0251“Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (IICô-rinh-tô 12:8-9 BHĐ).

Bạn làm gì khi bạn không thể sửa đổi lại một vấn đề, giải được một câu đố, thay đổi một hoàn cảnh, hay kiềm chế một tổn thương? Bạn phải lao mình vào ân điển bền vững của Chúa.

Ngài ban cho bạn ân điển bạn cần để có thể tiếp tục đi tới bất chấp những cám dỗ, thử thách, căng thẳng, mệt mỏi, và phiền não. Để nhận được ân điển của Chúa, bạn hãy làm bốn điều sau:

  • Kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa:

Khi bạn cho rằng bạn có thể tự lo liệu được, bạn đã cắt đi quyền năng của Chúa khỏi đời sống của mình. Bạn cần phải thừa nhận việc thiếu khả năng của mình và thưa với Chúa rằng, “Chúa ơi, con không thể giải quyết được việc này!” Kinh Thánh cho biết, “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.”  Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (Gia-cơ 4:6-8 BHĐ).

  • Chứa đầy tâm trí của bạn với Lời Chúa:

Hãy để Lời Chúa an ủi, củng cố, lấp đầy, xoa dịu, và thêm sức lực cho bạn để tiếp tục đi tới. Hãy để Lời Chúa ở trong đời sống của bạn mỗi ngày. Tác giả Thi Thiên đã cầu nguyện, “Linh hồn con dính vào bụi đất, Xin khiến con sống lại theo lời Chúa” (Thi 119:25 BHĐ). Nếu như bạn có thể tìm thấy được giải pháp trong chính mình, thì bạn đã được thay đổi rồi. Bạn cần phải nhìn đến Chúa! Ngài là Đấng duy nhất với đầy năng quyền.

  • Nhận sự hỗ trợ từ những con dân của Chúa.

Kinh Thánh nói rằng khi giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn là chúng ta đang tuân theo luật pháp của Chúa Cứu Thế, đó là “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Chúa không có ý định để cho bạn phải sống đời sống đơn độc. Những yếu đuối của chúng ta đã giúp cho chúng ta nhận ra chúng ta cần nhau đến chừng nào. Bạn cần phải nhận lấy sự hỗ trợ từ những con dân của Chúa.

  • Nắm chặt những lời hứa của Chúa.

Có khoảng 5,500 lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh đang chờ bạn đến nhận lãnh. Đây là một trong những lời hứa đó: “Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, Người trai tráng cũng phải vấp ngã.  Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, Cất cánh bay cao như chim ưng, Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:29-31 BHĐ). Đặt sự trông đợi của bạn nơi Chúa và tập trung hướng về niềm hy vọng của thiên đàng, chứ không phải chỉ nơi đây và bây giờ.

Kinh Thánh ghi lại lời chia sẻ của Phao-lô, “Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (IICô-rinh-tô 12:8-9 BHĐ).

Khi bạn đang trải qua một nan đề, một khó khăn mà bạn không thể nào giải quyết được, đừng bỏ cuộc. Hãy hướng nhìn lên Chúa!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Hiện nay bạn đang trong tình huống nào mà cần ân điển của Chúa?

2.      Bạn cần nhận lãnh lời hứa nào của Chúa cho tình huống đó?

3.      Ai là người tin kính trong cuộc sống của bạn có thể cung cấp sự hỗ trợ mà bạn cần đến?

 

Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Cứu Chúa của mình chưa?

Bạn cần ân điển đỡ nâng của Chúa để vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn. Nhưng trên hết, bạn cần ân điển của Chúa cho sự cứu rỗi của bạn.

Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều thiếu hụt tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa vẫn yêu thương bạn — mặc dầu bạn phạm tội và đầy dẫy những thiếu sót. Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con của Ngài, Chúa Giê-xu, đến để tẩy sạch tội lỗi của bạn và đem bạn vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận tình yêu của Chúa và mời Chúa Giê-xu vào lòng mình, tôi muốn bạn có cơ hội đó ngay bây giờ. Bạn có thể tiếp nhận món quà cứu rỗi nhân từ của Chúa bằng cách cầu nguyện:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con không hiểu hết tất cả, nhưng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con cảm ơn Chúa đã nhân từ đối với con và Ngài đã không sai Chúa Giê-xu đến để kết án con nhưng để cứu con.

“Con xin xưng nhận rằng con đã phạm tội nghịch cùng Ngài, và con thừa nhận rằng con cần Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con. Con muốn có một mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Con muốn theo Chúa và làm những điều mà Ngài bảo con làm.

“Con cầu xin Chúa cứu con khỏi quá khứ, những hối tiếc, lỗi lầm, tội lỗi, thói quen, tổn thương, và những sự bế tắc của con.

“Con cầu xin Chúa cứu con cho mục đích của Ngài. Con muốn biết lý do Chúa đã đặt để con trên hành tinh này. Và con muốn hoàn thành những gì Chúa đã tạo dựng nên con để làm. Con muốn học yêu thương Chúa, sống trong ân điển của Chúa, và được ở trong gia đình của Chúa cho đến muôn đời. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu tiên theo Chúa. Nguyền xin ân điển đỡ nâng của Chúa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống của bạn. A-men!


 

 

How To Receive The Grace To Keep Going Through Troubles

By Rick Warren —

“Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.’” 2 Corinthians 12:8-9 (NIV)

What do you do when you can’t fix a problem, solve a riddle, change a circumstance, or control a hurt? You throw yourself on the sustaining grace of God.

He offers you the kind of grace you need to keep going in spite of temptations, trials, tension, tiredness, and troubles. To accept his grace, do these four things:

Cry out for God’s help. When you pretend to be self-sufficient, you short-circuit God’s power in your life. You need to admit your inadequacy and say, “God, I can’t handle this!” The Bible says, “'God is against the proud, but he gives grace to the humble.’ So give yourselves completely to God . . . Come near to God, and God will come near to you” (James 4:6-8 NCV).

Fill your mind with God’s Word. Let God’s Word comfort, strengthen, fill, soothe, and energize you to keep going. Get into it every single day of your life. The psalmist prayed, “I lie in the dust; revive me by your word” (Psalm 119:25 NLT). If you could find the solution within yourself, you’d already be changed. You need to look to God! He’s the only one with sustaining strength.

Accept support from God’s people. The Bible says that, by helping each other with our troubles, we obey the law of Christ, which is, “Love your neighbor as yourself.” God never meant for you to go through life on your own. Our weaknesses help us realize how much we need each other. You need to accept support from God’s people.

Hold on to God’s promises. There are around 5,500 of them in the Bible waiting to be claimed. Here’s one of them: “He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and young men stumble and fall; but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint” (Isaiah 40:29-31 NIV). Keep your hope in the Lord and your eyes focused on the hope of heaven, not just on the here and now.

The Bible says, “Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness’” (2 Corinthians 12:8-9 NIV).

When you’re going through a problem you can’t fix, don’t give up. Just look up!

Talk It Over

  • In what situation do you need God’s sustaining grace right now?
  • Which of God’s promises do you need to claim for that situation?
  • What godly people in your life can provide the support you need?

 

Have you accepted Jesus as your Lord and Savior?

You need God’s sustaining grace to get you through every circumstance of your life. But you need God’s grace most of all for your salvation.

The Bible says we all fall short of God’s perfect standard. Yet God still loves us—even though we sin and we’re flawed. In fact, God loves us so much that he showed us the ultimate grace: He sent his Son, Jesus, to cleanse us from our sins, and to bring us into the family of God.

If you’ve never accepted God’s love and invited Jesus into your heart, I want you to have that opportunity now. You can accept God’s gracious gift of salvation by praying:

“Dear God, I don’t understand it all, but I thank you for loving me. I thank you that you are gracious toward me and that you didn’t send Jesus to condemn me but to save me.

“I confess that I have sinned against you, and I admit I need Jesus as my Savior. I want a relationship with Jesus. I want to follow him and do the things he tells me to do.

“I ask you to save me from my past, regrets, mistakes, sins, habits, hurts, and hang-ups.

“I ask you to save me for your purpose. I want to know why you put me on this planet. And I want to fulfill what you made me to do. I want to learn to love you, to live in your grace, and to be in your family forever. In your name I pray, amen.”