0648“Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, Ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài” (Thi 86:5 TTHĐ).

Chúng ta đang xem đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời và tại sao bạn cần lòng thương xót trong đời sống của mình. Lòng thương xót của Chúa là điều bạn không thể nào thiếu được. Và ngay cả khi bạn không xứng đáng và không thể bỏ công sức mình ra để kiếm được, Chúa luôn đáp lại một cách đầy thương xót khi bạn cầu nguyện cách hạ mình rằng, “Lạy Chúa, con cần có sự thương xót của Chúa trong đời sống con.”

Kinh Thánh nói rằng, “Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, Ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài” (Thi 86:5 TTHĐ).

Nhưng có lẽ bạn đang hỏi rằng, “Lòng thương xót của Đức Chúa Trời thật sự tạo nên sự khác biệt như thế nào trong đời sống tôi?” Dưới đây là ba điều xảy ra khi bạn cầu xin Chúa thương xót:

1. Chúa tha thứ và giải thoát bạn. Sự tha thứ của Chúa giải quyết tội lỗi của bạn trong quá khứ. Và sự giải thoát của Chúa cho bạn có sức mạnh để thay đổi trong tương lai. Nhiều người cứ tranh chiến vì họ không thể buông bỏ quá khứ xuống. Nhưng Chúa Jêsus phán rằng, “(Đức Chúa Trời) Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị áp bức được tự do” (Lu 4:19 TTHĐ).

Có thể bạn đang bị giam giữ trong sự ghen tị hoặc oán giận. Có thể bạn đang bị cầm giữ bởi sự lo lắng hay nghiện ngập. Tôi có một tin tốt lành này cho bạn: Chúa Jêsus đã không đến để phán xét bạn. Chúa đã đến để tỏ lòng thương xót ra cho bạn! Thực ra Chúa đã tuyên bố rằng, “Vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian” (Giăng 12:47 TTHĐ). Gia 2:13 nói rằng, “lòng thương xót thắng hơn sự xử đoán” (BDM). Đúng vậy, sẽ có một ngày phán xét. Nhưng Chúa Jêsus đã đến để ban cho bạn lòng thương xót trước khi ngày đó xảy đến.

2. Chúa biến điều không thể xảy ra thành điều có thể làm được. Bất cứ khi nào bạn dùng chữ “không thể nào,” hãy lắng nghe tiếng cười từ thiên đàng — bởi vì chữ “không thể nào” không có trong quyển sách của Chúa. Chúa có thể làm những điều bạn không thể làm được. Chúa có quyền năng và nguồn lực mà bạn chưa từng mơ ước có được. Chúa Jêsus nói rằng, “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27 TTHĐ).

Tại sao Chúa không cất đi tất cả những nan đề của bạn? Bởi vì Chúa dùng những thời điểm khó khăn để phát triển tính cách của bạn. Nếu bạn không bao giờ gặp bất cứ một nan đề nào, thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để phát triển tính kiên trì, cương quyết, sự chuyên cần và sự kiên nhẫn của bạn. Chúa làm việc trong đời sống bạn trong những lúc khó khăn để giúp bạn có được những tính cách này.

3. Chúa cứu bạn cho cõi đời đời. Bạn được Chúa tạo dựng nên để tồn tại mãi mãi, và Chúa muốn bạn ở trong gia đình vĩnh viễn của Ngài. Nhưng có một điều kiện ở đây: Bạn cần phải cầu xin lòng thương xót. Công 2:21 nói, “Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu” (TTHĐ).

Lý do chúng ta cử hành Lễ Phục Sinh vì Chúa Jêsus đã nói rằng, “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi” (Giăng 11:25 TTHĐ). Nếu Chúa Jêsus đã không sống lại từ kẻ chết, bạn sẽ không có lý do vững chắc để tin rằng có sự sống sau khi chết tại thiên đàng. Nhưng vì Chúa đã sống lại, Ngài có thể khiến bạn sống lại.

Khi bạn tiếp nhận sự thương xót của Chúa, điều đó thật sự tạo nên sự khác biệt trên thế giới.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong quá khứ, bạn đã kinh nghiệm được sự tự do của Chúa ở lĩnh vực nào của đời sống mình?

2.    Bạn đã thấy thế nào Chúa đã phát triển tính cách của bạn trong những lúc khó khăn?

3.    Khi bạn nghĩ đến sự đời đời, sự phục sinh của Chúa Jêsus có ý nghĩa gì với bạn?

 

 

 


WHAT DIFFERENCE DOES MERCY MAKE?

By Rick Warren —

“O Lord, you are so good and kind, so ready to forgive, so full of mercy for all who ask your aid” (Psalm 86:5 TLB).

We’ve been looking at God’s mercy and why you need it in your life. His mercy is something you can’t live without. And even though you don’t deserve it and can’t earn it, he always responds mercifully when you humbly pray, “God, I need your mercy in my life.”

The Bible says, “O Lord, you are so good and kind, so ready to forgive, so full of mercy for all who ask your aid” (Psalm 86:5 TLB).

But you might be wondering, “What difference will God’s mercy really make in my life?”

Here are three things that happen when you ask God for mercy:

God forgives you and frees you. God’s forgiveness takes care of your past guilt. And his freedom gives you the power to change in the future. Many people struggle because they can’t let go of the past. But Jesus says, “The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers” (Luke 4:18 CEV).

Maybe you’re a prisoner to envy or resentment. Maybe you’re held captive by worry or addiction. I have good news: Jesus didn’t come to judge you. He came to show you mercy! In fact, he said, “I did not come to judge the world, but to save the world” (John 12:47 NIV). James 2:13 says, “Mercy triumphs over judgment” (NIV). Yes, there will be a judgment day. But Jesus came to offer you mercy before that day comes.

God makes the impossible possible. Anytime you use the word “impossible,” listen for laughter from heaven—because “impossible” is not in God’s book. God can do things you can’t do. He has power and resources you’ve never dreamed of having. Jesus says, “What is impossible with man is possible with God” (Luke 18:27 NIV).

Why doesn’t God just take away all your problems? Because God uses tough times to grow your character. If you never had any problems, your persistence, determination, diligence, and patience would never have a chance to grow. God’s work in your life during hard times makes having these character traits possible.

God saves you for eternity. You were made by God to last forever, and he wants you in his forever family. But there’s one condition: You need to ask for mercy. Acts 2:21 says, “Anyone who asks for mercy from the Lord shall have it and shall be saved” (TLB).

The reason we celebrate Easter is because Jesus said, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live” (John 11:25 ESV). If Jesus had not risen from the dead, you would have no valid reason to believe that there is life after death in heaven. But because he raised himself, he can raise you.

When you accept the mercy of God, it truly makes all the difference in the world.

Talk It Over

  • In what area of your life have you experienced God’s freedom in the past? Where do you need to experience his freedom today?
  • How have you seen God grow your character during hard times?
  • When you consider eternity, what does Jesus’ resurrection mean to you?