0063“Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không?” (Gia-cơ 2:14)

Tại Mỹ, rất nhiều người tự nhận là Cơ Đốc Nhân và trên thực tế, một số nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 70% người Mỹ tuyên bố họ là tín đồ Cơ Đốc. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ dường như sống theo quy tắc riêng của mình chứ không theo niềm tin vào Lời Chúa. Những gì họ nói về đức tin của mình và cách sống của họ không nhất quán. Đức tin thật không chỉ là những lời nói suông.

Chẳng hạn, tôi có thể nói mình là vũ công giỏi nhất thế giới nhưng điều đó không làm cho nó thành sự thật và ngay lúc tôi bắt đầu nhảy bạn sẽ biết chắc điều đó không đúng sự thật. Chỉ vì bạn nói bạn có đức tin không có nghĩa là bạn thực sự có đức tin. Đây là điều Gia-cơ muốn nói trong câu Kinh Thánh hôm nay: Bạn nói mình có đức tin nhưng có ích gì nếu nếp sống và những việc bạn làm không bày tỏ điều đó?

Gia-cơ không có ý nói chúng ta được cứu bởi việc làm. Kinh thánh cho biết rõ rằng chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi, không hơn không kém. Nhưng thái độ và hành động của chúng ta phải là bằng chứng cho thấy đức tin của chúng ta.

Đây là điều khác biệt giữa đức tin giả và đức tin thật. Trong cơn đại dịch và biến động này, chúng ta phải có đức tin thật. Phản ứng của chúng ta đối với những sự kiện này phải xuất phát từ đức tin chứ không phải nỗi sợ hãi. Đây là lúc chúng ta cần thực hành đức tin của mình.

Có hàng ngàn lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Ngay lúc này, bạn cần những lời hứa ấy để vững vàng và mạnh mẽ. Nhưng để nhận được những lời hứa này bạn cần phải hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Đó là đức tin sẽ đưa chúng ta đến với những lời cầu nguyện được nhậm và một đời sống được thay đổi. Đó là đức tin để bạn nhận được sự cứu rỗi.

Vậy, làm thế nào bạn biết mình có đức tin thật để đứng vững trước những áp lực lớn nhất của cuộc sống? Hãy nhìn lại những việc làm của mình xem chúng có chứng thực những gì bạn nói là mình tin không.

Khi bạn làm điều đó, nên nhớ rằng Tin Lành là: trong Đấng Christ không còn có sự đoán phạt nào. Nếu bạn nghĩ mình không có đức tin thật, hãy thưa với Chúa điều đó. Nói với Chúa rằng bạn đã không sống theo những gì bạn tin, bạn muốn làm điều đó ngay bây giờ, và nhìn xem cách Ngài bắt đầu biến đổi cuộc đời bạn.

Thảo luận

1. Xin nêu một vài cách chúng ta có thể bày tỏ đức tin thật trong suốt mùa đại dịch COVID-19?

2. Làm thế nào để đức tin của bạn không chỉ là những lời nói suông? Làm thế nào để bạn sống đúng với niềm tin của mình? Bạn cần thay đổi điều gì?

3. Trong Ma-thi-ơ 7:21, Chúa Giê-xu phán: “Không phải bất cứ ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” Câu Kinh Thánh này liên hệ thế nào với bài tĩnh nguyện hôm nay?

 


REAL FAITH IS MORE THAN WORDS

BY RICK WARREN — 

“What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don’t show it by your actions? Can that kind of faith save anyone?”  James 2:14 (NLT)

In the United States, there are many people who say they are Christian. In fact, several recent studies reveal about 70% make that claim. And, yet, many of these people appear to live according to their own rules, not by trusting in God’s Word. What they say about their faith and how they choose to live don’t line up. Real faith is more than just the words they say.

For instance, I could say I’m the best dancer in the whole world, but that wouldn’t make it true, and the moment I started dancing, you’d know it wasn’t true.  Just because you say you have faith doesn’t mean it’s true. This is what James is addressing in today’s verse: what’s the use in saying you have faith, if it doesn’t show up in the way you live and the things you do?

James isn’t saying we are saved by our works. The Bible is clear that we are saved by faith in Jesus, nothing more and nothing less. But our attitudes and actions should be evidence of our faith.

This is the difference between a fake faith and a real faith. In this time of pandemic and upheaval, our faith must be real. Our response to these events should come from our faith and not our fears. This is a time to put our faith into action.

There are thousands of promises from God in the Bible. You need these promises to stay stable and strong right now. But to access those promises, you need to fully trust God. That’s the kind of faith that will lead to answered prayers and a changed life. It’s a faith that will save you.

So how do you know if you have real faith, one that will stand up to life’s biggest pressures? Take a look at your actions and see if they back up what you say you believe.

As you do that, remember the Good News is there is no condemnation in Christ. If you think your faith hasn’t been real, then tell that to God. Tell him you haven’t been living according to the things you believe. Tell him you want to do that right now, and watch how he begins to transform your life.

Talk It Over

1.What are ways we can show real faith during the COVID-19 pandemic?

2.How does your faith go beyond mere words? In what ways does your life match up with what you say you believe? In what ways do you need to change?

3.In Matthew 7:21, Jesus says this: “Not everyone who says that I am their Lord is going to enter the kingdom of heaven. The only people who will enter the kingdom of heaven are those who do what my Father in heaven wants” (NCV). How does this verse relate to today’s devotional?

We Are Saved by Faith

James isn’t saying we are saved by our works. The Bible is clear that we are saved by faith in Jesus, nothing more and nothing less. The Bible says, “God saved you by his grace when you believed. And you can’t take credit for this; it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it” (Ephesians 2:8-9 NLT).

But, through our faith, God transforms us so that our attitudes and actions become evidence of our trust in him. Ephesians 2:10 says, “For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (NLT).  If you’ve never placed your trust in Jesus, now is the time to do it. To find out how, watch this video where I share, "What Does It Mean to Follow Christ?"