0161“Trả lời trước khi nghe, đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy.” (Châm 18:13 BHĐ).

Một trong những vấn đề mà con người chúng ta hay vấp phải là thích sửa chữa, giải quyết mọi việc. Khi chúng ta thấy có một vấn đề cần giải quyết, chúng ta vào ngay lập tức với câu trả lời, với cách sửa chữa, giải quyết vấn đề. Nhưng Chúa muốn bạn làm một người cảm nhận trước khi bắt đầu sửa chữa. Chúa muốn bạn hiểu được, thông cảm được cảm xúc, những đau khổ của người đó trước khi bạn tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề.

Trả lời trước khi nghe, đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy.” (Châm 18:13 BHĐ).

Có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu nghe câu chuyện là bạn đã nghĩ ra ngay lập tức, “Tôi biết cách làm thế nào để có thể giải quyết vấn đề này.” Nhưng điều đó không phải là yêu thương. Người khác không quan tâm việc bạn biết những gì cho đến khi họ biết rằng bạn thực sự quan tâm đến họ. Họ muốn cảm thấy đang được lắng nghe. Họ muốn cảm thấy đang được quan tâm, được yêu thương. Họ muốn cảm thấy đang được thông cảm.

Lắng nghe, chia sẻ nỗi lo lắng, đau khổ cũng là một phương cách để chữa lành.  Đôi tai của bạn là một công cụ được Chúa dùng để chữa lành chỉ cần bạn học cách lắng nghe và không cần cố gắng sửa chữa điều gì hết.

Khi Chúa Jêsus nghe tin bạn mình là La-xa-rơ bị bệnh, Chúa đi mất ba ngày một đoạn đường mà thông thường chỉ cần đi chưa đầy một ngày. Khi Chúa Jêsus đến, La-xa-rơ đã chết. Hai em gái của La-xa-rơ buồn bã và nói với Chúa Jêsus rằng nếu Chúa đến sớm hơn thì có lẽ La-xa-rơ đã không chết.

Sự chậm trễ của Chúa Jêsus có vẻ lạnh nhạt, vô tình, nhưng Ngài có một kế hoạch: Chúa không muốn chữa lành cho La-xa-rơ. Chúa muốn khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết để nhờ đó những người chung quanh biết được rằng Ngài, Chúa Jêsus, là Con của Đức Chúa Trời. Chúa đã có chương trình giải pháp của Ngài ngay cả trước khi La-xa-rơ bị bệnh.

“Đức Chúa Jêsus thấy Ma-ri khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì trong lòng bồi hồi, xúc động và hỏi: “Các con đã chôn anh ấy ở đâu?” Họ đáp: “Thưa Chúa, xin hãy đến xem.”  Đức Chúa Jêsus khóc.” (Giăng 11:33-35 BHĐ).

Không phải là Chúa Jêsus không quan tâm đến nỗi đau của họ. Khi Chúa thấy mọi người chung quanh mình đau lòng, buồn bã, Chúa cũng đồng cảm, cũng bày tỏ việc mình cũng chia sẻ nỗi mất mát cùng với họ. Nhưng điều đó không cản việc Chúa muốn chia sẻ nỗi thương tiếc đau buồn với họ. Chúa chia sẻ những cảm xúc với họ, chứ không phải là giải pháp.

Bạn có thể biết cách giải quyết, nhưng bạn cần phải chậm lại đã. Nếu bạn muốn trở thành một người biết lắng nghe, bạn phải lắng nghe cảm xúc của người đó để có thể cảm nhận, chia sẻ được nỗi đau của người đó.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.      Chia sẻ nỗi đau buồn của một người giúp người đó được chữa lành như thế nào?

2.      Khi nào là thời điểm thích hợp để để nghị một giải pháp cho một người đang đau đớn hay mất mát?

3.      Bạn có thể thực tập thói quen kiên nhẫn trong cuộc sống của mình qua những cách nào?


 

Listen Before Trying To Solve Anything

By Rick Warren —

“The one who gives an answer before he listens—this is foolishness and disgrace for him” (Proverbs 18:13 CSB).

One of the problems with humans is that we like to fix things. When we see a problem, we want to quickly jump to how we can solve it so we can move on. But God wants you to be a feeler before you’re a fixer. He wants you to feel someone’s pain before you try to solve the problem.

“The one who gives an answer before he listens—this is foolishness and disgrace for him” (Proverbs 18:13 CSB).

You may be barely into a conversation before you think, “I know how to fix this.” But that’s not loving. People don’t care what you know until they know that you care. They want to feel heard. They want to feel loved. They want to feel understood.

There is healing in sharing. Your ear is a healing tool God can use if you’ll learn to listen without trying to fix anything.

When Jesus hears that his friend Lazarus is sick, he takes three days to travel what should have taken less than a day. By the time Jesus arrives, Lazarus is dead. His sisters are grieving and tell Jesus that, if he had come sooner, Lazarus would not have died.

Jesus’ delay might seem callous, but he has a plan: He doesn’t want to heal Lazarus. He wants to raise him from the dead to show he, Jesus, is the Son of God. He already knew the solution before Lazarus even got sick.

“Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping also; his heart was touched, and he was deeply moved. 'Where have you buried him?’ he asked them. 'Come and see, Lord,’ they answered. Jesus wept” (John 11:33-35 GNT).

Jesus is not unconcerned about their pain. When he sees everybody around him grieving, he mirrors it. He enters into it. Jesus knows the solution, but it doesn’t keep him from sharing their grief. He shares their feelings, not his solution.

You may know the solution, but you need to hold off. If you’re going to be a great listener, you’ve got to listen to someone’s feelings and enter into that person’s pain.

Talk It Over

  • How does sharing in someone’s grief help that person heal?
  • When might be the right time to share your thoughts on a solution with someone who is in pain or grieving?
  • What is one way you can practice patience in your life?