0527“Hãy giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, như vậy anh chị em mới thật sự vâng theo luật pháp của Chúa Cứu Thế” (Ga-la-ti 6:2 NCV*).

Khi bạn phải trải qua những thất vọng nặng nề trong cuộc sống, điều tự nhiên là bạn muốn thu mình lại và sống cô lập. Bạn muốn mình tự giải quyết lấy vấn đề. Bạn muốn giữ kín những mất mát, thất bại, sai lầm, hay những cơn khủng hoảng của mình. Bạn muốn rút lui lại. Nhưng đây là một ý tưởng thật tệ hại!

Khi bạn trải qua một nỗi thất vọng chính là lúc bạn cần đến bạn bè của mình nhất. Chúa không có chủ ý để cho bạn giải quyết lấy những sự đau đớn và căng thẳng một mình. Cách giải quyết lành mạnh nhất là chấp nhận sự giúp đỡ từ nơi người khác.

Chúng ta được dựng nên cho nhau. Chúng ta cần có nhau. Chúng ta là những người sống với mối quan hệ. Một trong những điều đầu tiên Chúa đã nói trong Vườn Địa Đàng là, “Con người ở một mình thì không tốt” (Sáng 2:18 TTHĐ*). Chúng ta được tạo dựng nên để sống trong các mối quan hệ.

Gióp 6:14 nói rằng, “Kẻ thất vọng cần bạn bè thương xót, Dù có bỏ lòng kính sợ Đấng Toàn Năng” (TTHĐ). Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời, khi bạn đang chịu nhiều đau đớn, bạn sẽ nói rằng, “Tôi không tin ngay cả Chúa vào lúc này!” Đó chính là lúc bạn cần có những người bạn để ở cạnh bên để khích lệ bạn trong đức tin.

Rồi một lúc nào đó bạn sẽ nói rằng, “Tôi không có một chút đức tin nào cả. Lòng tôi đầy dẫy những nghi ngờ.” Đây chính là lúc bạn cần có những người bạn của mình đến và nói rằng, “Không sao cả. Chúng tôi sẽ có đức tin cho bạn. Chúng tôi sẽ tin cậy Chúa cho bạn trong việc này.”

Kinh Thánh nói rằng, “Hãy giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, như vậy anh chị em mới thật sự vâng theo luật pháp của Chúa Cứu Thế” (Ga-la-ti 6:2 NCV*). Luật pháp của Chúa Cứu Thế là gì? Luật pháp của Ngài là: Yêu kẻ lân cận như mình. Kinh Thánh cho chúng ta một mệnh lệnh là phải giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi khi bạn giúp một người nào đó đang bị đau đớn là bạn đang làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế.

Cố gắng để tự giải quyết những khó khăn chỉ khiến cho bạn mệt mỏi và căng thẳng hơn mà thôi. Bạn cần phải nhận lấy sự giúp đỡ của người khác và để bạn hữu của mình mang bạn vượt qua khỏi những khó khăn, biết được rằng Chúa lúc nào cũng luôn ở bên bạn. Chúa đang làm việc trong những cảnh ngộ bạn đang có, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy rằng Ngài đang làm việc.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ai đang nâng đỡ bạn để vượt qua những mất mát và thất vọng? Bạn nâng đỡ ai qua những lúc khó khăn?

2.    Khi gặp khó khăn, một nhóm bạn bè trong Chúa có thể cho bạn sự hỗ trợ mà bạn cần như thế nào?

3.    Bạn sẽ học được điều gì về Chúa qua sự nâng đỡ của những người bạn trong Chúa?

Chú thích

NCV*: Bản New Century Version

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


LET YOUR FRIENDS CARRY YOU THROUGH HARD TIMES

By Rick Warren —

“By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ"

(Galatians 6:2 NCV).

When you go through major disappointments in life, it’s natural to want to pull back and isolate yourself. You want to handle it yourself. You want to keep your losses, failures, mistakes, and crises a secret. You want to withdraw. But this is a terrible idea!

When you go through disappointment, that’s when you need your friends the most. God doesn’t intend for you to handle pain and stress by yourself. It’s healthiest to accept help from others.

We were wired for each other. We need each other. We’re relational beings. One of the first things God said in the Garden of Eden was, “It isn’t good for man to be alone” (Genesis 2:18 TLB). We’re made to be in relationships.

Job 6:14 says, “When desperate people give up on God Almighty, their friends, at least, should stick with them” (The Message).

There will be times in your life when you are in so much pain, you will say, “I don’t even believe in God right now!” You need to have friends who will come alongside you and encourage you in your belief.

There will come a time when you’ll say, “I don’t have any faith right now. I’m full of doubt.” That’s when you need your friends to step in and say, “That’s okay. We will have faith for you. We will trust God for you in this.”

The Bible says, “By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ” (Galatians 6:2 NCV). What is the law of Christ? It’s this: Love your neighbor as yourself. The Bible commands us to help each other. Every time you help somebody who’s going through pain, you are fulfilling the law of Christ.

Trying to handle trouble by yourself will only make you more tired and stressed. You need to accept the help of others and let your friends carry you through it, knowing that God is with you all the way. He is at work in your circumstances, even when you can’t see what he’s doing.

Talk It Over

  • Who supports you through your loss and disappointment? Who do you support through hard times?
  • How can a small group of Christian friends provide the kind of support you need when you’re in trouble?
  • What will you learn about God through the support of your Christian friends?