0250“Tôi (Phi-e-rơ) … viết đôi dòng để khuyến khích và để làm chứng cho anh chị em rằng đây là ân sủng thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong đó” (IPhi-e-rơ 5:12b BDM 2002).

Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy nguy hiểm trong cuộc chạy đua đường trường Ma-ra-tông của cuộc đời. Nhưng bất kể bạn phải trải qua điều gì chăng nữa, bạn có thể trông cậy vào ân điển của Chúa để giúp bạn vượt qua khó khăn.

Kinh Thánh nói trong IPhi-e-rơ 5:12, (Phi-e-rơ)…khuyến khích và để làm chứng cho anh chị em rằng đây là ân sủng thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong đó” (BDM 2002).

Trong đời sống của bạn, sẽ có lần bạn dễ dàng vấp ngã, có lần bị bỏ rơi ở bên lề cuộc sống và có lần không về được đến đích. Nhưng trong mỗi tình huống này, ân điển dư dật của Chúa sẽ giúp bạn vượt qua được mọi sự.

Ân điển dư dật của Chúa giúp bạn tiếp tục đứng vững khi bạn bị cám dỗ. Cám dỗ là điều đầu tiên có thể khiến bạn vấp ngã. Kinh Thánh dạy, “Anh em không phải đương đầu với một cám dỗ nào quá sức chịu đựng của con người.  Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, Ngài không để anh em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ Ngài cũng mở lối thoát để anh em đủ sức chịu đựng” (ICô-rinh-tô 10:13 KTHĐ).

Chúa hứa, “Ta sẽ ban ân điển cách dư dật để con có một lối thoát.” Lối thoát đó có thể có nghĩa là chuyển kênh truyền hình. Lối thoát này có thể là chạy ra khỏi cửa. Nó có thể là thay đổi cách bạn đang suy nghĩ. Nhưng Chúa sẽ cung cấp một phương cách để thoát khỏi sự cám dỗ.

Ân điển dư dật của Chúa giúp bạn tiếp tục đứng vững khi mệt mỏi. Đôi khi bạn không bị cám dỗ nhưng chỉ mệt mỏi mà thôi! Cuộc sống thường khiến con người kiệt sức. Nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, nhất là khi bạn đang cố gắng làm điều đúng, điều đáng làm hơn là điều dễ làm.

Nhưng bạn lấy đâu ra sức lực để làm điều đúng đắn khi bạn mệt mỏi đuối sức? “Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng tôi.  Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng” (IICô-rinh-tô 1:21-22 BHĐ).

Có Chúa Thánh Linh ở trong lòng cho bạn có sức lực, năng lực để làm những điều bạn không thể làm được bởi sức riêng.

Ân điển dư dật của Chúa ban cho bạn sức lực để đi tới khi đang gặp khó khăn. Có những đau khổ, thương tổn dầu có bao nhiêu những lời chúc, lời ước trên thế giới cũng sẽ không làm cho chúng biến đi được. Những điều trong cuộc sống mà chúng ta không có thể chuẩn bị, không định trước được, những điều kéo dài dai dẳng, những điều không đáng phải gánh chịu thường là những điều gây thương tổn nhiều nhất.

Bạn sẽ làm gì trong những tình huống đó? Trước hết, bạn phải ngừng cách suy nghĩ “phải chi…” và thay vào đó, hãy tập trung vào Chúa Cứu Thế và quyền năng che chở, nâng đỡ của Ngài. Ê-sai 41:10 Chúa hứa, “Đừng sợ vì Ta ở với con, Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, Dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con” (BHĐ).

Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ đơn độc trong cuộc sống và không bao giờ thiếu mất hy vọng. Cho dù bạn bị cám dỗ, mệt mỏi, hay gặp khó khăn, bạn vẫn có thể trông cậy vào ân điển dư dật của Chúa để nâng đỡ bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Ân điển dư dật của Chúa đã giúp bạn vượt qua được một giai đoạn khó khăn như thế nào?

2.      Bằng cách thiết thực nào bạn có thể mở rộng ân điển dư dật của Chúa cho người khác?

3.      Cách suy nghĩ “phải chi…” là như thế nào? Bạn đã dùng lời bào chữa này khi nào?


 

 

How Does God’s Grace Get You Through?

By Rick Warren — 

“My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of God’s grace for you. Stand firm in this grace” (1 Peter 5:12 NLT).

You’ll face many pitfalls in the marathon of life. But regardless of what you go through, you can count on God’s sustaining grace.

The Bible says in 1 Peter 5:12, “My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of God’s grace for you. Stand firm in this grace” (NLT).

There are three times in life when it will be easy for you to stumble, to get cast off to the side of the race, and to not finish well. But in each of these situations, God’s sustaining grace will get you through it.

God’s sustaining grace helps you keep standing when you’re tempted. Temptation is the first thing that can cause you to stumble. The Bible says, “God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, he will show you a way out so that you can endure” (1 Corinthians 10:13 NLT).

God says, “I will provide the sustaining grace to always give you a way of escape.” That way of escape may mean turning the television channel. It may mean running out the door. It may mean changing the way you’re thinking. But God will provide a way to escape temptation.

God’s sustaining grace helps you keep standing when you’re tired. Sometimes you’re not tempted. Sometimes you’re just tired! Life is often exhausting. It requires a lot of energy, especially when you’re trying to do the right thing rather than the easy thing.

But where do you get the power to do the right thing when you’re dead tired? “It is God who enables us, along with you, to stand firm for Christ. He has commissioned us, and he has identified us as his own by placing the Holy Spirit in our hearts” (2 Corinthians 1:21-22 NLT).

Having the Holy Spirit in your heart gives you the energy to do the things you can’t do in your own power.

God’s sustaining grace gives you the power to keep going when you’re troubled. There are some hurts that all the wishing in the world won’t make go away. Some things in life are unplanned, unrelenting, and undeserved—and they hurt the most.

What do you do in those situations? You first stop doing the “if only” game and instead focus on Christ and his sustaining power. Isaiah 41:10 says, “Don’t worry, because I am with you. Don’t be afraid, because I am your God. I will make you strong and will help you; I will support you with my right hand that saves you” (NCV).

Remember that you’re never alone in life and never without hope. Whether you’re tempted, tired, or troubled, you can count on God’s sustaining grace to uphold you.

Talk It Over

  • How has God’s sustaining grace carried you through a difficult time?
  • What’s one practical way you can extend God’s sustaining grace to others?
  • What do you think it means to play the “if only” game? When have you used this excuse?