“Quà tặng bởi ân điển của một Người là Đức Chúa Jêsus Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa.” Rô-ma 5:15

Nếu hôm nay bạn nhìn vào hộp thư của mình và thấy một món quà tặng mà bạn không phải trả tiền đang chờ bạn, nó không phải là không tốn kém đâu. Một người nào đó đã trả xong vào một thời điểm nào đó.

Điều này cũng đúng với ân điển của Đức Chúa Trời. Nó hoàn toàn miễn phí cho bạn — nhưng Chúa Jêsus đã trả xong giá của nó.

Chúa Jêsus phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi đến qua Đấng Christ và chỉ riêng Đấng Christ — vì Ngài là Đấng đã trả giá cho ân điển mà chúng ta nhận được. Kinh Thánh chép rằng, “Chúng tôi tin rằng nhờ ân điển của Chúa Jêsus mà chúng ta được cứu” (Công vụ 15:11).

Ngoài Chúa Jêsus không ai khác lại tình nguyện trả giá cho tội lỗi của bạn. Và không ai khác ngoài Chúa Jêsus đã trả giá cho tất cả những phước hạnh mà Đức Chúa Trời mang đến cho bạn.

Rô-ma 5:15 nói rằng, “Quà tặng bởi ân điển của một Người là Đức Chúa Jêsus Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa.”

Khi bạn nhận được ân điển của Đức Chúa Trời chỉ qua Đấng Christ, thì bạn “ở trong Đấng Christ”. Từ này được dùng hơn 120 lần trong Kinh Thánh. Và ở trong Đấng Christ thay đổi cái nhìn của Đức Chúa Trời với bạn.

Bạn có thể nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài nhìn thấy tất cả tội lỗi, thất bại và khuyết điểm của bạn. Nhưng khi bạn “ở trong Đấng Christ”, Đức Chúa Trời chỉ nhìn thấy Chúa Jêsus. Bạn có thể thấy tất cả những vết thẹo, những rối ren và nan đề của mình — nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy sự hoàn hảo trong Đấng Christ.

Đó là ân điển, và nó chỉ có thể tìm thấy được trong Đấng Christ.

Tình yêu của Chúa dành cho bạn không dựa trên những gì bạn làm. Nó dựa trên việc bạn là ai trong Đấng Christ. Thật ra, bạn không bao giờ có thể làm gì để khiến Chúa yêu bạn nhiều hơn — hoặc ít đi được.

Khi bạn đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ không từ chối bạn. Kinh Thánh hứa rằng, “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13).

Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho bạn ân điển của Ngài và bảo đảm một tương lai cho bạn trên thiên đàng.

Bạn chỉ cần tiếp nhận ân điển của Ngài!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi bất chấp tội lỗi của chúng ta. Nếu vậy theo bạn nghĩ tại sao lại có nhiều người cảm thấy rằng họ không được Đức Chúa Trời yêu?

2.    Ai là người trong đời sống bạn cần được nghe về tình yêu không bao giờ thay đổi của Chúa? Bạn sẽ làm gì về điều này?

3.    Bạn nên đối với ân điển như thế nào khi bạn nghĩ đến việc Chúa Jêsus phải trả giá bằng mạng sống của Ngài?

Bạn đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ chưa?

Cho dù bạn đã làm gì hay bạn đã ở đâu, bạn đã có một vị trí trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời rộng mở. Bạn chỉ cần tin và tiếp nhận.

Tin tưởng vào bản chất của Chúa và ân điển mà Ngài đang đón mời. Hãy xưng ra tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ.  Nhận lấy lời hứa của Chúa Jêsus, rằng sự cứu rỗi là nhưng không và rộng mở cho bất kỳ người nào từ bỏ tội lỗi mình và theo Ngài là Chúa và Cứu Chúa của họ. Hãy hạ mình xuống xin Chúa nhận bạn vào gia đình đời đời của Ngài.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là lời cầu nguyện mà bạn có thể bắt đầu với, “Lạy Chúa, con biết khi con qua đời, con sẽ phải khai trình đời sống con ra trước Chúa. Con biết con đã phạm tội cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của mình, chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều đó từ ngay bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi của mình và hướng về Chúa.

Cảm ơn Chúa vì đã sai Chúa Jêsus xuống chết vì tất cả những sai phạm con đã làm để con không cần phải trả giá. Con biết con không đáng được Chúa tha thứ. Con biết chỉ nhờ vào ân điển của Chúa con mới được cứu. Con không bao giờ có thể xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì đã yêu con nhiều đến nỗi gánh hết tội lỗi con trên mình Ngài. Chúa đã khiến con được vào thiên đàng, và con hạ mình xin Chúa cứu con. Con tin nơi Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa, cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


GRACE IS FREE BECAUSE JESUS PAID THE COST

BY RICK WARREN —  

“Many people received God’s gift of life by the grace of the one man, Jesus Christ.”  Romans 5:15 (NCV)

If you looked in your mail today and found a free gift waiting for you, it wouldn’t really be free. Someone paid for it at some point.

The same is true of God’s grace. It’s totally and completely free to you—but Jesus paid for it.

It cost Jesus his life.

That’s why salvation comes through Christ and Christ alone—because he’s the one who paid for the grace we receive. The Bible says, “We believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved” (Acts 15:11 NIV).

Nobody else but Jesus volunteered to pay for your sins. And nobody else but Jesus paid the price for all the blessings God brings your way.

Romans 5:15 says, “Many people received God’s gift of life by the grace of the one man, Jesus Christ” (NCV).

When you receive the grace of God through Christ alone, you are “in Christ.” That phrase is used more than 120 times in the Bible. And being in Christ changes how God looks at you.

You may think that when God looks at you, he sees all your sins, failures, and rough spots. But when you’re “in Christ,” God just sees Jesus. You may see all of your scars, messes, and problems—but God sees perfection in Christ.

That’s grace, and it can only be found in Christ.

God’s love for you isn’t based on what you do. It’s based on who you are in Christ. In fact, there’s nothing you could ever do to make God love you any more—or any less.

When you come to God through Jesus Christ, he won’t reject you. The Bible promises, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved” (Romans 10:13 NIV).

God is ready and willing to give you his grace and secure a future for you in heaven.

You just need to accept his grace!

Talk It Over

  • God’s love is unchanging despite our sin. Why, then, do you think so many people feel unloved by God?
  • Who in your life needs to hear about God’s unchanging love? What will you do about it?
  • How should you treat grace when you consider that it cost Jesus his life?

Have you received God’s grace through Jesus Christ?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Trust in God’s character and the grace he extends. Confess your sins and ask God to forgive you. Claim the promise of Jesus, that salvation is free and open to anyone who turns from their sins and agrees to follow him as their Lord and Savior. Humbly ask God to accept you into his forever family.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”