0622“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15 TTHĐ).

Bất cứ nơi nào bạn đi đến, Chúa muốn bạn chia sẻ ra niềm hy vọng bạn có ở trong Ngài. Đó là một trong những mục đích của Chúa dành cho đời sống bạn.

Chúa Jêsus đã ban mạng lệnh, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15 TTHĐ).

Bạn đã từng bao giờ đưa dắt một ai đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế chưa? Cho dù đó là một người hàng xóm, tại sở làm, hay trong chính gia đình của bạn, đem một người nào đó vào trong gia đình của Chúa là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm.

Nếu bạn không biết chắc làm thế nào để có thể chia sẻ niềm hy vọng mình có trong Chúa Jêsus, tôi muốn chia sẻ với bạn sáu bước thiết thực để giúp bạn bắt đầu. Chúng ta sẽ xem xét ba bước hôm nay và ba bước vào ngày mai.

Sống theo đức tin. Lâu trước khi bạn nói về đức tin của mình, bạn phải sống theo đức tin đó. Kinh Thánh nói trong IPhi 2:12 rằng, “Hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân ngoại… họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (BDM). Nếu người ta thích những gì họ thấy được nơi bạn, thì sẽ dễ cho họ nghe những gì bạn nói hơn.

Học biết về niềm hy vọng: Bạn có thể biết về niềm hy vọng bạn có nhưng lại khó có thể diễn tả nó ra. Nhưng IPhi 3:15-16 nói rằng, “Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng” (TTHĐ). Khi người ta thấy một sự khác biệt trong cuộc sống bạn, bạn cần phải sẵn sàng khi họ hỏi rằng “Tại sao bạn lại sống như thế?” Và rồi bạn chia sẻ “với sự nhã nhặn và tôn trọng.”

Xin lỗi vì đã không chia sẻ sớm hơn.  Có lẽ những người trong cuộc sống bạn mà bạn đã quen biết trong 10, 20, hay thậm chí 30 năm qua. Làm thế nào để bạn bắt đầu nói về Chúa Jêsus với những người bạn đã quen biết trong thời gian rất lâu đó? Bạn xin lỗi và nói, “Bạn là một người bạn thân của tôi trong thời gian dài, nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn chưa nói với bạn về điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin lỗi bạn. Tôi ước gì mình đã chia sẻ với bạn sớm hơn.” Bạn đã quen biết họ lâu rồi để biết rằng bạn không muốn sống mãi mãi mà không có họ.

Kinh Thánh nói rằng, “Người công chính dẫn lối cho bạn mình” (Châm 12:26 TTHĐ). Hướng dẫn bạn bè của bạn đi đúng hướng có nghĩa là quan tâm đến họ để muốn họ sống vĩnh viễn cùng bạn trên thiên đàng.

CÂU HỎI SUY NGẪM

1.    Bạn có bao giờ dẫn đưa một người nào đến với Chúa chưa? Nếu có, điều đó đã ảnh hưởng đến đức tin của bạn như thế nào? Nếu chưa, hãy nghĩ đến một người nào đó mà bạn có thể bắt đầu trò chuyện về vấn đề thuộc linh trong tuần này, và đặt kế hoạch làm thế nào để thực hiện điều đó.

2.    Những cách nào mà bạn có thể dễ dàng chia sẻ đức tin của mình cho người khác? Những cách nào là khó khăn hơn đối với bạn?

3.    Điều nào nơi bạn phản ánh niềm hy vọng bạn có trong Chúa Jêsus mà người khác nhìn thấy được?

 

 

 


HOW TO SHARE YOUR HOPE WITH OTHERS

By Rick Warren —

“Wherever you go in the world, tell everyone the Good News” (Mark 16:15 GW).

Wherever you go, Jesus wants you to share the hope you have in him. It’s one of God’s purposes for your life.

Jesus said, “Wherever you go in the world, tell everyone the Good News” (Mark 16:15 GW).

Have you ever led someone to faith in Christ? Whether it’s someone in your neighborhood, at the office, or in your own family, bringing someone into the family of God is the greatest thing you can do.

If you’re not sure how to share the hope you have in Jesus, I’d like to give you six practical steps to get you started. We’ll look at three today and three tomorrow.

Live it. Long before you talk about your faith, you should live it. The Bible says in 1 Peter 2:12, “Live properly among your unbelieving neighbors . . . They will see your honorable behavior, and they will give honor to God” (NLT). If people like what they see in you, they are more likely to listen to what you say.

Learn it. You could know about the hope that is in you and still have a hard time expressing it. But 1 Peter 3:15-16 says, “Be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you, but do it with gentleness and respect” (GNT). As people see something different about your life, you need to be ready when they ask, “Why do you live the way you do?” And then you share “with gentleness and respect.”

Apologize for not sharing sooner. There may be people in your life you’ve known for 10, 20, or even 30 years. How do you break the ice and talk about Jesus with people you’ve known for a long time? You apologize and say, “You’ve been a good friend for a long time, but for some reason, I haven’t told you about the most important thing in my life. I’m sorry. I wish I had told you sooner.” You’ve known them long enough to know you don’t want to spend eternity without them.

The Bible says, “The righteous person is a guide to his friend” (Proverbs 12:26 GNT). Guiding your friends the right way means caring enough about them to want them to spend eternity with you in heaven.

Talk It Over

  • Have you ever led someone to faith in Christ? If you have, how did it impact your faith? If you haven’t done it yet, think of someone you can start a spiritual conversation with this week, and make a plan for how you will do it.
  • In which ways do you easily share your faith with others? Which ways are more difficult?
  • What do people see in you that is a reflection of the hope you have in Jesus?