0754“Ai dâng tế lễ cảm tạ là tôn kính Chúa" (Thi 50:23 KTHĐ).

Bất cứ khi nào bạn cảm ơn một người nào đó là bạn tôn cao người đó.

Chẳng hạn như khi tôi nói với nhà tôi, “Em yêu quý, anh vô cùng biết ơn em về bữa ăn tối tuyệt vời mà em đã nấu trong Lễ Tạ Ơn,” là tôi vừa mới tôn cao vợ của tôi. Khi tôi nói với mẹ vợ tôi, “Con muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra Kay để con có thể cưới cô ấy làm vợ,” là tôi đang tôn cao mẹ cô ấy. Khi tôi nói với một người nào đó, “Cảm ơn bạn đã mở cửa cho tôi” hoặc “Cảm ơn bạn đã đến dự lễ thờ phượng với chúng tôi” là tôi đang tôn quý người đó.

Bày tỏ lòng biết ơn là một cách để tôn quý người khác.

Kinh Thánh nói rằng bạn cũng tôn vinh Chúa khi bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Chúa nói điều này trong Thi 50, “Ai dâng tế lễ cảm tạ là tôn kính Chúa" (Thi 50:23 KTHĐ).

Bằng cách nào cảm tạ lại là một của lễ? Vì phải mất thì giờ để nghĩ đến những điều bạn cần phải biết ơn. Vì vậy khi bạn nói lên sự cảm tạ, bạn đang hy sinh thì giờ của mình.

Khi nhà tôi làm một điều gì đó quan tâm đến tôi, cô ấy thích tôi nói lời, “Cảm ơn.” Nhưng nếu đó là tất cả những gì tôi đã làm, cô ấy sẽ bắt đầu tự hỏi, “Anh ấy có thật sự yêu tôi hay chỉ yêu những gì tôi làm cho anh?”

Đến một lúc nào đó, tôi phải bắt đầu chuyển sang mức độ cám ơn cao hơn – đó là không chỉ cảm ơn nhà tôi vì những gì nhà tôi làm nhưng cảm ơn nhà tôi vì chính bản thân cô ấy. Đó là loại cảm ơn sâu sắc hơn, trưởng thành hơn.

Nếu con cái của bạn chỉ cảm ơn bạn là khi bạn cho chúng tiền tiêu vặt, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi, “Chúng yêu tôi hay chúng chỉ yêu tiền bạc tôi cho?”

Nếu tất cả những gì bạn làm là cảm ơn Chúa vì đã cho bạn được vào lớp học này hoặc cho bạn thức ăn kia hay cho tất cả những điều Chúa làm cho bạn, thì bạn nên tự hỏi chính mình rằng, “Tôi có thật sự yêu mến Chúa không, hay tôi chỉ yêu những gì Chúa làm cho tôi?”

Bạn phải học cảm tạ Chúa không chỉ cho những gì Ngài làm nhưng vì chính Chúa.

Khi bạn cảm ơn Chúa vì Ngài là ai, lời cầu nguyện của bạn sẽ có thể như thế này: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Chúa vì sự khôn ngoan của Chúa lớn hơn của con biết bao. Con cảm ơn Chúa vì Chúa biết rõ điều gì sẽ làm cho con hạnh phúc. Con cảm ơn Chúa vì Chúa trước sau như một còn con thì hay thay đổi. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài và vì Ngài luôn công bình. Con cảm ơn Chúa ngay cả khi con không hiểu được một điều gì đó, Chúa vẫn nghĩ đến điều tốt nhất cho con.”

Loại biết ơn đó cao hơn hẳn “Cảm ơn Chúa cho chúng con thức ăn” đến “Cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa.” Và chính loại biết ơn đó tôn kính Chúa và làm gốc rễ thuộc linh của bạn được sâu nhiệm hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng lòng biết ơn là cảm xúc lành mạnh nhất của con người. Bạn nghĩ sao?

2.    Bằng cách nào Lòng biết ơn triệt để lại giúp bạn đến gần với Chúa Jêsus hơn?

3.    Mỗi ngày trong tuần này, hãy bắt đầu một ngày mới bằng cách nghĩ 10 điều để cảm tạ Chúa. Đến cuối tuần, hãy xem lại việc này đã ảnh hưởng đến thái độ và ảnh hưởng đến mỗi ngày của bạn như thế nào.

 

 

 


THANK GOD FOR WHO HE IS

By Rick Warren —

“Giving thanks is a sacrifice that truly honors me” (Psalm 50:23 NLT).

Anytime you thank someone, you honor that person.

For example, if I say to my wife, “Honey, I’m so grateful for that great Thanksgiving dinner you made,” I just honored my wife. When I say to her mom, “I want to thank you for having Kay so I could marry her,” I am honoring her mom. When I say to someone, “Thank you for opening the door for me” or “Thank you for coming to the service,” I am honoring that person.

An expression of gratitude is a way of honoring another person.

The Bible says that you also honor God when you express gratitude to him. God says this in Psalm 50: “Giving thanks is a sacrifice that truly honors me” (Psalm 50:23 NLT).

How is giving thanks a sacrifice? It takes time to think of things to be grateful for. So when you give thanks, you are sacrificing your time.

When my wife does something thoughtful for me, she likes me to say, “Thank you.” But if that’s all I ever did, she’d begin to wonder, “Does he really love me, or does he just love me for the things I do for him?”

At some point, I have to start moving to a higher level of thanksgiving—which is not just thanking my wife for what she does but thanking her for who she is. That’s a deeper, more mature kind of thanksgiving.

If the only time your kids thanked you was when you gave them their allowance, you’d begin to wonder, “Do they love me, or do they just love the money?”

If all you do is thank God for letting you get into this class or for giving you this food or for all the things he does for you, it’s worth asking yourself, “Do I really love God, or do I just love the things that God does for me?”

You must learn to thank God not just for what he does but for who he is.

When you thank God for who he is, your prayer might go something like this: “God, thank you that your wisdom is greater than mine. Thank you that you know what will make me happy more than I do. Thank you that you’re consistent when I’m inconsistent. Thank you for your love and your mercy, and that you’re always fair. Thank you that even when I don’t understand something, you have my best interest at heart.”

That kind of gratitude goes beyond “Thank you, God, for our food” to “Thank you, God, for who you are.” And it’s the kind of gratitude that honors God and gives you deeper spiritual roots.

Talk It Over

- Many studies have shown that gratitude is the healthiest human emotion. Why do you think this is so?

- How does radical gratitude help you grow closer to Jesus?

- Every day this week, start the day by thinking of 10 things to thank God for. At the end of week, examine how this has affected your attitude and impacted each day.