trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời rộng mở. Bạn chỉ cần tin và tiếp nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu với, “Lạy Chúa, con biết khi con qua đời, con sẽ phải khai trình đời sống con ra trước Chúa. Con biết con đã phạm tội cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của mình, chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều đó từ ngay bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi của mình và hướng về Chúa.

Cảm ơn Chúa vì đã sai Chúa Jêsus xuống chết vì tất cả những sai phạm con đã làm để con không cần phải trả giá. Con biết con không đáng được Chúa tha thứ. Con biết chỉ nhờ vào ân điển của Chúa con mới được cứu. Con không bao giờ có thể xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

“Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì đã yêu con nhiều đến nỗi gánh hết tội lỗi con trên mình Ngài. Chúa đã khiến con được vào thiên đàng, và con hạ mình xin Chúa cứu con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa, cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


CHRISTIANITY:  ADOPTED INTO THE FAMILY

BY RICK WARREN —  

“You will all be joined together, and you will give glory to God the Father of our Lord Jesus Christ. Christ accepted you, so you should accept each other, which will bring glory to God.”    Romans 10:13 (NIV)

Most people think Christianity is a belief system. It’s true that Christianity includes beliefs—but it’s so much more than that. It’s about belonging and connection. When you’re a Christian, you belong to the family of God and are connected to the body of Christ.

There are only two ways to get into a family: You can be born into it or adopted into it. Both phrases are used in the Bible to explain what it means to be brought into the family of God. You are “born again” into the family of God, and you are “adopted” into the family of God.

Once you’re born, you can’t be unborn. Your relationship with your parents may be broken, but you are still their child. In the same way, once you are born again into the family of God, you can’t be unborn. You remain in the family of God!

God also says you’re adopted into his family. According to New Testament-era Roman law, people could disown children they birthed. But if they adopted children, they were forbidden to ever disown them. God says you are not only born again into his family, but he has adopted you—and there is no way he will ever disown you. That’s good news!

You may ask, “Really? No matter what I do, God won’t let me go?” Yes, no matter what you do!

When you become part of the family of God, you become part of his church. Church isn’t something you go to; it’s something you belong to. The Bible says, “I want you to know how people who are members of God’s family must live. God’s family is the church” (1 Timothy 3:15 GW).

And Romans 15:6-7 explains more about what the church—the family of God—looks like: “You will all be joined together, and you will give glory to God the Father of our Lord Jesus Christ. Christ accepted you, so you should accept each other, which will bring glory to God” (NCV).

Just like you are God’s child forever, you are part of his bigger family—the church—forever. That has been God’s plan all along—to make you part of his forever family!

Talk It Over

  • What are the benefits of belonging to the family of God?
  • What is the evidence in your life that you belong to the family of God?
  • How can you use your gifts and abilities to serve the body of Christ and show the world what it means to belong to God’s family?

Are you ready to join God’s family?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me and make me part of your family forever. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”