0584“Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, Mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng” (Lu-ca 1:78 TTHĐ).

Vào Lễ Phục Sinh này, hàng trăm triệu người sẽ thức dậy trước khi trời sáng và dự lễ Phục Sinh lúc mặt trời mọc lên. Thật ra Phục Sinh là ngày lễ duy nhất chúng ta tổ chức vào lúc rạng đông.

Tại sao chúng ta làm điều này?

Bởi vì đó là lúc rạng sáng, vào một ngày hoàn toàn mới, khi những người theo Chúa Jêsus nghe được tin Chúa đã từ kẻ chết sống lại — và điều đó đã thay đổi tất cả mọi sự.

Kinh Thánh chép rằng, “Lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá.  Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm.” (Mat 28:1-6 TTHĐ).

Tại sao Lễ Phục Sinh lại quan trọng đến như vậy?

Bởi vì nó chứng minh rằng Chúa Jêsus Christ đã nói sự thật. Chúa Jêsus đã đưa ra những lời tuyên bố mãnh liệt. Ngài xưng nhận mình là Con của Đức Chúa Trời và là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Chúa Jêsus phán trong Giăng 14:6 rằng, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (TTHĐ).

Trong suốt lịch sử, nhiều người đã tuyên bố rằng mình là Chúa. Nhưng sự khác biệt với Chúa Jêsus và họ là Ngài là Đấng duy nhất được chứng minh là Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã nói, “Ta sẽ chứng minh điều đó. Ta sẽ chết vì tội lỗi của thế gian, và ba ngày sau Ta sẽ sống lại.” Và đó là đích thực những gì Chúa đã làm.

Sự phục sinh của Chúa Jêsus là sự kiện quan trọng nhất trong mọi thời đại. Nó đã phân chia lịch sử ra thành A.D. (Sau Công Nguyên) và B.C. (Trước Công Nguyên). Ngày nay, mỗi khi bạn viết ngày tháng, bạn đang dùng Chúa Jêsus Christ làm cột mốc thời gian. Ngay cả sinh nhật của chính bạn — ngày, tháng và năm — cũng được tính từ sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ.

Và tất cả những điều này đã xảy ra vào rạng sáng của một ngày mới. Lu-ca 1:78 nói rằng, “Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, Mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng” (TTHĐ).

Hãy để ý đến chữ “thương xót.” Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ xem kỹ hơn về lòng thương xót của Đức Chúa Trời và trả lời các câu hỏi: Khi nào tôi cần sự thương xót của Chúa trong đời sống tôi? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi đón nhận sự thương xót đó?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG:

1.    Bạn có bao giờ tham dự lễ Phục Sinh vào rạng sáng chưa? Bạn cảm thấy như thế nào khi tham dự lễ Phục Sinh vào lúc bình minh? Nếu bạn chưa bao giờ tham dự, hãy sắp xếp tham dự một buổi lễ Bình Minh Phục Sinh năm nay.

2.    Chúa Jêsus đã tuyên bố rằng Ngài là “đường đi, chân lý, và sự sống.” Những điều xưng nhận nào là quan trọng nhất đối với bạn trong mùa Phục Sinh năm nay?

3.    Những bằng chứng nào bạn thấy được rằng sự phục sinh của Chúa Jêsus là sự kiện quan trọng nhất trong mọi thời đại?

 

Chúa muốn bạn ở trong gia đình Ngài

Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn, và một nơi mà bạn thấy rõ được điều đó rõ ràng nhất là trên thập tự giá. Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến bạn có thể trở thành một phần trong gia đình Chúa cho đến đời đời. Bất kể bạn đã làm điều gì hay đã ở đâu, bạn có một nơi trong gia đình đời đời của Chúa đang sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở. Bạn chỉ cần tin và đón nhận.

Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay hôm nay:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


THE FIRST EASTER CHANGED EVERYTHING

By Rick Warren —

“A new day will dawn on us from above because our God is loving and merciful” (Luke 1:78 GW).

This Easter, hundreds of millions of people will wake up before daylight and attend an Easter sunrise service. In fact, Easter is the only holiday we celebrate at the break of dawn.

Why do we do this?

Because it was at the break of dawn, on a brand-new day, when his followers heard the news that Jesus Christ had risen from the dead—and it changed everything.

The Bible says, “At dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, 'Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here; he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay’” (Matthew 28:1-6 NIV).

Why is Easter so important?

Because it proved that Jesus Christ was telling the truth. Jesus made some outrageous claims. He claimed to be the Son of God and the only way to heaven. In John 14:6, Jesus said, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (NIV).

Many people throughout history have claimed to be God. But the difference with Jesus is that he was the only one who proved to be God. Jesus said, “I’m going to prove it. I’m going to die for the sins of the world, and three days later I’m going to raise myself back to life.” And that’s exactly what he did.

The resurrection of Jesus is the most important event of all time. It split history into A.D. and B.C. Now every time you write a date, you are using Jesus Christ as the reference point. Even your own birthday—the day, the month, and the year—is dated from the resurrection of Jesus Christ.

And it all happened on the dawn of a new day. Luke 1:78 says, “A new day will dawn on us from above because our God is loving and merciful” (GW).

Notice the word “merciful.” Over the next several days, we’re going take a closer look at God’s mercy and answer the questions: When do I need God’s mercy in my life? What happens when I accept it?

Talk It Over

  • Have you ever been part of an Easter sunrise service? What was it like to celebrate Easter at sunrise? If you’ve never been to an Easter sunrise service, plan on attending one this year.
  • Jesus claimed to be “the way and the truth and the life.” Which of these claims is most significant to you during this Easter season?
  • What evidence do you see that Jesus’ resurrection was the most important event of all time?

God wants you in his family

God made you to love you, and one of the places you see that most clearly is on the cross. Through Jesus’ death and resurrection, God made it possible for you to become part of his family for eternity. No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”