“Hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ để tôn kính Chúa là Thượng Đế ngươi.”  Xuất 20:9-10

Trong Kinh Thánh, một ngày để nghỉ ngơi còn được gọi là ngày Sa-bát. Đó là khi bạn nghỉ làm một ngày — không chỉ với công việc của mình mà còn với bất kỳ các loại công việc nào.

Đức Chúa Trời không tạo ra ngày Sa-bát vì lợi ích của Ngài. Ngài đã tạo nó ra cho bạn: “Ngày Sa-bát được lập ra để đem lại lợi ích cho con người, chứ không phải con người được dựng nên cho ngày Sa-bát” (Mác 2:27). Chúa đã tạo nên ngày Sa-bát để bạn không bị kiệt sức.

Nhưng nhiều người làm ngơ đi trước nhu cầu của họ về ngày Sa-bát. Khi bạn lơ đi luật pháp của Đức Chúa Trời, ai là người sẽ chịu tổn thương? Người đó không phải là Chúa.  Làm lơ đi trước nhu cầu cần được nghỉ ngơi của mình chỉ khiến bạn kiệt quệ và không đủ sức chịu đựng.

Nghỉ ngày Sa-bát có thể đặc biệt khó khăn nếu bạn là một doanh nhân, một người tự kinh doanh hoặc làm việc từ xa. Nếu bạn không lên lịch ngày Sa-bát cho mình, bạn sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi.

Bất kể tình trạng công việc của bạn là như thế nào, bạn nghỉ ngày Sa-bát vào ngày nào trong tuần cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng là bạn phải nghỉ một ngày! Giống như bạn lên lịch cho mọi việc khác trong tuần của mình, bạn cần phải lên lịch cho ngày Sa-bát.

Bạn nên làm gì trong ngày Sa-bát?

Cho thân thể mình được nghỉ ngơi. Trong cuộc Cách mạng Pháp, các nhà lãnh đạo chính phủ đã bỏ Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi đi, nhưng sau đó đã khôi phục lại ngày nghỉ này vì tình trạng sức khỏe của đất nước bị suy sụp. Bạn có thể nghĩ rằng, “Nhưng tôi cảm thấy mình mang mặc cảm tội lỗi khi thư giãn.” Hãy noi gương Chúa Jêsus. Ngài không mang mặc cảm tội lỗi vì đã nghỉ trong ngày Sa-bát; Ngài đặt ưu tiên cho ngày Sa-bát.

Hãy bổ sung lại cảm xúc của mình. Bạn có thể nạp đầy lại những xúc cảm của mình qua sự yên tĩnh, ở nơi vắng vẻ, các sinh hoạt giải trí, tiêu khiển giúp bạn trẻ lại, khỏe lại,  hoặc dành thời gian ra cùng với mọi người.

Hãy tập trung lại tinh thần của mình.  Sự thờ phượng giúp cho đời sống bạn có được cái nhìn đúng đắn.  Điều này bao gồm cả việc thờ phượng tại nhà thờ và thời gian một mình với Chúa.

Nếu bạn bắt đầu tuân theo điều răn của Đức Chúa Trời để giữ ngày Sa-bát, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ có được nhiều thời gian hơn. Châm 14:30 nói rằng: “Tấm lòng bình an ban sinh lực cho thân xác; sự ganh tị làm xương cốt mục nát.”

Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải chứng minh về bất cứ điều gì với một ai cả.  Bạn thậm chí không cần phải chứng minh giá trị của mình với Đức Chúa Trời, bởi vì bạn là vô cùng quý báu với Ngài.

Bạn có thể dành ra một ngày để nghỉ vì bạn có thể nghỉ ngơi trong sự nhân lành và tình yêu của Chúa dành cho mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có được 168 giờ mỗi tuần. Dành ít phút để viết xuống xem bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần cho các hoạt động khác nhau (làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, lái xe, hoạt động thể chất, hoạt động tinh thần, thời gian cho gia đình, sở thích, v.v.). Mỗi khi bạn làm xong một chuyện, hãy trừ đi thời gian đó từ tổng số 168 giờ.

2.    Xem lại những ghi chú mình đã viết về cách sử dụng thời gian mỗi tuần.  Bạn làm việc bao nhiêu tiếng mỗi tuần? Theo bạn nghĩ mình nên làm việc bao nhiêu tiếng? Điều gì đang lấy đi quá nhiều hoặc quá ít thời gian của bạn?

3.    Bạn có thể đặt ưu tiên cho việc nghỉ ngơi và ngày Sa-bát ở đâu trong lịch trình của mình?

 

 

 

 


WORK SIX DAYS, AND THEN REST

BY RICK WARREN — 

“Work and get everything done during six days each week, but the seventh day is a day of rest to honor the Lord your God.”  Exodus 20:9-10 (NCV)

In the Bible, a day of rest is called Sabbath. It’s when you take a day off from work—not just from your job but from any kind of work.

God didn’t make the Sabbath for his benefit. He made it for yours: “The Sabbath was made to benefit man, and not man to benefit the Sabbath” (Mark 2:27 TLB). God made the Sabbath so you wouldn’t get burned out.

But many people ignore their need for the Sabbath. When you ignore God’s laws, who gets hurt? Not God. Ignoring your need for rest only leaves you exhausted and overwhelmed.

Taking a Sabbath may be particularly difficult if you’re an entrepreneur, self-employed, or work remotely. If you don’t schedule a Sabbath for yourself, you’ll never take a break.

No matter your work situation, it doesn’t matter what day of the week you take your Sabbath. It’s just important that you do take one! Just like you schedule everything else during your week, you need to schedule your Sabbath.

What should you do on a Sabbath?

Rest your body. In the French Revolution, government leaders abolished Sunday as a day of rest but later restored it because the health of the nation had collapsed. You might think, “But I feel guilty when I relax.” Follow Jesus’ example. He didn’t feel guilty for taking a Sabbath day; he made the Sabbath a priority.

Recharge your emotions. You can recharge your emotions through quietness, solitude, recreation that rejuvenates you, or spending time with people.

Refocus your spirit. Worship puts your life into perspective. This includes both worship at church and time alone with God.

If you start obeying God’s command to observe the Sabbath, what will happen? You will actually end up with more time. Proverbs 14:30 says, “A relaxed attitude lengthens a man’s life; jealousy rots it away” (TLB).

Remember, you don’t have to prove anything to anyone. You don’t even have to prove your worth to God, because you are already infinitely valuable to him.

You can take a Sabbath because you can rest in God’s goodness and love for you.

Talk It Over

You get 168 hours each week. Take a few moments to write how much time you spend each week on different activities (work, sleep, meals, driving, physical activity, spiritual activity, family time, hobbies, and so on). Subtract the time from that 168-hour total as you go.

Look at the notes you made about how you spend your time each week. How many hours a week are you working? How many hours do you think you should be working? What is getting too much or too little of your time?

Where in your schedule can you make rest and Sabbath a priority?