“Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được hòa thuận lại với Thượng Đế, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi.” Rô-ma 10:9-10

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 1:17 rằng, “Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ Đức Chúa Trời khiến con người được hòa thuận lại với Ngài như thể nào.”

Chúa làm cho bạn được hòa thuận lại với Ngài như thế nào? Qua Chúa Jêsus. Đây là lời giải thích về ý nghĩa của điều đó:

Bạn không thể tự làm cho mình trở nên người công chính.

Thiên đường là một nơi hoàn hảo. Không có tội lỗi, buồn rầu, độc ác hay bất công. Nhưng đây là vấn đề: Tất cả mọi người đều không hoàn hảo, và Đức Chúa Trời không thể cho phép những người tội lỗi vào thiên đàng, vì như vậy nơi đó cũng sẽ đầy dẫy tội lỗi.

Rô-ma 3:20 nói rằng, “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài. Luật pháp chỉ giúp người ta nhận biết tội lỗi.”

Những người nghĩ rằng họ có thể tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời mới là những người không biết luật pháp đó — vì luật pháp của Đức Chúa Trời là hoàn hảo, và không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Chúng ta không thể tự mình trở nên công chính, vì vậy Đức Chúa Trời đã lập một kế hoạch để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và đem chúng ta vào trong mối quan hệ với Ngài.

Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus xuống đền tội thay cho bạn để bạn được xưng công chính.

Khi bạn vi phạm luật của con người, bạn phải trả giá nhận lấy hình phạt của con người. Khi bạn vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, bạn phải trả giá nhận lãnh hình phạt của Đức Chúa Trời, đó là ở đời đời nơi địa ngục. Phải có người trả giá cho tất cả những điều bạn làm trong đời sống vì đã gây tổn thương đến người khác, tổn thương cho chính mình và tổn thương Đức Chúa Trời. Và vì thế, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến cho sứ mạng cứu rỗi. Chủ yếu Chúa đã nói rằng, “Ta sẽ sai con ta, Chúa Jêsus, để đền trả tội lỗi. Chúa Jêsus sẽ thế chỗ con để con không phải vào địa ngục. Con có thể ở bên ta mãi mãi.”

Bạn có hiểu tại sao sách Phúc Âm được gọi là Tin Lành không? Phúc Âm nói rằng tất cả những gì bạn đã từng làm hoặc sẽ làm sai trái trong đời đều đã được Chúa Jêsus Christ trả giá cho trên thập tự. Qua Chúa Jêsus, bạn có thể được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là Tin Lành!

Kinh Thánh chép rằng, “[Đức Chúa Trời] cứu chúng tôi, không phải vì điều công bình chúng tôi làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài” (Tít 3:5).

Bạn cần phải nhận lấy bằng đức tin điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn.

Để được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bạn cần phải tin và nhận lấy bằng đức tin rằng Chúa Jêsus đã trả giá thay cho tội lỗi bạn khi Ngài chết trên thập tự. Kinh Thánh chép rằng, “Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được hòa thuận lại với Thượng Đế, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10).

Ha-lê-lu-gia! Tất cả chúng ta đều có thể được cứu cho dù chúng ta là ai, chúng ta đã làm gì hay chúng ta đã làm bao lâu rồi.

Hôm nay là ngày để giải quyết vấn đề này. Nếu bạn không chắc rằng mình có được lên thiên đàng sau khi qua đời hay không, hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã tạo dựng nên con, Ngài có chương trình và mục đích cho đời sống con, và Ngài đã tạo dựng con để con biết được Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con có sự lựa chọn hoặc chấp nhận hoặc từ chối lời mời cứu rỗi của Chúa. Hôm nay con hạ mình xuống xin Chúa cứu rỗi con — không phải vì điều con đã làm nhưng dựa trên những gì Chúa Jêsus Christ đã làm cho con. Con không hiểu được tất cả, nhưng với những gì con biết được, con muốn đặt đức tin mình nơi Con của Đức Chúa Trời.  Lạy Chúa, con muốn được biết Chúa. Con muốn học yêu Chúa. Con muốn đói khát sự công chính cho đến suốt đời. Con đặt sự tin cậy mình nơi ân điển và sự tha thứ của Chúa. Con muốn Chúa là Chúa của đời sống con. Amen.”

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu bạn đã tin nhận Chúa Jêsus, hãy kể lại việc đó đã  xảy ra như thế nào và khi nào.

2.    Bạn đã cố sống một đời sống công chính theo những cách nào? Kết quả của những nỗ lực đó là gì?

3.    Việc biết được mọi điều sai trái mà bạn từng làm đều đã được Chúa Jêsus trả giá thay cho có ý nghĩa gì đối với bạn?

 

 


HOW YOU CAN BE MADE RIGHT WITH GOD

BY RICK WARREN —

“If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved.” Romans 10:9-10 (NLT)

The Bible says in Romans 1:17, “The Good News shows how God makes people right with himself” (NCV).

How does God make you right with himself? Through Jesus. Here’s an explanation of what that means:

You can’t make yourself righteous.

Heaven is a perfect place. There’s no sin, sadness, evil, or injustice. But here’s the problem: All people are imperfect, and God can’t let sinful people into heaven because then it would be full of sin too.

Romans 3:20 says, “No one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are” (NLT).

The only people who think they can keep God’s laws are those that don’t know them—because God’s laws are perfect, and none of us are perfect. We cannot be made right on our own, and so God made a plan to rescue us from our sin and bring us into a relationship with him.

God sent Jesus to pay for your sins so you could be declared righteous.

When you break man’s laws, you pay man’s penalty. When you break God’s laws, you pay God’s penalty, which is eternity in hell. Somebody must pay for all the things you’ve done in life that hurt other people, yourself, and God. And so God sent Jesus on a rescue mission. He essentially said, “I’ll send my Son, Jesus, to pay the penalty. He will take your place so you don’t have to go to hell. You can be with me forever.”

Do you understand why the Gospel is called Good News? The Gospel says that everything you’ve ever done or will ever do wrong in life has already been paid for by Jesus Christ on the cross. Through Jesus you can be made right with God. That’s Good News!

The Bible says, “[God] saved us, not because of the righteous things we had done, but because of his mercy” (Titus 3:5 NLT).

You need to accept by faith what God did for you.

To be made right with God, you need to believe and accept by faith that Jesus paid for your sins when he died on the cross. The Bible says, “If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved” (Romans 10:9-10 NLT).

Hallelujah! We all can be saved no matter who we are, what we’ve done, or how long we’ve done it.

Today is the day to settle this. If you aren’t sure if you’re going to heaven when you die, please pray this prayer: “Dear God, thank you that you made me, that you have a plan and purpose for my life, and that you made me to know you. Thank you for the choice that you’ve given me to accept or reject your offer of salvation. Today I humbly ask you to save me—not based on what I’ve done but based on what Jesus Christ did for me. I don’t understand it all, but as much as I know how, I want to put my trust in your Son. God, I want to get to know you. I want to learn to love you. I want to hunger and thirst for righteousness the rest of my life. I put my trust in your grace and in your forgiveness. I want you to be the Lord of my life. Amen.”

Talk It Over

  • If you’ve already accepted Jesus, describe how and when that happened.
  • In what ways have you tried to live a righteous life on your own? What were the results of those efforts?
  • What does it mean to you to know that everything you’ll ever do wrong has already been paid for by Jesus?