0062“Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Và tồn tại đời đời. Vương quốc Ngài không bao giờ bị tiêu diệt, quyền cai trị của Ngài sẽ vô cùng vô tận” (Đa 6:26 BHĐ)

Đôi khi, thật khó để can đảm bảo vệ một điều bạn biết là Chúa mong muốn và trông đợi trong khi bị mọi người khác chế giễu, chê cười.

Nhưng nếu làm được, bạn sẽ thu hút những người chưa tin Chúa đến với Ngài.

Bạn thấy điều này qua cuộc đời của Đa-ni-ên. Khi Đa-ni-ên can đảm đứng về phía Đức Chúa Trời và công khai cầu nguyện với Đức Chúa Trời chân Thần (thay vì thờ lạy vua Đa-ri-út), ông đã bị quăng vào hang của những con sư tử đang đói.

Nhưng như chúng ta đã thấy trong các bài tĩnh nguyện vừa qua, Đức Chúa Trời đã giải cứu Đa-ni-ên. Và điều đó khiến vua Đa-ri-út chú ý.

Kinh Thánh nói về vị vua người ngoại này như sau: “Bấy giờ vua Đa-ri-út viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: “Chúc các ngươi được bình an gấp bội! Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc Ngài không bao giờ bị tiêu diệt, Quyền cai trị của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ phép mầu trên trời dưới đất; Ngài đã giải cứu Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt sư tử.” Đa-ni-ên tiếp tục thành đạt dưới thời vua Đa-ri-út và vua Si-ru, người Ba Tư” (Đa 6:25-28).

Các vị vua ngoại bang không ban những chiếu chỉ như vậy. Rõ ràng Đa-ri-út đã trở thành môn đồ của Đức Chúa Trời chân Thần duy nhất.

Đa-ni-ên đã bày tỏ lòng can đảm và đứng về phía Đức Chúa Trời giữa một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và lời chứng của Đa-ni-ên về Chúa đã khiến vua Đa-ri-út quyết định theo Ngài.

Khi bạn đứng về phía Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của mình – dù là trong văn phòng, nơi sân gôn hay là trong lớp học – những người khác sẽ để ý.

Lòng can đảm – lòng can đảm thực sự tôn kính Đức Chúa Trời – sẽ thu hút mọi người đến với Ngài.

Suy ngẫm và Thảo luận

1. Vì sao những hành động can đảm có quyền năng lớn lao đến vậy trong việc thu hút những người chưa tin Chúa đến với Ngài?

2. Xin thuật lại một hành động can đảm đặc biệt đã đưa bạn đến gần Chúa Giê-xu hơn.

3. Đức Chúa Trời đang dẫn dắt bạn đến chỗ tin cậy Ngài và tỏ lòng can đảm theo cách có khả năng dẫn đưa người khác đến với Chúa Giê-xu như thế nào?

 


Your Courage Draws Unbelievers to God

BY RICK WARREN —

“I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God and he endures forever; his kingdom will not be destroyed, his dominion will never end.”

Daniel 6:26 (NIV)

It’s tough sometimes to stand up for what you know God wants and expects when everyone else just scoffs.

But when you do, you’ll draw unbelievers to God.

You see this in the life of Daniel. When Daniel bravely stood up for God and publicly prayed to the true God (instead of worshipping King Darius), he got tossed into a den of hungry lions. But as we’ve seen in recent devotionals, God rescued Daniel.

And King Darius took notice.

The Bible says of the pagan king: “Then King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth: 'May you prosper greatly! I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God and he endures forever; his kingdom will not be destroyed, his dominion will never end. He rescues and he saves; he performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions.’ So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian” (Daniel 6:25-28 NIV).

Pagan kings don’t issue decrees like that. It’s obvious that Darius became a follower of the one true God.

Daniel showed courage and stood up for God in the midst of a very difficult situation. And Daniel’s witness for God led to Darius’ decision to follow God.

When you stand up for God in your context, wherever you are, other people will take notice.

Courage—real, God-honoring courage—draws people to God.

Talk It Over

  • Why are acts of courage so powerful in drawing unbelievers to God?
  • When has a specific act of courage drawn you closer to Jesus?
  • How is God leading you to trust him and show courage in a way that might lead others to Jesus?