“Có thể nào người mẹ quên con thơ mình hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao? Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, ta sẽ chẳng quên ngươi.  Nầy, ta đã khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta.”  Ê-sai 49:15-16

Khi thấy mình bị vướng mắc trong vòng luẩn quẩn của vấn đề làm việc quá sức, bạn cần nhớ lại giá trị của mình đối với Chúa.

Điều này hoàn toàn ngược lại với việc đánh giá giá trị của bạn dựa trên công việc, sự nghiệp hoặc vai trò toàn thời gian của bạn. Điều này phản văn hóa và có thể sẽ đòi hỏi bạn phải có thay đổi lớn trong cách mình suy nghĩ, nhất là khi có một giọng nói nho nhỏ trong đầu bạn cứ luôn bảo rằng: “Bạn phải chứng minh rằng mình là quan trọng”.

Một trong những lý do khiến mọi người không thể thư giãn là họ lầm lẫn giữa công việc và giá trị của mình. Họ lầm lẫn giữa giá trị tài sản của họ với giá trị bản thân. Họ nghĩ rằng, “Nếu tôi làm việc thật chăm chỉ và thành công trong công việc, điều đó có nghĩa là tôi có giá trị cao. Nếu tôi không làm việc cách hiệu quả, thì tôi không có chút giá trị nào cả.” Đó là một lời nói dối! Nhưng trong nền văn hóa Tây phương, danh tính của chúng ta thường xoay quanh công việc của mình, vì vậy chúng ta làm việc quá sức để cố gắng chứng tỏ bản thân. Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi thành đạt được nhiều, thì giá trị của chúng tôi ắt phải vô cùng lớn lao.

Nhưng tầm quan trọng của bạn không liên quan gì đến công việc, sự nghiệp hay thành tích bạn đạt được cả.

Bạn không cần phải chứng minh giá trị của mình. Chúa bảo rằng bạn là vô cùng quý giá. Bạn sẽ không bao giờ có được giá trị đối với Chúa nhiều hơn những gì bạn hiện có lúc này; bạn sẽ không bao giờ kém đi giá trị đối với Chúa so với bây giờ.

Bạn quý giá đến mức nào? Cha trên trời của bạn đã tạo dựng nên bạn; Chúa Jêsus đã chết thay cho bạn. Và nếu bạn là người theo Chúa, Chúa Thánh Linh sống trong bạn.

Chúa không dựng nên bất cứ điều gì mà không có mục đích hay ý định. Việc bạn còn sống có nghĩa là Chúa yêu bạn và muốn bạn sống. Bạn là vô giá.  Bạn là một tuyệt tác.

Không phải những gì bạn làm cho bạn có được giá trị nhưng là người bạn thuộc về.

Bạn có biết rằng Chúa có một hình xăm khắc của bạn? Ê-sai 49:15-16 nói rằng, “Có thể nào người mẹ quên con thơ mình hoặc không thương xót đến con trai ruột mình sao? Dù người mẹ có thể quên con thơ mình đi nữa, ta sẽ chẳng quên ngươi.  Nầy, ta đã khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta.” 

Bạn có hoàn hảo không? Chắc chắn là không rồi.  Bạn có bị vỡ hỏng không?  Có chứ. Bạn có phải là tội nhân không? Đúng vậy.  Nhưng bạn có giá trị vô hạn không?  Đúng như thế! Và bạn được Chúa yêu thương sâu đậm.

Ngài đã chứng minh giá trị của bạn trên thập tự giá.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã cố gắng chứng minh bản thân mình ra cho ai? Tại sao?

2.    Làm thế nào việc biết được giá trị của mình đối với Đức Chúa Trời là quý đến mức nào giúp bạn yên nghỉ?

3.    Theo bạn nghĩ kinh nghiệm làm việc của mình sẽ thay đổi ra sao nếu bạn chỉ cố gắng làm hài lòng Chúa chứ không phải bất kỳ ai khác với công việc của mình?

 

 


YOUR WORK DOES NOT PROVE YOUR WORTH

BY RICK WARREN —

Can a mother forget her little child and not have love for her own son? Yet even if that should be, I will not forget you. See, I have tattooed your name upon my palm.”  Isaiah 49:15-16 (TLB)

When you find yourself stuck in a cycle of overworking, you need to remember your value to God.

This is the exact opposite of basing your worth on your work, your career, or your full-time role. It is countercultural and may require a major change in your thinking, especially if a little voice in your head keeps saying, “You’ve got to prove you matter.”

One of the reasons people can’t relax is that they confuse their work and their worth. They confuse their net worth with their self-worth. They think, “If I work really hard and succeed at work, then I am valuable. If I’m not productive, then I’m not valuable.” That’s a lie! But in Western culture, our identity often revolves around our work, so we overwork in an attempt to prove ourselves. We believe that if we achieve a lot, then we must be worth a lot.

But your significance has nothing to do with your job, your career, or your achievements.

You don’t have to prove your worth. God says that you are already extremely valuable. You’ll never be more valuable to God than you are right now; you’ll never be less valuable to God than you are right now.

How valuable are you? Your heavenly Father created you; Jesus died for you. And if you are a follower of Christ, the Holy Spirit lives in you.

God doesn’t create anything without purpose or intention. The fact that you’re alive means God loves you and wants you alive. You’re priceless. You’re a masterpiece.

It’s not what you do that gives you worth but who you belong to.

Did you know that God has a tattoo of you? Isaiah 49:15-16 says, “Can a mother forget her little child and not have love for her own son? Yet even if that should be, I will not forget you. See, I have tattooed your name upon my palm” (TLB).

Are you perfect? Absolutely not. Are you broken? Yes. Are you a sinner? Yes. But are you of infinite value? Yes! And you are deeply loved by God.

He already proved your worth on the cross.

Talk It Over

To whom have you been trying to prove yourself? Why?

How does knowing how much God values you help you rest?

How do you think your work experience would change if you were trying to please only God with your work and not anybody else?