0647“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hêb 4:16 TTHĐ).

Chức vụ của Chúa Jêsus luôn bày tỏ lòng thương xót. Thật ra, không có một người nào mà Chúa không bày tỏ lòng thương xót với họ.

Định nghĩa của lòng thương xót là “sự tha thứ không đáng được nhận và sự nhân từ không thể bỏ công sức ra mà đạt được.” Khi một người tha thứ cho bạn mà bạn không đáng được nhận lấy sự tha thứ đó thì đó là lòng thương xót. Khi một người nào đó tỏ ra sự nhân từ với bạn mà bạn không thể bỏ công sức ra để đạt được thì đó là lòng thương xót. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lòng thương xót ra với bạn.

Sự thật ở đây là bạn cần có sự thương xót trong mỗi giây phút của đời sống bạn. Không khí bạn thở và nước bạn uống là sự thương xót đến từ Chúa. Bạn không thể sống còn được nếu không bởi lòng thương xót của Chúa. Chúa đã tạo dựng nên bạn bởi vì Ngài muốn yêu thương bạn và bày tỏ lòng thương xót của Ngài ra cho bạn.

Có nhiều lý do khiến bạn cần có được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời sống mình, bắt đầu với lý do này:

Bạn cần lòng thương xót của Chúa khi bạn phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Không người nào trong chúng ta là hoàn hảo cả! Chúng ta không đạt đến được tiêu chuẩn của mình đặt ra đừng nói chi đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Truyền 7:20 nói rằng, “Thật, chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội” (TTHĐ). Nói một cách khác, không ai làm đúng tất cả mọi lúc.

Kinh Thánh cũng nói rằng, “Chúng ta ai cũng lầm lỗi cả” (Gia 3:2 KTHĐ).

Bạn có bao giờ vấp phạm qua lời nói, thái độ, hành động, hay cảm xúc của mình không? Có thể bạn đã tỏ ra một phản ứng cảm xúc không phù hợp trong một mối quan hệ và đã gây tổn thương một người nào đó. Khi bạn cứ vấp ngã vì những tội lỗi và sai lầm của mình, Chúa đối lại với bạn như thế nào? Ngài sẽ đáp lạo bằng lòng thương xót.

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê 4:16 TTHĐ).

Chúa muốn bạn đến cùng Chúa với những thói xấu, tổn thương và bế tắc của mình — và đến với sự tự tin! Ngài sẽ không trách mắng hay lên án bạn. Ngài sẽ đáp lại bằng sự thương xót.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ba cách Chúa bày tỏ lòng thương xót ra trong cuộc sống hằng này của bạn là gì?

2.    Rất khó để bạn có thể chấp nhận lòng thương xót của Chúa khi bạn sai trái trong những cách như thế nào? Làm thế nào để điều đó trở nên dễ dàng?

3.    Bạn cần xưng ra tội lỗi nào để nhận được lòng thương xót ngày hôm nay?

 

 

 


WHEN YOU MESS UP, GOD GIVES MERCY

By Rick Warren —

“Let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most” (Hebrews 4:16 NLT).

Jesus’ ministry was all about mercy. In fact, there wasn’t a person he didn’t show mercy to.

The definition of mercy is “undeserved forgiveness and unearned kindness.” When somebody forgives you and you don’t deserve it, that’s mercy. When somebody shows you a kindness you haven’t earned, that’s mercy. And the Bible says that God wants to show you mercy.

The truth is, you need mercy every single second of your life. The air you breathe and the water you drink are mercies from God. You wouldn’t be alive if it wasn’t for the mercy of God. God made you because he wanted to love you and show you his mercy.

There are many reasons you need God’s mercy in your life, starting with this one:

You need God’s mercy when you’ve messed up.

We all do. None of us is perfect! We don’t measure up to our own standards, much less to God’s standards. Ecclesiastes 7:20 says, “Not a single person on earth is always good and never sins” (NLT). In other words, nobody gets it right all the time.

The Bible also says, “We all stumble in many ways” (James 3:2 NIV).

Have you ever stumbled with your words, attitude, actions, or emotions? Maybe you have shown the wrong emotional response in a relationship and ended up hurting someone. When you keep stumbling over your sins and mistakes, how does God respond to you? With mercy.

“Let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most” (Hebrews 4:16 NLT).

God wants you to go to him with your habits, hurts, and hang-ups—and to go with confidence! He’s not going to scold you or condemn you. He’s going to respond with mercy.

Talk It Over

  • What are three ways that God shows you mercy in your daily life?
  • In what ways is it difficult for you to accept God’s mercy when you’ve messed up? How is it easy?
  • What sin do you need to confess and receive mercy for today?